Barn- och elevhälsoskyddslag
– från förskola till gymnasium

För att inget barn eller elev ska drabbas av fysisk och psykisk ohälsa och skada eller hämmad utveckling, orsakad av brister i skolväsendets verksamheter och miljöer anser BARNverket att det krävs en barn- och elevhälsoskyddslag.

Nedan följer punkter som bör ingå i en barn- och elevhälsoskyddslag för att skydda barns och elevers hjärna, kropp och alla sinnen, fysiska och psykiska utveckling och hälsa samt lärande och prestation:

  • Förebyggande riskbedömningar utifrån ett Barn- och elevhälsoperspektiv ska göras vid förändringsarbete på samtliga beslutande nivåer samt ingå i skolväsendets kvalitetsarbete.
  • Arbetsmiljömedicinska och hälsovetenskapliga kompetenser, med kunskap om barns behov för fysisk och psykisk utveckling och hälsa samt lärande och prestation, ska vara delaktiga i skolväsendets förändrings- och utvecklingsarbete på samtliga nivåer.
  • Gränsvärden och krav samt riktvärden och riktlinjer specifikt utformade för barn och unga ska finnas.
  • Särskilda plan-, bygg- och ”designregler” ska finnas för skolväsendets inne- och utemiljöer.
  • Vuxna barn- och elevskyddsombud, som i samarbete med barn och föräldrar ska bevaka barnens rättigheter i verksamheten, ska finnas på varje förskola, skola, fritids och gymnasium.
  • Elevhälsan ska utvecklas med ergonomer, fysioterapeuter, optiker och arbetsmiljömedicinsk kompetens.
  • Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendets verksamheter ska revideras och kompletteras med förebyggande riskbedömningar utifrån ett Barn- och elevhälsoperspektiv.
  • Försiktighetsprincipen utifrån ett Barn- och elevhälsoperspektiv ska gälla.
  • Tystnadskulturen ska brytas, barnets bästa måste komma i första hand. Personal som verkar för barnets bästa bör premieras, inte motarbetas.
  • En nationell kunskaps- och tillsynsmyndighet ska finnas för skolväsendets alla verksamheter och miljöer.

Relaterade länkar: