Prioriterade delmål 2012

Riksmötet 2012 beslutade att följande prioriterade delmål skall gälla för Barnverket under perioden:

Föräldrasamverkan:

 • Bli färdiga med att skapa en webbplats för befintliga lokala styrelser på www.barnverket.se
 • Skapa och upprätthålla en uppdaterad lista på befintliga lokala styrelser.
 • Vid behov, leda nätverkscirklarna ”Lokala styrelser – ett demokratiprojekt med ringar på vattnet” och ”Styrelsens ABC”.
 • Ta fram en informationsfilm om lokala styrelser.
 • Färdigställa arbetet med Startsida/Föräldrasamverkan www.barnverket.se ”Barnverkets roll” samt uppdatera sidans introduktionstext
 • Etablera en webbplats för nätverket av lokala skolstyrelser med föräldrarepresentation på www.barnverket.se.

Förskolan:

 • När En ”Lex Förskola” införs, som en motsvarighet till Lex Sarah, är målsättningen att kännedom sprids till alla inblandade i skolan, såväl föräldrar som personal. ”Lex Förskola” skall lagfästa alla anställda i förskolans såväl skyldighet som rättighet att anmäla allvarliga missförhållanden eller brott emot styrdokumenten. ”Lex Förskola” skall vara överordnad lojalitetsprincipen emot huvudmannen.
 • Att undersöka befintliga ”egenkontrollverktyg” som väg för föräldrar att påverka i miljöfrågor i förskolan.

Skola och skolbarnomsorg (fritids):

 • När ”Lex Skola” införs, som en motsvarighet till Lex Sarah, är målsättningen att kännedom sprids till alla inblandade i skolan, såväl föräldrar som personal. ”Lex Skola” skall lagfästa alla anställda i skolans såväl skyldighet som rättighet att anmäla allvarliga missförhållanden eller brott emot styrdokumenten. ”Lex Skola” skall vara överordnad lojalitetsprincipen emot huvudmannen.
 • Få till stånd en anmälan till Skolverket och en juridisk prövning av hur låg kvalitet på fritids (personaltäthet under givna omständigheter) som är möjlig ur laglig synvinkel.
 • Lyfta fram exempel på god skolbarnomsorg på www.barnverket.se.
 • Uppmärksamma de stora grupperna och stora bristerna i måluppfyllelse på fritids i minst en landsomfattande aktivitet.

Barnverkets interna arbete:

 • Delta i Almedalsveckan i juli 2012.
 • Att arbetsgruppen för förskolan i BV Riks utökas i antal personer.
 • Att arbetsgruppen för skolan i BV Riks utökas i antal personer.
 • Utforma en konkret plan/strategi för kommunikation av Barnverkets namn och värden; t.ex. logo, grafisk profil, roll-up, visitkort, pins, etc.
 • Delta i 5 offentliga mötesplatser för förskola, fritids och skola under året.
 • Genomföra ett arbetsmöte på riksnivå; ”Barnverkets höstträff”.
 • En arbetsgrupp genomför en genomlysning av nya styrdokument för förskola, skola och fritids.

Politikergruppen

 • Ny samtalsvända med riksdagspartierna genomförs under 2012-2013

Barnverkets plattform och delmål 2012 (PDF)