Protokoll Föreningen Stöd Barnverket

Barnverket  2010-10-02

Det extra Riksmötet i nätverket Barnverket har tidigare idag, 2010-10-02,  beslutat att godkänna stadgeförslaget  från arbetsgruppen som förberett omorganisationen (Ulf Jederlund, Robert Bratt, Eva Datta) för den nya tänkta Föreningen Barnverket  i sin helhet, med några smärre redaktionella och språkliga förbättringar (se nedan för fullständigt antaget stadgeförslag).

Det extra årsmötet beslutade att ändra Föreningen Stöd Barnverkets stadgar genom att godkänna och anta samtliga paragrafer i enlighet med detta arbetsgruppens stadgeförslag, med de av det extra Riksmötet antagna förbättringarna (ovan stycke).

En direkt följd av den beslutade stadgeändringen är att Föreningen Stöd Barnverket ändrar namn till Barnverket.

De nya stadgarna skall bekräftas vid ordinarie årsmöte 2011 ytterligare en gång för att samtliga paragrafer skall vara gällande (det krävs beslut vid två årsmöten för att ändra i § 1, § 16 och § 17. Paragraf 1 är härmed behandlad och godkänd två ggr, men paragraferna 16 och 17 måste bekräftas en gång till innan de formellt är gällande)

Val. Det extra årsmötet beslutade att godkänna den av extra Riksmötet tidigare idag, 2010-10-02, valda samordningsgruppen som interim-samordningsgrupp i Barnverket fram till nästa ordinarie Riksmöte i föreningen Barnverket 2011.

Interim-samordningsgruppen  består av:

Martin Fredin, ordförande
Kristofer Lundberg, ordinarie ledamot
Gunilla Niss, ordinarie ledamot
Ulf Jederlund, ordinarie ledamot

Kajsa Heineman, suppleant
Martin Stockenstrand, suppleant

Kassörsposten är tills vidare vakant.

Protokoll i stödföreningen