BARNverkets frågor till riksdagspartierna inför valet 2022

Föräldraorganisationen BARNverket önskar svar på ett antal frågor om skolväsendets verksamheter. Syftet med frågorna och svaren är att synliggöra för föräldrar var partierna står i olika frågor som BARNverket anser är viktiga för barns och ungas utveckling, hälsa och lärande – från förskola till gymnasium.

BARNverkets mål är att ”barn- och elevhälsoperspektivet” ska gälla i skolväsendets verksamheter. Det innebär att alla skolverksamheter ska ha en trygg, säker, hälsosam och hälsofrämjande verksamhet och miljö för barns och ungas utveckling och hälsa samt lärande och prestation. Detta utifrån hela barnet; fysiskt och psykiskt och utifrån att barn har en känslig hjärna, kropp och många sinnen i stark utveckling.

Nedan följer frågor som vi önskar att ert parti svarar på gällande:
1. BARNverkets delmål
2. Barn- och elevhälsoskyddslag – från förskola till gymnasium

1. BARNverkets delmål

Fråga 1a:
Hur viktiga tycker ditt parti att de enskilda delmålen nedan är på en skala 1-4?

1-inte viktigt, 2 – mindre viktigt, 3- viktigt, 4- mycket viktigt
Lämna gärna en skriftlig kommentar som motiverar ditt svar.

1:1
Bra förutsättningar för samspel med trygga närvarande vuxna, gäller bland annat gruppstorlek, personaltäthet och personalkontinuitet.

1:2
Rörelseglädje, rörelseutveckling och fysisk aktivitet, inne och ute, varje dag.

1:3
Återhämtning, vila och raster, inne och ute, varje dag.

1:4
Lokaler, design och inredning anpassade för barns och ungas utveckling och hälsa

1:5
Bra luftkvalité, inne och ute

1:6
Bra ljusmiljö, inne och ute

1:7
Bra ljudmiljö, inne och ute

1:8
Skol- och förskolegårdar med hälsosam och hälsofrämjande yta och natur.

1:9
Tillgång till “fysiska böcker, papper och penna”.

1:10
Fokus på det praktiska utövandet när det gäller praktiskt-estetiska ämnen.

Särskilda delmål för förskolan

1:11
Barngruppsstorlek:
– max 12 barn i åldern 1-3 år
– max 15 barn i åldern 3-5 år
– minst tre heltidsanställda i varje barngrupp

1:12
Trygga anknytningspersoner.

1:13
Motorik- och rörelserum ska finnas inomhus.

1:14
Motorisk utveckling och rörelselek varje dag, inne och ute.

1:15
Rytmik, sång och musik varje dag.

1:16
Skärmfri miljö för barnen.

1:17
Stimulerande, utmanande och hälsosamma gårdar, i direkt anslutning till förskolan.

1:18
Stressfri miljö.

1:19
Förskolan är grunden inom skolväsendet och ska alltid inkluderas i allt utrednings-och förändringsarbeten inom skolväsendet.

Fråga 1b:
Vilka åtgärder skulle ert parti föreslå/vidta på nationell nivå för att säkerställa att ett enskilt förslag eller samtliga förslag ovan, 1:1 – 1:19, förverkligas.

2. Barn- och elevhälsoskyddslag – från förskola till gymnasium

BARNverket anser att det finns ett systemfel: förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv saknas i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete. Detta måste åtgärdas! För att inget barn eller elev ska drabbas av fysisk och psykisk ohälsa och skada eller hämmad utveckling, orsakad av brister i skolväsendets verksamheter och miljöer anser BARNverket att det krävs en barn- och elevhälsoskyddslag – för barnets bästa.

Nedan följer punkter som bör ingå i en barn- och elevhälsoskyddslag för att skydda barns och elevers hjärna, kropp och alla sinnen, fysiska och psykiska utveckling och hälsa samt lärande och prestation:

Fråga 2a:
Hur viktiga tycker ditt parti att de enskilda punkterna nedan är på en skala 1-4?
1-inte viktigt, 2-mindre viktigt, 3-viktigt, 4-mycket viktigt
Lämna gärna en skriftlig kommentar som motiverar ditt svar.

2:1
Förebyggande riskbedömningar utifrån ett Barn- och elevhälsoperspektiv ska göras vid förändringsarbete på samtliga beslutande nivåer samt ingå i skolväsendets kvalitetsarbete.

2:2
Arbetsmiljömedicinska och hälsovetenskapliga kompetenser, med kunskap om barns behov för fysisk och psykisk utveckling och hälsa samt lärande och prestation, ska vara delaktiga i skolväsendets förändrings- och utvecklingsarbete på samtliga nivåer.

2:3
Gränsvärden och krav samt riktvärden och riktlinjer specifikt utformade för barn och unga ska finnas.

2:4
Särskilda plan-, bygg- designregler ska finnas för skolväsendets inne- och utemiljöer.

2:5
Vuxna barn- och elevskyddsombud, som i samarbete med barn och föräldrar ska bevaka barnens rättigheter i verksamheten, ska finnas på varje förskola, skola, fritids och gymnasium.

2:6
Elevhälsan ska kompletteras med ergonomer, fysioterapeuter, optiker och arbetsmiljömedicinsk kompetens.

2:7
Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendets verksamheter ska revideras och kompletteras med förebyggande riskbedömningar utifrån ett Barn- och elevhälsoperspektiv.

2:8
Försiktighetsprincipen utifrån ett Barn- och elevhälsoperspektiv ska gälla.

2:9
Tystnadskulturen ska brytas, barnets bästa måste komma i första hand. Personal som verkar för barnets bästa bör premieras, inte motarbetas.

2:10
En nationell kunskaps- och tillsynsmyndighet ska finnas för skolväsendets alla verksamheter och miljöer.

Fråga 2b:
Vilka åtgärder skulle ert parti föreslå/vidta på nationell nivå för att säkerställa att ett enskilt förslag eller samtliga förslag ovan, 2:1 – 2:10, förverkligas.

Lästips:

Era svar skickas till samordning@barnverket.se senast den 31 juli.
Tack för er medverkan!

1 reaktion på ”BARNverkets frågor till riksdagspartierna inför valet 2022”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.