Partifrågor 2010

Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Kristdemokraterna

I maj månad 2010 skickade vi ut 9 frågor till riksdagspartierna att besvara. Vi testar en ny metod som möjliggör för partierna att själva skriva sina svar här på hemsidan. Så fort det finns några svar så kan ni läsa dem via länkarna här nedan.

Så här svarar partierna

Det här svarar riksdagspartierna svarar på våra frågor om förskola, skola och fritids. (Observera att länkarna öppnar ett nytt webbläsarfönster.)

Här är en översikt och jämförelse mellan de olika partierna och blocken.

Våra frågor

Förskolan

  • Hur förklarar ert parti att barnen i förskolan inte ska omfattas av någon skyddande arbetsmiljölagstiftning? (Alla andra grupper i skolan och på arbetsmarknaden har lagfäst arbetsmiljöskydd.)
  • Vilka åtgärder kommer ert parti vidta för att åtgärda den här bristen?
  • Kommer ert parti att rösta för ett förslag i riksdagen om nationella riktlinjer med maxtak för barngruppstorlekar i förskolan?

Fritids

  • Vilken betydelse anser ert part att fritids har för måluppfyllelsen i skolan?
  • Vilka åtgärder kommer ert parti att genomföra för att höja kvaliteten på fritidshemmen i enlighet med Skolinspektionens granskning?

Skolan

  • Hur ser ert parti på tillgängligheten av elevhälsa och specialpedagogiskt stöd på varje skola? (Vad är minsta kravnivå t ex? Svara gärna i antal barn per skolsyster, skolpsykolog etc.)
  • Kommer ert parti att rösta för ett förslag att införa en ”Lex Skola” (en direkt motsvarighet till Lex Maria på vårdens område) som lagstadgar all skolpersonals rättighet och skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden och kränkande behandling i förskolan och skolan?

Utbildningens övergripande syfte och kunskapssyn

  • Ska skolans demokratiuppdrag och fostrande – utvecklande uppdrag vara jämställt med skolans kunskapsuppdrag?
  • Hur beskriver ert parti sin syn på kunskap?

Via den här länken får du en översikt över frågorna tillsammans med Barnverkets kommentarer till respektive område.