BARNverkets stadgar

(antagna i Göteborg 2010-10-02, befästa i Stockholm 2011, ändrade i Stockholm 2013 och befästa 2014, ändrade i Stockholm 2019 och befästa 2020)

§1. BARNverkets syfte
BARNverket är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden förening öppen för alla föräldrar, föräldraföreningar, nätverk och andra engagerade oavsett ålder, vilka arbetar för barn i förskola, grundskola, fritids och gymnasium. BARNverket verkar för utökad delaktighet och ökat inflytande för föräldrar och barn i dessa verksamheter.

BARNverkets syfte är att verka för en hög prioritering i samhället av de generella verksamheterna för barn: förskola, fritidsverksamhet och skola. BARNverket verkar för högsta möjliga kvalitet i dessa verksamheter som ett led i att ge alla barn bästa möjliga start i livet, en god hälsa, en god utbildning och goda förutsättningar för ett rikt och aktivt liv i ett demokratiskt samhälle.

§2. Föreningens namn och säte
Föreningens namn är BARNverket. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3. BARNverkets arbetsformer
BARNverket har sitt ursprung i en Internet-baserad nätverksorganisation och använder arbetsformer vilka utmärker goda nätverk. Med detta avses snabba kommunikationsvägar, öppenhet, stor tillgänglighet till BARNverkets resurser och kunskaper, direkt möjlighet att påverka verksamhet och beslutsfattande i kraft av egen aktivitet, samt direkta kanaler från enskilda medlemmar till styrelsen och av styrelsen utsedda ansvarspersoner och ansvarsgrupper.

§4. BARNverkets grundvärderingar
BARNverkets grundvärderingar och övergripande mål fastställs av Riksmötet. Vid ändring av BARNverkets grundvärderingar måste beslut tas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande Riksmöten, varav det ena skall vara ordinarie.

§5. BARNverkets hemsida, medlemsregister och arkiv
Hemsidan har adress www.barnverket.se

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hemsidan. Med detta avses såväl redaktionell helhet som teknisk drift, medlemsregister och arkivering.

§6. Medlemskap
Medlem i BARNverket är person, förening eller organisation som registrerat sig för medlemskap via BARNverkets hemsida. Medlemskap i BARNverket är kostnadsfritt och gäller kalenderårsvis. Som medlem ställer man sig bakom BARNverkets grundvärderingar.

Stödmedlemskap finns för medlem som på så vis vill stödja BARNverket ekonomiskt. Medlemsförening kan verka utifrån egna eller BARNverkets stadgar.

Medlem som allvarligt motarbetar BARNverkets grundsyn, plattform och organisation kan uteslutas. Vid uteslutning skall vederbörande skriftligen meddelas om anledning till uteslutningen och beredas tillfälle att inom skälig tid yttra sig. Därefter kan beslut om uteslutning fattas av sg. Medlem äger rätt att överklaga beslut om uteslutning vid ordinarie Riksmöte.

§7. Beslutsordning
BARNverkets beslutande organ är i följande ordning:
1. Riksmöte
2. Styrelsen
3. Av Riksmöte eller styrelsen utsedd ansvarsgrupp eller ansvarsperson

§8. Riksmöte
Riksmöte ska hållas en gång per år under perioden mars till september. Riksmötet ska innehålla en programdel med innehåll av intresse för BARNverkets medlemmar.

Till Riksmötet kallas samtliga medlemmar i BARNverket via medlemsbrev (e-post) och anslag på organisationens hemsida. Kallelse skall vara medlem tillhanda senast sex veckor innan Riksmötet. Detaljerat program med innehåll och riksmöteshandlingar skall vara tillgängligt senast tre veckor innan Riksmöte.

Röstberättigad vid Riksmötet är närvarande enskild medlem. Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal har ordföranden för Riksmötet utslagsröst.

§9. Riksmötets innehåll
Vid Riksmöte skall följande årsmötesformalia avhandlas:
a)  Upprättande av röstlängd
b)  Fastställande av dagordningen för årsmötet
c)  Frågan om Riksmötets behöriga utlysande
d)  Val av mötesordförande och sekreterare
e)  Val av två justerare tillika rösträknare
f)  Verksamhetsberättelse
g)  Ekonomisk berättelse och budget
h)  Revisors utlåtande
i)  Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
j)  Val av ordförande, kassör och övriga styrelse-ledamöter
k)  Val av styrelse-suppleanter
l)  Inkomna motioner
m)  Val av revisor
n)  Val av valberedning
o)  BARNverkets grundvärderingar (d.v.s. utgångspunkten för BARNverkets alla aktiviteter och det man tar ställning för genom medlemsskap) och mål fastställes för kommande år.
p) Övriga frågor (vilka anmälts och antagits av Riksmötet under punkt b.)

§10. Protokoll från Riksmöte
Beslutsprotokoll från Riksmötet skall anslås på hemsidan senast fyra veckor efter Riksmötet. En rapport från Riksmötet skall därutöver publiceras på hemsidan.

§11. Extra Riksmöte
Styrelse kan besluta om extra Riksmöte om man så finner motiverat. Extra Riksmöte skall dessutom hållas om minst en fjärdedel (25%) av medlemmarna skriftligen (i brev eller e-post till sg) påkallar detta. Kallelse till extra Riksmöte följer samma ordning som gäller ordinarie Riksmöte.

Vid extra Riksmöte får endast de frågor behandlas vilka är orsak till att det extra Riksmötet utlyses och som annonserats i kallelse.

§ 12. Styrelsen och BARNverkets firma
Styrelsen består av ett udda antal men minst fem ordinarie ledamöter samt därtill minst två suppleanter. Riksmötet utser ordförande och kassör medan övriga ansvarsposter fördelas av sg. Kassör väljs för en mandatperiod om två år. Ordförande, övriga ordinarie ledamöter och suppleanter väljs för en mandatperiod om ett år.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ordinarie ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
BARNverkets firma tecknas av kassör och ordförande i förening.

§ 13. Styrelsens arbete
Styrelsen är gemensamt ansvarig för BARNverkets förvaltning. Styrelsen huvuduppdrag är att verkställa och initiera aktiviteter i enlighet med de av Riksmötet antagna målen.
I styrelsens huvuduppdrag ingår att presentera en verksamhetsplan för året samt att upprätta, besluta om och följa upp budget. I detta arbete ska styrelsen:
– utgå från de av Riksmötet antagna målen.
Styrelsen ansvarar för att verkställa Riksmötets beslut och för att förbereda nästkommande års Riksmöte. Styrelsen fördelar internt ansvarsområden vid sitt första möte efter Riksmötet.

§14. Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en extern revisor vilken utses av Riksmötet för ett mandat om ett år.

§15. Valberedning
Vid Riksmötet utses en valberedning bestående av minst två personer, varav en utses till sammankallande. Valberedningen skall förbereda val av styrelse, suppleanter och revisor inför nästkommande Riksmöte och bör inkomma med sitt förslag i god tid inför Riksmötet.

§16 Stadgeändring
För ändring av §2 – §15 i dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet på Riksmöte. För ändring av §1, §16 och §17 i dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande Riksmöten.

§17 Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie Riksmöten. Vid upplösning av föreningen skall beslut fattas om fördelning av föreningens tillgångar. Ekonomiska medel skall i sådant beslut tillfalla annan ideell organisation som verkar för barn i förskola, fritidsverksamhet och skola. Beslut skall även fattas om hur BARNverkets hemsida och arkiv skall bevaras som dokumentation över BARNverkets verksamhet sedan starten år 2000.