Aktuell remiss

I egenskap av föräldraorganisation fungerar BARNverket som remissinstans i frågor som rör skolväsendets verksamheter. Det är huvudsakligen Skolverket som på regeringens uppdrag efterfrågar BARNverkets synpunkter i olika skol- och förskolerelaterade frågor.

Som medlem har du möjlighet att medverka i processen när BARNverket skriver remissyttranden. Inkom med dina kommentarer eller förslag till samordning@barnverket.se senast den 21 januari. Skriv vilken kommun du tillhör och om du tillhör en organisation/nätverk eller skriver som privatperson. Vi återkopplar när sammanställning är gjord.

Härunder finner du de dokument som hör till förslaget till reviderad läroplan för förskolan

Missiv
Remiss
Uppdrag om översyn
Konsekvensutredning

Kommentera