Klagomålsförfarande

Arbetsmiljöverket: 

Om du som förälder eller personal vill anmäla missförhållanden som inte huvudmannen vill anmäla finner du här kontaktformulär till Arbetsmiljöverket

“Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa är ett allvarligt tillbud och ska rapporteras vidare till myndigheterna.” AML Kap. 3 § 3a

”När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringar medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömning skall dokumenteras skriftligt och identifieras risker ska en bedömning göras om de är allvarliga eller inte.” (AFS 2001:1)

Arbetsmiljöansvar i skolan, Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket, BARNverkets kunskapsbank

Skolinspektionen: 

Information om anmälan till Skolinspektionen.