Grundvärderingar

BARNverkets grundvärderingar

Föräldrars ansvar för sina barns hälsa, utveckling och lärande ska motsvaras av ett ansvarstagande och en helhetssyn på barnet i skolväsendets verksamheter.
Barnhjärnans, kroppens och sinnenas behov för optimal utveckling, hälsa och lärande samt prestation ska styra skolväsendets verksamheter och dess miljöers utformning.
Föräldrars delaktighet i skolväsendets verksamheter gällande hälsa, utveckling och prestation ska tillgodoses.
Dessa grundvärderingar antogs av Riksmötet 2020-09-24. För giltighet krävs enligt §4 i BARNverkets stadgar att denna ändring befästs och beslutas med två tredjedels majoritet på ytterligare ett riksmöte.

1. Barn- och elevhälsoperspektivet ska finnas med i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.
2. Förebyggande riskbedömningar ska finnas med i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.
3. Föräldrar ska känna sig trygga med barnens verksamheter och miljöer.
4. Förutsättningar för god anknytning och samspel ska finnas.
5. Förutsättningar för motorisk utveckling, fysisk aktivitet och rörelseglädje ska finnas, inne och ute, varje dag.
6. Förutsättningar för återhämtning ska finnas, både inne och ute, varje dag.
7. Fysiska inne- och utemiljöer ska vara hälsofrämjande och utvecklande.
8. Rikt- och gränsvärden samt checklistor för den fysiska miljön ska finnas.
9. Elevhälsan ska kompletteras med fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt miljömedicinsk kompetens.
10. Vuxna skyddsombud, som företräder barn och elever, ska finnas i alla verksamheter som rör barn och unga.
11. Nationell kunskaps- och tillsynsenhet för barns och elevers fysiska miljöer ska inrättas.
12. En Barnmiljölag ska skapas.
13. Arbetsmiljölagen ska omfatta alla barn i förskola till gymnasium och fritidshem samt kompletteras med ett barn- och elevhälsoperspektiv.
14. Tystnadskulturer ska motverkas – ”Lex Sarah” ska gälla.