Remisser

I egenskap av föräldraorganisation fungerar BARNverket som remissinstans i frågor som rör skolväsendets verksamheter. Det är huvudsakligen Skolverket som på regeringens uppdrag efterfrågar BARNverkets synpunkter i olika skol- och förskolerelaterade frågor.

Som medlem har du möjlighet att medverka i processen när BARNverket skriver remissyttranden. Läs mer under Remissförfarande.

Kommentera