Mål och Grundvärderingar

Övergripande mål:

BARNverkets mål är att arbeta för att alla skolverksamheter ska ha en trygg, säker och hälsofrämjande miljö för barns och ungas utveckling och hälsa samt lärande och prestation. Detta utifrån hela barnet; fysiskt och psykiskt och utifrån att barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i stark utveckling. Detta förutsätter verksamheter som har ett barn- och elevhälsoperspektiv.

BARNverkets mål 2018:

(Under uppdatering inför valet 2022)

1. Barn- elevhälsoperspektivet ska finnas med i skolväsendets systematiska
kvalitetsarbete.
2. Förebyggande riskbedömningar och konsekvensanalyser utifrån barnhälso-,
barnsäkerhets- och barnutvecklingsperspektiv ska finnas med i skolväsendets
systematiska kvalitetsarbete.
3. Föräldrar och barn ska känna sig trygga med barnens verksamheter och miljöer.
4. Förutsättningar för god anknytning och samspel samt omsorg och tillsyn ska
finnas.
5. Förutsättningar för motorisk utveckling, fysisk aktivitet och rörelseglädje ska
finnas, inne och ute, varje dag.
6. Förutsättningar för återhämtning ska finnas inne och ute, varje dag.
7. Fysiska inne- och utemiljöer ska vara hälsofrämjande och utvecklande.
8. Rikt- och gränsvärden samt checklistor för den fysiska miljön utifrån ett barn- och
elevhälsoperspektiv ska finnas.
9. Elevhälsan ska kompletteras med fysioterapeuter samt arbetsmiljömedicinsk
kompetens.
10. Vuxna barn- och elevskyddsombud ska finnas i alla verksamheter som rör barn
och unga.
11. Nationell kunskaps- och tillsynsenhet för barns och elevers fysiska
miljöer ska inrättas.
12. Arbetsmiljölagen ska omfatta alla barn i förskola till gymnasium och fritidshem
samt kompletteras med ett barn- och elevhälsoperspektiv.
13. En Barnmiljölag ska instiftas.
14. Tystnadskulturer ska motverkas – ”Lex Sarah” ska gälla.
15. I samband med digitalisering och arbete vid skärmar ska riskbedömningar
genomföras så att det inte negativt påverkar barns utveckling, hälsa och lärande.
16. Läroplaner, ämnesmatriser och betygssytem ska omarbetas.
17. Ny- om- och tillbyggnationer ska anpassas efter barns behov.

BARNverkets grundvärderingar:

Föräldrars ansvar för sina barns utveckling, hälsa, skydd och lärande ska motsvaras av ett ansvarstagande och en helhetssyn på barnet i skolväsendets verksamheter.
Barnhjärnans, kroppens och sinnenas behov för optimal utveckling, hälsa och skydd samt lärande och prestation ska styra skolväsendets verksamheter och dess miljöers utformning.
Föräldrars rätt till delaktighet i skolväsendets verksamheter gällande utveckling, hälsa och skydd samt lärande och prestation ska tillgodoses.
Dessa grundvärderingar antogs av Riksmötet 2021-04-19 . För giltighet krävs enligt §4 i BARNverkets stadgar att denna ändring befästs och beslutas med två tredjedels majoritet på ytterligare ett riksmöte.