Kategoriarkiv: Förskola

Barnverket uppmanar alla föräldrar att kontrollera sitt barns säkerhet, hälsa och arbetsmiljö i förskolan.

BARNverket får nu dagligen rapporter om att problemen i förskola, skola och fritids. Senaste exemplet är från Ramsjö förskola i Björklinge, Uppsala, där föräldrar nu reagerar på brister i deras barns förskola. I deras artikel kan vi bl a läsa att biträdande förskolechef som utgör personalens närmaste ledning har budgetansvar men inte verksamhetsansvar eller ansvar för barnens säkerhet. Vidare kan vi läsa att pedagogerna är lojala med sina arbetsgivare och därför tar det tid för föräldrar att få kännedom om hur det faktiskt ser ut. Det här är ett växande problem som vi i BARNverket får höra från många håll i Sverige: http://www.unt.se/debatt/barnen-tar-smallen-3054691.aspx

En fyra år gammal artikel, men tyvärr lika aktuell idag som tar upp problematiken kring förskolan är: http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2010/09/13/sma-barn-far-illa-forskolan

SvD: Dagens förskola har blivit ett experiment

BARNverket lyfter idag debatten om förskolan i Svenska Dagbladet, Brännpunkt:

“Förskolan idag tar hand om fler och yngre barn med längre vistelsetider på färre personal. Det här är förutsättningar som barn tidigare inte varit utsatta för. Men barnens behov och bästa får inte stryka på foten i jakten på effektiviseringar. Det skriver flera debattörer som alla sitter i styrelsen för föräldraorgansationen BARNverket.”
Länk till SvD artikel…

BARNverket vill tacka alla åhörare, föreläsare och berättande föräldrar för deltagandet i vår konferens i fredags!

Det blev mycket uppskattat från många håll och budskapet om avsaknaden av ett barnhälsoperpektiv i skolväsendets verksamheter… hoppas vi framkom som en röd tråd genom dagen.

För att knyta ihop de erfarenheter BARNverket har fått det senaste åren med den kunskap som forskare och föräldrar ger oss idag kommer BARNverket inom kort presentera en programförklaring där åtgärder konkretiseras, åtgärder som ger en bättre hälsa, utveckling och förutsättningar för lärande i förskola, skola och fritids!

Gunilla Niss
BARNverkets ordförande

Förskolan ska vara en trygg miljö, men här exponeras barnen för fler hälsofarliga kemikalier än i hemmen. Ämnen som kan utsöndras från leksaker, möbler och inredning.

Det finns flera undersökningar som visar att miljön på förskolorna är förorenad av miljögifter. Ftalater som används som mjukgörare i PVC-plast kan finnas i plastgolv, galondynor och vaxdukar. Studier pekar på att de kan ge besvär i luftvägarna, beteendestörningar och fetma.
År 2011 gjorde Stockholms universitet en analys av damm från förskolor. Höga halter av bromerade flamskyddsmedel som kan påverka sköldkörtelns funktion, reproduktionen och hjärnan hittades. De används ofta i lättantändliga syntetmaterial och de förskolor som hade mest skumgummimadrasser och sittpuffar hade högst koncentrationer.
Värnnamo är ett exempel på en kommun som nu tagit första steget för att göra förskolorna giftfria. Läs gärna mer i artikeln i Värnamo nyheter. http://www.varnamonyheter.se/varnamo-kommun/kommunens-forskolor-ska-bli-giftfria#.UxcZnf2ABbp

Katarina Johansson
Författare till Den onda badankan

Riskbedömningar ur ett barnhälsoperspektiv saknas!

I en artikelserien om förskolan och hygien i Svd säger Fredrik Haux på Folkhälsomyndigheten att trots att förskolan är en viktig smittohärd för barn får många förskollärare ingen utbildning i hygien. Fredrik var en av inspektörerna som deltog när Socialstyrelsen inspekterade hygienen på en tredjedel av landets förskolor 2009. En av slutsatserna var att okunskapen hos personalen var en ”allvarlig brist”. ” – Det saknades väldigt mycket kunskap. Både vad gäller egenkontrollen av hygienrutiner som förskolorna själva ska sköta, miljöbalken som de måste följa och koll på hur man bryter smittvägar.” Läs artikeln här.

