Forskning och litteratur

Skolan

SkolrapportVår tids skola – hur ska den byggas?
En konferens, en hearing och tre rekommendationer om den fysiska miljön i skolan
Rådet för arkitektur, form och design, 2008

Rapporten togs fram av Rådet för arkitektur, form och design (Rafd) 2008 och behandlar den fysiska miljön i skolan – vilken roll spelar den och hur ser förutsättningarna ut för att den ska tas om hand?

RAFD Skolrapport (PDF)


En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan
Camilo von Greiff Anna Sjögren Ing-Marie Wieselgren
Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:2

I denna rapport till ESO går Camilo von Greiff, Anna Sjögren och Ing-Marie Wiselgren igenom frågan om hur barn med inlärningsproblem ska kunna identifieras på ett tidigt stadium och ges ett gott stöd. Utgångspunkten för deras arbete är att individers förmåga att fungera i ett framtida yrkesliv kan påverkas av den omgivande miljön och att tidiga stödjande insatser tycks vara särskilt viktiga för att hjälpa barn med svårigheter.

Rapporten innehåller en sammanfattning av kunskapsläget om effekten av generella och selektiva insatser för att tidigt identifiera barn med problem och en beskrivning av hur de andra nordiska länderna arbetar med dessa frågor.

En god start (PDF)


Långsiktiga effekter av mindre klasser*
av Peter Fredriksson, Hessel Oosterbeek och Björn Öckert

Sammanfattning: Vi studerar de långsiktiga effekterna av klasstorleksförändringar i årskurs 4 till 6. Mindre klasser förbättrar elevernas kognitiva och icke-kognitiva förmågor vid 13 års ålder, resultat på nationella prov i svenska, engelska och matematik vid 16 års ålder samt utbildningsnivå och löner som mäts vid 27–42 års ålder. Löneeffekterna är tillräckligt stora för att intäkterna ska överstiga de direkta kostnaderna av klasstorleksminskningen.

Långsiktiga effekter av mindre klasser*
ISSN 1651-1158
Rapport 2012:5
Utgivningsdatum: 13 februari 2012
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Ladda ned som PDF


Har någon sett Matilda?
Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara
Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Allt fler barn går på fritidshem, men resurserna till fritidshemmen har inte ökat i samma utsträckning. Barngrupperna är drygt dubbelt så stora i dag jämfört med 1980 och det går nästan tre gånger så många barn per vuxen. Vad har det betytt för verksamheten?

Fritidshem har både ett omsorgsuppdrag och ett lärandeuppdrag. Verksamheten ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid, dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier.

Dagens fritidshem når inte upp till sina mål. Den här rapporten bygger på fokusgrupper och intervjuer med barnskötare som arbetar på fritidshem samt en enkätundersökning, gjord av Novus Opinion på uppdrag av Kommunal, till 1 000 föräldrar till barn i ålder sex till nio år som går på fritidshem. Barnskötarnas berättelser och föräldrarnas svar bekräftar och fördjupar den bild som visats i flera utvärderingar. Nedskärningarna drabbar barnen och personalen, men också föräldrarna och samhället i stort.

Rapport “Har någon sett Matilda?” (PDF)
Bilaga till fritidsrapporten (PDF)


Fritidshem

Aktuell forskning om fritidshem
Temasida på webbplatsen www.forskning.se

Trots att drygt 80 procent av våra 6-9-åringar går på fritids har verksamheten hamnat rejält i skymundan. Fritidspedagogerna för en ojämn kamp mot växande barngrupper, ökade kvalitetskrav och dålig styrning. Fritidspedagogiken har lägre status än den på skolan — trots att färdigheter från fritids som social kompetens, samarbetsförmåga, kreativitet efterfrågas alltmer i samhället. Varför är det så här? Tema Fritidshem försöker svara på de vanligaste frågorna om fritidshemmen med hjälp av den forskning som finns.

Tema fritidshem på webbplatsen forskning.se har producerats av Carina Olsson, dåvarande redaktör på forskning.se. Texterna har faktagranskats av Maria Hjalmarsson, forskare vid Karlstads universitet, som arbetar med att sammanställa en kunskaps- översikt om fritidshem för Skolverket.


Fritidshemspedagogik IDÉ – IDEAL – REALITET
Litteratur

Fritidspedagogik idé – ideal – realitet handlar om fritidshemspedagogik, dess möte med skolan och dess framtida utvecklingsmöjligheter. Professor Inge Johansson beskriver hur fritidshemmet vuxit fram och ställer frågor som: Vilket lärande är det som sker i fritidshem och hur kan det förstås utifrån pedagogisk teori och reflekterad praktik? Hur skulle man kunna utveckla fritidshemmet inom ramen för skolans samlade verksamhet?

I boken presenteras några tongivande teoretiska traditioner och framstående företrädare för dessa. De presenterar samtliga en syn på lärande som kan vara en grund för att utveckla det praktiska pedagogiska arbetet i fritidshem. Boken vänder sig till främst till blivande och verksamma fritidspedagoger.

Fritidshemspedagogik
978-91-47-09333-5
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 120 sidor

Länk till förlagets information


Fritidspedagogik
FRITIDSHEMMETS TEORIER OCH PRAKTIKER

Fritidspedagogik – fritidshemmets teorier och praktiker ger en djup och bred bild av fritidspedagogik och diskuterar fritidshemmets verksamhet utifrån olika perspektiv. Det fritidspedagogiska området belyses av namnkunniga forskare i bokens elva kapitel.

Fritidspedagogik
978-91-47-10093-4
Utgivningsår: 2011 , Upplaga: 1
Omfång: 248 sidor

Länk till förlagets information


Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan

Här samlas forskning och erfarenhet av hur viktig fritidsverksamheten är för barns lärande och utveckling.

Sammanfattning 2: På vilket sätt gynnar fritidshemmets verksamhet barns utveckling, lärande och välbefinnande? På vilket sätt bidrar fritidshemmets verksamhet till att uppfylla läroplanens mål om att fostra eleverna till demokratiska medborgare som har utvecklat de kunskaper som är nödvändiga i samhället?

Kunskapsöversikten vänder sig till skolledare, beslutsfattare, fritidspedagoger, lärare och lärarstudenter.

Serie: Forskning för skolan
ISBN: 978-91-86529-71-0
Utgivningsår: 2011
Antal sidor:  99

Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan (PDF)

Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2729

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.