Politisk ordlista

Att förstå vad politikerna säger och gör kan ibland kännas svårt. Speciella ord och uttryck kan behöva en förklaring. Här finns ordlistan som gör det lättare att följa med i det politiska “språket”:

Acklamation:
Bifall (samtycke) utan omröstning

Ajournera:
Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus

Allmänna handlingar:
Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar

Allmänna val:
Val som sker i hela landet t ex val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Arvode:
Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete

Beredning:
Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende som det skall beslutas om

Bordlägga:
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde

Dagordning:
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista

Delegera:
Överlåta arbete och beslut till någon annan

Fråga:
Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar där endast den tillfrågade och den som frågar får delta. Frågan lämnas in ett antal dagar innan sammanträdet börjar och muntligt svar ska ges under samma sammanträde. Den som skall svara kan dock välja att göra detta på ett kommande sammanträde. En fråga leder inte till något beslut i fullmäktige

Ersättare:
Ersättare för ordinarie ledamot – suppleant

Facknämnd:
Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde

Föredragande:
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende

Föredragningslista:
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

Församling:
Ex. folksamling, möte, kongress, stämma, riksdag.

Förtroendevald:
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling

Förvaltning:
Finns under varje nämnd och där arbetar opolitiska tjänstemän

Handläggare:
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Hemställa:
Att formellt begära något

Interpellation:
En interpellation riktar sig till ett kommunalråd eller en nämndordförande och ska helst gälla ärenden av större intresse för kommunen. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en fråga. Den ska besvaras skriftligt och leder inte heller den fram till något beslut i fullmäktige.

Justering:
Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras

Kommunalskatt:
Betalas av varje fysisk person i den kommun han/hon är mantalsskriven

Ledamot:
Förtroendevald medlem

Lekman:
Person som inte är fackman

Mandat:
Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige

Medborgarförslag:
Alla som är folkbokförda i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige eller stadsdelsnämd (medborgarförslag). Alla kommuner har information om vad som gäller i respektive kommuns/stadsdel. Sök på kommunens hemsida för just din information. Det brukar också stå att kommunfullmäktige inte kan behandla ärenden som rör myndighetsbeslut mot enskilda och ett medborgarförslag bara kan sakbehandlas om det ligger inom kommunfullmäktiges befogenheter. Samt att ett medborgarförslag får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Minoritetsåterremiss:
Sker om minst 1/3 av de närvarande ledamöterna begär detta i ett ärende. Minoritetsåterremiss kan bara ske en gång på samma ärende. Ärendet skickas då tillbaka för eventuell komplettering/ändring

Motion:
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion är ett förslag som måste beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Det läggs sedan fram ett svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut

Nämnd:
Består av politiskt valda förtroendemän, kan ibland kallas styrelse

Presidium:
En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning

Primärkommun:
Sverige är indelat i primärkommuner

Proportionell:
Avpassad; exempelvis mandat i församlingen

Proposition:
Ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning

Protokoll:
Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde

Remiss:
Ett ärende skickas för att t.ex. nämnder och styrelser skall få lämna sina synpunkter

Reservation:
Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande

Röstlängd:
Förteckning över röstberättigade personer

Rösträtt:
Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som finns upptagen i röstlängd. Utländsk medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommun- och landstingsval men inte i riksdagsval

Suppleant:
Se Ersättare

Särskilt yttrande:
Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter

Tjänsteutlåtande:
Bakgrund och förslag till beslut upprättat av en tjänsteman i kommunen

Valkrets:
Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna

Votering:
Omröstning – begärs innan beslut fattats

Yrka:
Att begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på visst sätt

Återremiss:
Om en majoritet anser att ett ärende behöver beredas mer kan man begära återremiss, som betyder att ärendet skickas tillbaka. Man tar då fram mer fakta och information för att ha ett bättre underlag för kommande beslut

Innehållet kommer från Lysekils kommunkansli. Vi tyckte att den var så bra att vi lånade innehållet. Här är länken till sidan hos Lysekils kommun.