Rekommendationer till rektorer och skolledning med anledning av COVID-19

BARNverket har i samarbete med Vetenskapsforum Covid -19 och föreningen COVID-19, Skola & Barn tagit fram rekommendationer till Rektorer och Skolledning med anledning av COVID-19.

Rekommendationer till Rektorer och Skolledning med anledning av COVID-19

Vi befinner oss i ett kritiskt läge i Sverige där smittspridningen ökar exponentiellt. Kunskapsläget när det gäller COVID-19 förändras mycket snabbt. Nya vetenskapliga studier med data från 131 länder visar tydligt de sociala kontakterna i skolan ökar samhälls-spridningen med ca 25%. Samtidigt har vi de senaste veckorna sett bevis på utbrott av COVID-19 bland personalen på svenska skolor, exempelvis Täby 25 av 26 lärare sjukskrivna med symptom, varav några med verifierad COVID-19. En stor smittspridning pågår dessutom nu i åldersgruppen 10-19 år runt om i landet. Föreningen COVID-19 Skola & Barn rapportera på sin hemsida att 241 skolor rapporterar COVID-smitta i november. Under v. 46 har 91 nya skolor verifierad COVID-19 smitta, varav 49 med kluster-utbrott.

Med anledning av detta vill vi på Vetenskapsforum COVID-19, i samarbete med Föreningen COVID-19 Skola & Barn samt Föräldraorganisationen BARNverket, här bidra med vetenskapligt underbyggda förslag på några centrala åtgärder som Skolledningen på Din skola kan införa omgående för att skydda personal och elever på Din skola, och samtidigt dämpa smittspridningen i samhället. Detta är alltså åtgärder som Du och skolledningen på Din skola, med stöd av Arbetsmiljöverket och Skollagen, har rätt att ta beslut om omgående, utan tidsödande diskussioner med högre instans. Vi är i ett kritiskt läge, och varje dag räknas.

Fakta om smittspridning av SARS-Cov-2 viruset:

 • Viruset är till en del luftburet. Smittspridningen sker delvis genom droppsmitta, men de stora utbrotten sker via aerosolsmitta.
 • Det finns stark vetenskaplig evidens för att presymptomatisk smittspridning (dvs smitta innan individen känner symptom), är av stor betydelse: Ca 50 procent av smittspridningen uppskattas ske innan symptom uppträder. Anledningen är dels att virusmängden är som störst dygnet innan och dygnet efter symptomdebut, dels att en symptomfri person – som ännu inte vet att den är smittad – som regel beter sig mer oförsiktigt.
 • Barn i åldern 10 – 19 år smittar i lika hög grad som vuxna, och även yngre barn smittar.De flesta barn får en mild eller helt symptomfri infektion men de kan även i vissa fall bli svårt sjuka. Förebyggande riskbedömning kring sjukdomens effekter på drabbade barns framtida fysiska och psykiska hälsa kan idag ännu inte bedömas.
 • Det finns stark vetenskaplig evidens för att munskydd avsevärt minskar smittspridning, framför allt genom att skydda omgivningen, men också genom att skydda den som bär det. Däremot skyddar inte visir särskilt bra.

Åtgärder Du bör vidta i Din skola omgående för att skydda barn, personal och dig själv
Mot bakgrund av detta behövs extra skyddsåtgärder som är baserade på vetenskapliga grunder, samt på försiktighetsprincipen. Den så kallade Schweizer-ost modellen (Figur 1) är ett bra pedagogiskt verktyg för att beskriva hur flera lager av skyddsåtgärder tillsammans ger ett fullgott skydd mot smittspridning i en pandemi. Varje nivå av åtgärder minskar antalet personer som varje smittad person i sin tur smittar, det s.k. effektiva reproduktionstalet (Re). För att smittspridningen i samhället ska avta måste vi pressa ner Re till <1, dvs att varje smittad person i sin tur smittar maximalt 1 person. Idag beräknas Re i Sverige vara 1.7, vilket är mycket högt. Nedan följer råd om enkla anpassningar som alla drastiskt minskar mängden aerosol i luften i skolan, där åtgärd 1-5 anses helt väsentliga.

