Barnen och Brommaflyget

Barnen och Brommaflyget verkar för att minimera negativ påverkan från Brommaflyget när det gäller barns utveckling, hälsa och lärande samt säkerhet.

Barn har kropp, sinnen och en hjärna i utveckling som påverkas av fysiska miljöfaktorer till exempel buller och störande ljud. Barns hjärnor är känsligare än vuxnas för alla typer av yttre påverkan. Barn behöver lugn och ro samt trygghet och studiero i en hälsofrämjande miljö för att utvecklas och må bra samt nå bra skolresultat. Därför är det av största vikt att riskbedömningar och konsekvensanalyser ur ett barnhälsoperspektiv beaktas vid planering av förändringar som rör barn. Detta är också viktigt för att följa FNs barnkonvention, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Barnen och Brommaflygets
blogg: http://barnenochbrommaflyget.wordpress.com
mail: barnenochbrommaflyget@hotmail.com

Kontakt personer:

  • Una Kjällquist, förälder Ulvsundaskolan, 070-928 8082, unakjallquist@gmail.com
  • Rose-Marie Roth, förälder Ulvsundaskolan, 073-7133373, rosemarieroth@hotmail.com
  • Sandra Gustafsson, förälder Ulvsundaskolan och Alviksskolan, 070-3775344,  sandra.gustafsson27@gmail.com
  • Gabriella Ahlberk, förälder Kungsholmens grundskola, 070-3404914, gabriella.ahlberk@barnverket.se
  • Eva Candell, förälder Sundbyskolan, 070-9908829, candellewa@hotmail.com
  • Monica Wester, 070-6308545, monicawester@barnverket.se