BARNverkets mål:
Barn- och elevhälsoperspektivet ska gälla i skolväsendets verksamheter,
från förskola till gymnasium!

BARNverkets mål är att arbeta för att alla skolverksamheter ska ha en trygg och säker samt hälsosam och hälsofrämjande miljö för barns och ungas utveckling och hälsa samt lärande och prestation. Detta utifrån hela barnet; fysiskt och psykiskt och utifrån att barn har en känslig hjärna, kropp och många sinnen i stark utveckling. Detta förutsätter verksamheter som har ett Barn- och elevhälsoperspektiv.

BARNverkets delmål – och för detta krävs en barn- och elevhälsoskyddslag:

 • Bra förutsättningar för samspel med trygga närvarande vuxna, gäller bland annat gruppstorlek, personaltäthet och kontinuitet.
 • Rörelseglädje, motorisk utveckling och fysisk aktivitet, inne och ute, varje dag.
 • Återhämtning, vila och raster, inne och ute, varje dag.
 • Lokaler, design och inredning anpassade för barns och ungas utveckling och hälsa.
 • Bra luft-, ljus- och ljudmiljö, inne och ute.
 • Skol- och förskolegårdar med hälsofrämjande yta och naturkontakt.
 • Tillgång till “fysiska böcker, papper och penna”.
 • Fokus på det praktiska utövandet när det gäller praktiskt-estetiska ämnen.
 • Styrdokument och regelverk utformade för den växande hjärnan och kroppen samt alla sinnenas behov för optimal utveckling, hälsa och lärande.

BARNverkets särskilda delmål för barnen i förskolan – och för detta krävs en barn- och elevhälsoskyddslag:

 • Barngruppsstorlek:
  – max 12 barn i åldern 1-3 år
  – max 15 barn i åldern 3-5 år
  – minst tre heltidsanställda i varje barngrupp
 • Trygga anknytningspersoner.
 • Motorik- och rörelserum ska finnas inomhus.
 • Motorisk utveckling och rörelselek varje dag, inne och ute.
 • Rytmik, sång och musik varje dag.
 • Skärmfri miljö för barnen.
 • Stimulerande, utmanande och hälsosamma förskolegårdar.
 • Stressfri miljö.
 • Förskolan är grunden inom skolväsendet och ska alltid inkluderas i allt utrednings- och förändringsarbeten inom skolväsendet.

Relaterade länkar: