Lag, förordning och läroplaner

Skollagen (2010:800)
Skollagen, som är stiftad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Skolförordningen, SFS 2011:185
Den nya förordningen ersätter bland annat grundskoleförordningen, sameskolförordningen, särskoleförordningen och specialskoleförordningen. Den träder i kraft den 15 april 2011 och ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011, om inte annat följer av övergångsbestämmelserna.

Urval av förordningar som rör förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg respektive skola och vuxenutbildning (Skolverket).

Läroplaner
En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.