Rekommendationer till rektorer och skolledning med anledning av COVID-19

BARNverket har i samarbete med Vetenskapsforum Covid -19 och föreningen COVID-19, Skola & Barn tagit fram rekommendationer till Utbildningschefer & Skolledningar med anledning av COVID-19.

Rekommendationer till Utbildningschefer & Skolledningar med anledning av COVID-19

Vi befinner oss i ett kritiskt läge i Sverige där smittspridningen ökar exponentiellt.
Kunskapsläget när det gäller COVID-19 förändras mycket snabbt. Nya vetenskapliga studier
med data från 131 länder visar tydligt att de sociala kontakterna i skolan ökar samhälls-
spridningen med ca 25%. En smittspårnings-studie från Storbritannien visade att grundskolan var den näst troligaste platsen att smittas på, med 23% av alla fall härledda dit. En stor smittspridning pågår nu i åldersgruppen 10-19 år runt om i Sverige. Samtidigt har vi de senaste veckorna sett bevis på utbrott av COVID-19 bland personal och barn: Föreningen COVID-19 Skola & Barn rapporterar på sin hemsida att 929 skolor i landet haft bekräftad COVID-smitta dags dato, den 1a december.

Med anledning av detta vill jag i samarbete med Vetenskapsforum COVID-19, Föreningen
COVID-19 Skola & Barn samt Föräldraorganisationen BARNverket bidra med underlag för
vetenskapligt underbyggda centrala åtgärder som Utbildningschefer och Skolledningar kan
införa omgående för att skydda personal och elever på sina skolor, och samtidigt dämpa
smittspridningen i samhället. Detta är åtgärder som Du och skolledningen på Din skola, med
stöd av Arbetsmiljöverket och Skollagen, har rätt att ta beslut om omgående, utan tidsödande
diskussioner med högre instans. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är ett
minimikrav – det är tillåtet att införa ytterligare åtgärder för att minska smittan.


Fakta om smittspridning av SARS-Cov-2 viruset:

a) Viruset är till en del luftburet. Smittspridningen sker delvis genom droppsmitta, men
de stora utbrotten sker via aerosolsmitta.

b) Det finns stark vetenskaplig evidens för att presymptomatisk smittspridning (dvs
smitta innan individen känner symptom), är av stor betydelse: Ca 50 procent av
smittspridningen uppskattas ske innan symptom uppträder.
Anledningen är dels
att virusmängden är som störst två dygn innan och dygnet efter symptomdebut, dels att
en symptomfri person – som ännu inte vet att den är smittad – som regel beter sig mer
oförsiktigt. I detta läge är munskydd bästa skyddet.

c) Barn i åldern 10 – 19 år smittar i lika hög grad som vuxna, och även yngre barn
smittar. De flesta barn får en mild eller helt symptomfri infektion men de kan även i
vissa fall bli svårt sjuka. Förebyggande riskbedömning kring sjukdomens effekter på
drabbade barns framtida fysiska och psykiska hälsa kan idag ännu inte göras.

d) Det finns stark vetenskaplig evidens för att munskydd avsevärt minskar
smittspridning,
framför allt genom att skydda omgivningen, men också genom att
skydda den som bär det. Däremot skyddar inte visir särskilt bra.

e) Även barn kan drabbas av allvarlig kronisk COVID-19 sjukdom, uppskattningsvis
till en frekvens av 1 per 1500 smittade, vilket är 700 gånger högre än acceptabel risk.


Åtgärder Du bör vidta i Din skola omgående för att skydda barn, personal och Dig själv

Även barn i skolåldern behöver extra skyddsåtgärder som är baserade på vetenskapliga
grunder, samt på försiktighetsprincipen. Den så kallade Schweizer-ost modellen (Figur 1) är
ett bra pedagogiskt verktyg för att beskriva hur flera lager av skyddsåtgärder tillsammans ger
ett fullgott skydd mot smittspridning i en pandemi. Varje nivå av åtgärder minskar antalet
personer som varje smittad person i sin tur smittar, det s.k. reproduktionstalet (Re). För att
smittspridningen i samhället ska avta måste vi pressa ner Re till <1, dvs att varje smittad
person i sin tur smittar maximalt 1 person. Idag beräknas Re i Sverige vara 1.7, vilket är
mycket högt. Nedan följer råd om enkla anpassningar som alla drastiskt minskar mängden
aerosol i luften i skolan, där åtgärd 1-5 anses helt väsentliga.