Många barns hälsa och lärande påverkas av stora barngrupper och att riskbedömningar ur ett barnhälsoperspektiv i förebyggande syfte saknas när det gäller den fysiska miljön.

BARNverket vill att förskolebarn, liksom barn inom fritidsverksamhet, ska omfattas av arbetsmiljölagen.

Skriv underBARNverkets nationella upprop för barns och ungdomars arbetsmiljö.

Har förskola, skola och fritidsverksamhet blivit en riskfaktor för våra barns hälsa och lärande? Barnverket bjuder in till heldagskonferens 14 mars

bv133

Välkomna till BARNverkets konferens om barnhälsoperspektiv, arbetsmiljö och föräldrainflytande i förskola, skola och skolbarnomsorg!

Hämta konferensprogrammet här (PDF)

Elevernas resultat i den svenska skolan är omdiskuterade och i debatten lyfts främst pedagogiska faktorer fram. Men BARNverket vill lyfta avsaknaden av ett barnhälsoperspektiv som en risk- och ohälsofaktor i det svenska skolväsendet – om eleverna inte mår bra och tillåts verka i en hälsosam miljö blir resultaten därefter.

Barn far nu illa på många håll i Sverige. Orsaken är bland annat bristande kunskap inom utbildningsväsendet om barnet som en biologisk varelse och individ med kropp och sinnen och en känslig hjärna i utveckling som har befunnit sig i och befinner sig i en psykisk och fysisk miljö. Många föräldrar upplever att de saknar inflytande och inte blir lyssnade på när det gäller värnandet av barnens hälsa.

Alla barn ska ha rätt att må bra i sin dagliga miljö – BARNverket menar att förskola, skola och skolbarnomsorg idag är en ohälsofaktor för många barn samt en riskfaktor för våra barns hälsa och studieresultat.

Vår heldagskonferens ställer frågorna:

Har förskola, skola och fritidsverksamhet blivit en riskfaktor för våra barns hälsa och lärande?
Var är barnhälsoperspektivet och föräldrars inflytande?

Datum: Fredagen den 14 mars, 2014
Tid: kl 09:00 – 16:00
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

Föreläsare

Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket
– Vad säger lagen när det gäller barns och ungas arbetsmiljö?
Systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete med riskbedömningar för barns hälsa, säkerhet och lärande.

Birthe Hagström, fil doc i pedagogik, forskare vid Malmö Högskola
– Vad är anknytning och vilken betydelse har den för barnets utveckling?
Hur kan vardagen organiseras och planeras utifrån ett anknytningsperspektiv?

OBS!
Tyvärr kan Birthe Hagström inte delta under konferensen pga sjukdom.
Därför kommer BARNverkets ordförande psykolog Gunilla Niss
att berätta om anknytningens betydelse för barns och elevers hälsa, trygghet och lärande.

Ingegerd Ericsson, idrottslärare och fil doc i pedagogik, lektor i idrottsvetenskap, Malmö Högskola
– Mer idrottsutövning behövs visar hälsoekonomisk analys.
Enligt forskning lyckas elever som har daglig fysisk aktivitet bättre i skolan.

Peter Währborg, professor i beteendemedicin
– Stress påverkar barns och ungas hälsa. Vilka blir de biologiska och psykologiska konsekvenserna?

Mellan föreläsningarna berättar föräldrar om hur deras barn har det och om sina erfarenheter av föräldrainflytande.

Hämta konferensprogrammet här (PDF)

Fri entré.  Bli medlem gratis här.

Lunch ingår ej.

Anmälan görs via formuläret här nedan.

Inbjudan som PDF-fil.

Anmälan till heldagskonferensen

Förnamn (obligatorisk)

Efternamn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Adress

Postnummer (obligatorisk)

Ort

Telefon

Jag är intresserad av konferensen som:


Jag har barn i åldern:

Övrig information

Svara på denna fråga för att undvika spam:

Varför plockar många kommuner bort frågor om matsituationen i brukarundersökningarna?

Många föräldrar och personal hör av sig till BARNverket och vittnar om en ökad stress i förskola och skolan på grund av dålig förståelse för barns behov för att må bra. Dit hör bland annat en lugn och stressfri matsituation.

