Föräldrainflytande

Föräldraskap och inflytande i skolväsendet
Av naturen är föräldrar engagerade i sina barn. Man förväntas av samhället att så vara och att även ta det ansvar som följer av det naturliga föräldraengagemanget.

När barnen befinner sig i förskola, den obligatoriska skolan eller på fritidshem blir personalen där och hela systemet bakom dessa på sätt och vis föräldrars förlängda arm. För att föräldrar då ska kunna utöva sitt föräldraskap, som man bland annat enligt Föräldrabalken är skyldig, måste skolväsendet skapa förutsättningar för reellt föräldrainflytande. I skolväsendets styrdokument; skollag och läroplaner, finns samarbetet med föräldrar reglerat.

BARNverkets arbete för ökat föräldrainflytande
BARNverket arbetar för ökat föräldrainflytande och har under flera år fått statliga anslag för detta. Vår erfarenhet säger dock att föräldrainflytandet många gånger motverkas av krafter som prioriterar ”budget i balans”, effektiviseringstänkande och att bristande ledarskap och motsägelsefulla styrdokument utgör hinder för reellt inflytande.

BARNverket lyfter frågorna om föräldrainflytande i opinionssammanhang, i möten med makthavare på olika nivåer och i konkret verksamhet. Genom att utgår från det naturliga föräldraengagemanget för att barnen ska må bra och få möjligheter att utvecklas i hälsosamma miljöer när de vistas inom skolväsendets verksamheter, poängterar BARNverket föräldrainflytandets vikt och värde både för de egna barnen och för alla barn; i förlängningen för hela samhället.