 1. Öka distans mellan eleverna där man kan, gärna i form av eget bord. Där man inte kan hålla 2 m avstånd, använd munskydd.
 2. Uppmuntra till användande av munskydd i skolan. Både arbetsmiljöverket och WHO rekommenderar munskydd i situationer där samhällsspridningen är hög, och där man inte kan hålla ett avstånd om 2 meter. Eftersom de flesta moderna skolmiljöer inte möjliggör 2 m mellan eleverna (bord designade för par-sittning etc), är munskydd väsentligt. Även ett enkelt tygmunskydd som tvättas dagligen minskar smittspridningen avsevärt.
 3. Avgränsa antalet personer som träffas varje dag (s.k. celltänk). Idag består varje hemvist i skolan ofta av 2-4 klasser (dvs 60-120 elever + arbetslag) som träffas dagligen. Minska dessa hemvister, helst till klassvis, och avgränsa kontakten mellan dessa hemvister/arbetslag. Detta kan göras genom att 1) matlådor delas ut och lunch intas i klassrummen för att undvika trängsel och kontakt mellan ”celler”; 2) all modersmålsundervisning, kulturundervisning etc sker på distans; 3) möten mellan arbetslag eller medarbetare som ingår i många arbetslag, sker virtuellt t ex. via Teams.
 4. Vädring mellan varje lektion för att på så sätt minska mängden aerosol i luften. Om möjligt öppna fönstren mellan varje lektion. Fönster där man har plockat bort öppningsanordningen handtag och nycklar, bör återställs. Skolbyggnader som är ”Miljödiplomerade” har ofta en automatisk neddragning av ventilationen när antalet personer som vistas i lokalen minskar för att pss minska energiförbrukningen. Denna funktion kan tillfälligt stängas ned för att försäkra en god ventilation.
 5. Påminn regelbundet om handhygien.
 6. Förlägg all idrott utomhus.
 7. Ingen sång på musiklektionerna då det ökar mängden aerosol i luften, och därmed spridningen,. Musikundervisningen kan i stället fokusera på rytm- och instrumentövningar.
 8. Regelbunden testning av all personal inom skolan, samt smittspårning.
 9. Strikt karantän på minst tio dagar, helst 14 (vilket är WHO:s rekommendation), bör omfatta alla hushållsmedlemmar och nära kontakter till smittad, inklusive skolbarn!

Figur 1: Schweizerost-modellen bygger på många kompletterande åtgärder, som vart och ett minskar antalet smittspridnings-event. Då skolan bidrar till ca 25% av den totala smitt-spridningen i samhället är åtgärder där centrala för att plana ut kurvan. * Cell-tänk innebär att man avgränsar den fysiska kontakten mellan klasser och arbetslag, Se även förklarande video på engelska här(5.58 min). Figur efter Siouxsie Wiles and Toby Morris, 22/10-2020, thespinoff.co.nz.

I svenska skolor har vi redan implementerat flera av dessa åtgärder. Dock har vi ännu inte implementerat en av de billigaste och mest effektiva åtgärderna – munskydd. Det finns nu, i november 2020, ca 70 studier som visar att munskydd effektivt minskar smittspridning, medans det inte finns någon studie som visar att munskydd skulle öka smittspridning.

Referenser och fakta om smittspridning av SARS-CoV-2 viruset:

Vetenskapligt stöd för att munskydd minskar spridning
Det finns idag över 70 studier som vid en sammantagen bedömning ger övertygande vetenskapligt stöd för att användande av munskydd minskar samhällspridningen.
Länkar till ett urval av dessa, samt en populärvetenskaplig sammanfattning finns här.

En populärvetenskaplig sammanfattning gavs också på TV4 Nyheterna 16/11-2020; Brittisk forskare och munskyddsexpert Melinda Mills utvärderar vetenskapligt evidens för munskydd här.

Studier som visar smittspridning bland barn och i skolor
Länkar till ett urval av vetenskapliga studier och myndighetsrapporter om barn, skolor och smittspridning finns här.

Se även:
WHO:s rekommendationer om munskydd och barn, samt vuxna som arbetar med barn här och här.

Studier som visar förekomsten av aerosolspridning och spridning från symtomfria
Det är nu helt klarlagt att det virus som orsakar COVID-19, SARS-CoV-2, smittar inte endast från dem som har symptom utan också från dem som ännu inte har det. Undersökningar visar att man utsöndrar som mest virus dygnet innan och dygnet efter att symptomen debuterar, och att man kan vara smittsam flera dygn innan dess. Länk till vetenskapliga artiklar och andra rapporter om detta finns här.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar på hur Din skola kan implementera dessa åtgärder på ett effektivt sätt.

Åsa M. Wheelock
PhD i farmakologi & toxikologi
Docent i pre-klinisk lungmedicin vid Karolinska Institutet
E-post: asa.wheelock@ki.se

för

Vetenskapsforum Covid-19
www.vetcov19.se
Ordförande Anders Vahlne

Elisa Bastiani för
Föreningen COVID-19 Skola & Barn
www.covid19-skola-och-barn.se/

Monica Wester för
Föräldraorganisationen BARNverket
www.barnverket.se/