Barn/elevinflytande

Barnets bästa
BARNverket verkar för barn och unga i förskola, förskoleklass, grundskola, fritids och gymnasium. Att förbättra villkoren i dessa verksamheter så att barnets bästa alltid tas hänsyn till är det viktiga för BARNverket.

I Barnkonventionen eller FN:s konvention om barnets rättigheter finns barnets bästa som en röd tråd i alla de ingående femtiofyra artiklarna och därför stödjer sig BARNverket på Barnkonventioen.

De dokument som styr verksamheten i förskola, skola och fritidshem ska i verkligheten alltid tolkas så att de sammanfaller med Barnkonventionen, vilket innebär att barnets bästa alltid ska komma först. Om det inte är så eller blir så exempelvis i samband med förändringar, är detta alltså fel och då behöver felen åtgärdas.

Inflytande för yngre barn
Yngre barn har förstås inte möjlighet föra sin egen talan ifall barnets bästa inte tillgodoses. Naturligt vore att föräldrarna juridiskt företräder sina barn men så är det fortfarande inte i Sverige, trots att BARNverket och andra länge förespråkat sådan lagstiftning för att tillgodose de yngre barnens rätt till en hälsosam och säker vistelsemiljö i förskolan. Reellt inflytande på förskolans arbetssätt och verksamhetens innehåll ska däremot förskollärare ansvara för att alla barn i förskolan får. Se förskolans läroplan, hänsyn till de yngre barnens synpunkter på verksamhetens innehåll. Se förskolans läroplan, Lpfö1998, rev.2010.

Inflytande för äldre barn
Äldre barn – från förskoleklass till och med gymnasiet – ska enligt läroplanerna Lpo 11 och Lpgy 11 ha inflytande i skolans verksamhet och har rätt till egna elevskyddsombud. Dessa ombud ska ges reell möjlighet till inflytande och påverkan vad gäller såväl skyddsaspekter som inflytande av allmänt slag. Det är ledningars skyldighet att initiera och ge förutsättningar för elevinflytande och även att tillhandahålla relevant utbildning för barn-/elevombuden. Huvudmannen är även skyldig att se till att elevinflytandet fungerar.