Livsmedelsverket lämnar replik i Svd den 24/1 , Vårt uppdrag är att ge råd om bra mat, till Skolborgarrådet Lotta Edholms debattinlägg, Låt skolor få servera smör vid lunchen.  Livsmedelsverket menar att det inte bara krävs god mat på tallriken utan också en lugn, trygg och trivsam miljö. Vidare skriver de att: Det finns skolor som insett att skollunchen är en viktig del av skolans verksamhet. De schemalägger lunchen så att eleven får äta i lugn och ro under avsatt tid tillsammans med pedagoger. Skolledare som infört detta vittnar om att många fler äter en hel portion varje dag. Konflikter och stök i klassrummet minskar och arbetsmiljön har förbättrats. Att satsa på lunchen som en del av pedagogiken är en satsning på hela verksamheten.

BARNverket håller med om att en lugn, trygg och trivsam miljö har betydelse för barns hälsa och lärande.

Därför undrar vi varför man i många kommuner, i brukarundersökningarna med frågor till föräldrar och elever om vad man tycker om förskola, skola och fritids, har tagit bort frågor som gäller den fysiska miljön? Dit hör bland annat frågor rörande hur nöjd man är med matsituationen; matsalsmiljön, lunchen och mellis.

I Stockholms stad plockade man bort dessa frågor från elev – och föräldraenkäterna redan 2009.

Hur ser det ut i din kommun? Är kommunledningen intresserad av att veta vad du som förälder och ditt barn tycker om matsituationen i förskola, skola och fritids?

Maila oss gärna dina erfarenheter av din kommuns brukarundersökningar och frågorna runt den fysiska miljön och matsituationen till samordning@barnverket.se

BARNverket på möte med Barn- och äldreminister Maria Larsson!

Den 16/1 hade BARNverket ett möte med Maria Larsson, barn- och äldreminister. Med var även Annika Eclund, KD:s skolpolitiska talesperson. BARNverket beskrev med hjälp av föräldraberättelser och forskning avsaknaden av ett barnhälsoperpektiv i svenskt skolväsende – och vilka risker det för med sig för barnens hälsa, välmående och skolprestationer. Fokus la vi på att värdegrunden måste ha ett barnhälsoperspektiv; att barn är en individ med kropp, själ och sinnen – med en känslig hjärna i utveckling som ej går i repris och som påverkas av den psykiska, fysiska och sociala miljö barnet befinner sig i.

Vi överlämnade en hel del material, och la fram bl a:

  1. Att skolväsendets värdegrund saknar ett barnhälsoperspektiv.
  2. Att arbetsmiljölagen med systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar omfattar ej barn i förskolan och fritidsverksamheter. Det saknas en barnmiljölag och ”Barnskyddsombud” i förskola, skola och fritidsverksamheter.
  3. Att det saknas en ”lex förskola” och ”lex fritidshem”.
  4. Att de fysiska faktorernas betydelse för barns och elevers hälsa och lärande inte finns med hos myndigheterna, t ex:
    a. SKL har ingen person som arbetar med den fysiska arbetsmiljön.
    b. Stockholms stad plockade bort, från brukarundersökningarna i förskola, skola och fritidsverksamhet 2009, alla frågor rörande fysiska faktorer, som t ex barngruppsstorlek, personaltäthet, inomhusmiljö, lekredskap, skolgården, fysisk aktivitet, matsalssituationen osv
  5. I Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet, Skolverket, (2012) saknas riskbedömningar ur ett barnhälsoperspektiv samt referens till Arbetsmiljölagen.

Maria Larsson, som är väl insatt i barnrättsfrågorna förstod den problematik vi lyfte, och beskrev hur hon som barnminister driver frågan att inkorporera barnkonventionen, att göra konventionen till lag och därigenom stärka barns rättigheter i Sverige. Hon såg det som relevant att vi även träffade ansvariga inom utbildningsdepartementet, då hon beskrev de olika departementen som stuprör med liten möjlighet att gå in på varandras område. Däremot talade hon om vad de inom Kristdemokraterna ansåg och att de värnar de frågor som BARNverket driver. Att KD inom äldreomsorgen drivit hårt att hela individen måste ses – och psykiska, fysiska, sociala och andliga faktorer vägas in.

Tyvärr har övriga fyra ministrar BARNverket önskat möta tackat nej (se vårt utskickade brev) – utbildningsminister Jan Björklund, förskoleminister och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm, socialminister Göran Hägglund samt arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.