Så arbetar vi på Flamman

Flammans fritidshem är placerat i en fristående byggnad på Furuviksskolområde. Fritidshemmet har 41 inskrivna barn och 16 tillsynsbarn. Av dessa är det 13 barn som är inskrivna i skolans språkverksamhet och 1 barn i träningsskola. Barngruppen består av barn från förskoleklass till åk 5.

Fritidshemmets personal består av totalt 9 personer. Sex av personalen är basplacerade på fritidshemmet och arbetar under skoltiden mot skolan eller förskolan. Resterande personal har sin huvuduppgift i andra verksamheter. Två av personalen går delad tur som resurs för barnet i träningsskolan. Basstommen av personalen, 5 stycken, har jobbat tillsammans i 6 år och är två fritidspedagoger, två barnskötare ochen fritidsledare. I år jobbar även en förskolelärare, en lågstadielärare och en ej utbildad samt en barnskötare.

Samverkansmöten med rektorn har genomförts 1 ggr/ månad där olika pedagogiska frågor har diskuterats. Personalen har dessutom ettarbetslagsmöte på en timme varje vecka där aktuella frågor diskuteras,veckan som varit utvärderas och veckan som kommer planeras. Vi har dessutom fasta punkter utifrån målen som tas upp, barnkartläggning uppdateras och LAP:en kollas av med jämna mellanrum. Flamman har två representanter i kommunens fritidshemsnätverk. Flamman har en representant i det regionala fritidshemsnätverket i Umeå. Flamman har en representant i den lokala skolutvecklingsgruppen samt en representant i kommunens SALUT – satsning.

Balans mellan fria val och framtagna aktiviteter

På Flammans fritidshem jobbar vi främst för barnen där leken ska vara och är grundläggande. Vi försöker hitta en balans mellan barnens fria val och aktiviteter som är framtagna och förberedda av personalen. Alla barn på fritidshemmet är dock olika med olika erfarenheter, behov, intressen och ålder. Därför är det viktigt att ha en varierad verksamhet men ändå behålla sammanhang och helhet. Flammans fritidshem jobbar framförallt med tre olika områden som är speciella för just Flamman:

  • Bildtavlan
  • Barnkartläggning
  • Föräldrasamverkan

Bildtavlan ger trygghet

På Flammans fritidshem har vi många barn som är inskrivna i Furuviksskolans språkverksamhet. Dessa barn behöver tydlighet, trygghet,stöd och sammanhang under sin tid på fritids. Det försöker vi ge dessa barn med vår bildtavla som vi har i hallen. På denna tavla kan barnen enkelt se vilken personal som är på fritidshemmet under dagen, i vilken ordning de börjar och slutar samt se vem som öppnar och stänger under den aktuella dagen och dagen därpå. Barnen får ”logga in” och”logga ut” själva under dagen och välja utav de aktiviteter som finns på tavlan. I och med att alla barn får eget ansvar med sin namnlapp kan de lätt se var alla andra barn är och välja aktivitet utifrån det. Barnen kan lätt se var bästa kompisen är eller se att det är några på fotbollsplanen så de kan spela fotboll. När föräldrarna kommer för att hämta sitt barn kan de lätt se på tavlan var deras barn är. Denna form av bildtavla har vi själva arbetat fram utifrån de erfarenheter vi har med dessa unika barn.

Nästan alla inskrivna barn på fritidshemmet, inte bara de barn som finns i skolans språkverksamhet, har stor hjälp av bildtavlan och känner stor trygghet av den. Barnen blir mer självständiga och kan ta egna beslut om vilken aktivitet de vill göra. Varje årskurs har en speciell färg på namnlapparna. I förskoleklassen har alla barnen orange färg, år 1 har lila färg osv. Denna färg har barnen tills de slutar på fritidshemmet. Personalen och barnen kan lätt se vilka barn som är på fritidshemmet, vilken personal som jobbar, vilka barn som är sjuka eller lediga samtvilka barn som åker taxi.

Hjälpa barnen att utvecklas

Flammans Fritidshem har sedan några år tillbaka arbetat fram en mall för barn-kartläggning på barnen som är inskrivna på fritidshemmet. Eftersom vi har många barn på fritidhemmet som är inskrivna i skolans språkverksamhet är det viktigt att vi har samma information och arbetssätt mot dessa barn i vårt arbetslag. All personal i arbetslaget känner väl till barnens styrkor och dess svårigheter genom detta arbetssätt. Personalen diskuterar tillsammans fram hur vi ska hjälpa barnet att utvecklas och få möjlighet att känna tillit till sin egen förmåga. Med jämna mellanrum tar vi fram dessa kartläggningar för attse om det går framåt eller om vi måste ändra på något i vårt arbetssätt gentemot dessa barn. Minst en gång per termin uppdaterar vi alla barn och lämnar in till vår rektor som hon har med sig inför skolans gruppkonferenser. En stor styrka med detta är att vi alla iarbetslaget jobbar mot samma mål.

Digitalt föräldramöte

Under hösten började vi med att skicka ut all information tillföräldrarna via mail och hemsidan och Digitalt Föräldramöte istället för pappersvis. Detta gjorde vi dels för att det ”ligger i tiden”med att använda datorn till allt och dels i tanke på miljön. Detta har slagit väl ut. Föräldrarna har mer insikt i de aktiviteter som vi görpå fritidshemmet än tidigare och vi har fått tillbaka information om tex barnens ledigheter snabbare än tidigare år. Man behöver inte som personal känna att man ”tjatar” lika mycket för att få in barnens ledigheter. Ett exempel är när vi firade Fritidshemmens-dag den 10 maj i år så kom fler föräldrar än tidigare år. Ett annat exempel är att vi hade flest föräldrar av alla fritidshem i Lycksele Kommun som svarade på fritidshemmens föräldraenkäter nu i vår.

Vi ser alltid till att någon personal finns och kan prata med föräldrarna när de lämnar eller hämtar sina barn. Barnen och föräldrarna ska kunna känna att de blir väl mottagna, och de tror vi att de gör om man alltid säger Hej och/eller Hej då!. På DiFö:n (Digitala Föräldramötet) lägger vi ut bilder och material från verksamheten så att föräldrarna kan se var vi gör på Fritidshemmet. Vi har även ett forum på DiFö:n där vi kan ställa frågor till föräldrarna och att föräldrarna kan komma med olika frågor eller tips om aktiviteter på loven.

Egna lokaler

Som personal känner vi att det är en stor fördel att fritidshemmet har egna lokaler och ligger i en fristående byggnad från skolan. Här har barnen tillgång till fler små rum där de kan ha olika aktiviteter i. Barnen har också möjlighet till att få lite lugn och ro, de behöver inte ha flera olika aktiviteter i samma rum. Man kan på ett enkelt sätt motverka obehag som trängsel, stress och hög ljudnivå.

Flammans Fritidshem
Furuviksskolan, Lycksele
Tel: 0950-166 46
flamman.fritidshem@edu.lycksele.se
Flammans hemsida

Läs mer:
Flamman Lycksele
Några röster om Flamman
Flamman i media

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.