BARNverkets mål

1. Barn- och elevhälsoperspektivet ska finnas med i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.
2. Förebyggande riskbedömningar ska finnas med i skolväsendets systematiska kvalitetsarbete.
3. Föräldrar ska känna sig trygga med barnens verksamheter och miljöer.
4. Förutsättningar för god anknytning och samspel ska finnas.
5. Förutsättningar för motorisk utveckling, fysisk aktivitet och rörelseglädje ska finnas, inne och ute, varje dag.
6. Förutsättningar för återhämtning ska finnas, både inne och ute, varje dag.
7. Fysiska inne- och utemiljöer ska vara hälsofrämjande och utvecklande.
8. Rikt- och gränsvärden samt checklistor för den fysiska miljön ska finnas.
9. Elevhälsan ska kompletteras med fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt miljömedicinsk kompetens.
10. Vuxna skyddsombud, som företräder barn och elever, ska finnas i alla verksamheter som rör barn och unga.
11. Nationell kunskaps- och tillsynsenhet för barns och elevers fysiska miljöer ska inrättas.
12. En Barnmiljölag ska skapas.
13. Arbetsmiljölagen ska omfatta alla barn i förskola till gymnasium och fritidshem samt kompletteras med ett barn- och elevhälsoperspektiv.
14. Tystnadskulturer ska motverkas – ”Lex Sarah” ska gälla.