 1. Öka distans mellan eleverna där man kan, gärna i form av eget bord. Där man inte kan
  hålla 2 m avstånd, använd munskydd. Updatering: WHO rekommenderar fr o m 1/12-2020 munskydd om inte 1m avstånd kan hållas.
 2. Uppmuntra till användande av munskydd i skolan. Både arbetsmiljöverket och WHO
  rekommenderar munskydd i situationer där samhällsspridningen är hög, och där man inte kan hålla ett avstånd om 1-2 meter. I de flesta moderna skolmiljöer är det inte möjligt att ens hålla 1 m mellan eleverna (bord designade för par-sittning etc). Även ett enkelt tygmunskydd som tvättas dagligen minskar smittspridningen med 40-50%.
 3. Avgränsa antalet personer som träffas varje dag (s.k. cell- eller bubbeltänk). Idag
  består varje hemvist i skolan ofta av 2-4 klasser (dvs 60-120 elever + arbetslag) som träffas dagligen. Minska dessa hemvister, helst till klassvis, och avgränsa kontakten mellan hemvister/arbetslag. Detta kan göras genom att 1) matlådor delas ut och lunch intas i klassrummen för att undvika trängsel och kontakt mellan ”bubblor”; 2) all modersmålsundervisning, kulturundervisning etc sker på distans; 3) möten mellan arbetslag eller medarbetare som ingår i många arbetslag, sker virtuellt t ex. via Teams.
 4. Vädring mellan varje lektion för att minska mängden aerosol i luften. Om möjligt öppna
  fönstren mellan varje lektion. Fönster där man har plockat bort öppningsanordningen
  handtag och nycklar, bör återställas. Skolbyggnader som är ”Miljödiplomerade” har ofta en automatisk neddragning av ventilationen när antalet personer som vistas i lokalen minskar för att minska energiförbrukningen. Denna funktion kan tillfälligt stängas av.
 5. Påminn regelbundet om handhygien.
 6. Förlägg all idrott utomhus.
 7. Ingen sång på musiklektionerna då det ökar mängden aerosol i luften, och därmed
  smittspridningen. Musikundervisningen kan istället fokusera på rytm- och
  instrumentövningar.
 8. Regelbunden testning av all personal inom skolan, samt smittspårning.
 9. Strikt karantän på minst tio dagar, helst 14 (vilket är WHO:s rekommendation).

Figur 1: Schweizerost-modellen bygger på många kompletterande åtgärder, som vart och ett
minskar antalet smittspridnings-event. Då skolan bidrar till ca 25% av den totala smitt-
spridningen i samhället är åtgärder där centrala för att plana ut kurvan. * Cell- eller bubbel-
tänk innebär att man avgränsar den fysiska kontakten mellan klasser och arbetslag, se
även förklarande video här (5.58 min). Figur efter Siouxsie Wiles and Toby Morris, 22/10-2020, thespinoff.co.nz.

I svenska skolor har vi redan implementerat flera av dessa åtgärder. Dock har vi ännu inte
implementerat en av de billigaste och mest effektiva åtgärderna – munskydd.
Det finns
nu, i november 2020, ca 70 studier som visar att munskydd effektivt minskar smittspridning.
Det bör belysas att det inte finns någon enda studie som visar att munskydd skulle öka
smittspridning.
Rapporter om elever som blir kränkta eller mobbade för att de vill använda
munskydd är vanliga. Det måste kännas tryggt och OK att vilja bära munskydd i skolan.


Referenser och fakta om smittspridning av SARS-CoV-2 viruset

Vetenskapligt stöd för att munskydd minskar spridning

Det finns idag över 70 studier som sammantaget ger ett övertygande vetenskapligt stöd för att användande av munskydd minskar samhällspridningen. Länkar till ett urval av dessa, samt en populärvetenskaplig sammanfattning finns här.

En populärvetenskaplig sammanfattning gavs också på TV4 Nyheterna 16/11-2020; Brittisk
forskare och munskyddsexpert Melinda Mills utvärderar vetenskapligt evidens för munskydd här.

Studier som visar smittspridning bland barn och i skolor

Länkar till ett urval av vetenskapliga studier och myndighetsrapporter om barn, skolor och
smittspridning finns här. Här finns även en direktlänk till smittspårnings-studien från Storbritannien.

Se även: WHO:s rekommendationer om munskydd och barn, samt vuxna som arbetar med barn här och här.

Studier som visar förekomsten av aerosolspridning och spridning från symtomfria

Det är nu helt klarlagt att det virus som orsakar COVID-19, SARS-CoV-2, smittar via aerosol
INNAN den insjuknade hunnit känna symptom. utan också från dem som ännu inte har det.
Undersökningar visar att man utsöndrar som mest virus dygnet innan och dygnet efter att
symptomen debuterar, och att man kan vara smittsam flera dygn innan dess. Länk till
vetenskapliga artiklar och andra rapporter om detta finns här.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar på hur Din skola kan
implementera dessa åtgärder på ett effektivt sätt.

Åsa M. Wheelock, Fil. Dr. i farmakologi & toxikologi
Docent i pre-klinisk lungmedicin vid Karolinska Institutet
E-post: asa.wheelock@ki.se

i samarbete med

Vetenskapsforum Covid-19
Ordförande Anders Vahlne


Elisa Bastiani för
Föreningen COVID-19 Skola & Barn


Monica Wester för
Föräldraorganisationen BARNverket