BARNverkets värdegrund

Föräldrars ansvar för sina barns utveckling, hälsa och skydd samt lärande ska motsvaras av ett ansvarstagande och en helhetssyn på barnet i skolväsendets verksamheter. 

Barnhjärnans, kroppens och alla sinnenas behov för optimal utveckling, hälsa och skydd samt lärande och prestation ska styra skolväsendets verksamheter och dess miljöers utformning. 

Föräldrars rätt till delaktighet i skolväsendets verksamheter gällande utveckling, hälsa och skydd samt lärande och prestation ska tillgodoses.