Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter rörande arbetsmiljön i förskola, skola och fritids/skolbarnomsorg

För att skapa en bra arbetsmiljö för barn i förskola, skola och fritidsverksamhet är det viktigt att lyssna på barnen och vårdnadshavarna. Även hälso- och sjukvårdspersonal så som psykologer, specialistsjuksköterskor och läkare samt personal med kompetens inom arbetsmiljömedicin bör tillåtas vara med att påverka i skolan, vuxna ska ta huvudansvaret för att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

”Inflytandefrågorna är grundläggande när det gäller barns mänskliga rättigheter och själva genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Både arbetsmiljölagen och skollagen ger också eleverna rätt till inflytande i skolan.”

Lena Nyberg, fd Barnombudsman

För att läsa konventionen i sin helhet: http://unicef.se/barnkonventionen

Artiklar som berör barn och ungas arbetsmiljö med BARNverkets kommentarer

Artikel 2

 1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
 2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.

  Inget barn ska bli diskriminerat, mobbat eller kränkt, och alla barn innefattas av FN:s konvention för barnets rättigheter. 

Artikel 3

 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.Grunden som all verksamhet ska vila på.
 2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

  Det är statens ansvar att se till att det finns adekvat lagstiftning och regelverk för att skydda barnen och se till att de mår bra i den miljön de vistas i.

   

 3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.

  Central punkt rörande arbetsmiljön för barn och unga i förskola, skola och fritids. Staten har ett ansvar (som de i Sverige delegerat till kommunen).
  Att t ex följa Skolverkets rekommendationer rörande personaltäthet och kompetens är en skyldighet enligt art 3.

   

Artikel 4


Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete.


Återigen statens skyldighet att ha ett start regelverk som skyddar barnens rättigheter, även i frågan om arbetsmiljön.

 

Artikel 6 


 1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.
 2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

  Barn har tyvärr avlidit i förskola/skola/fritids pga bristande arbetsmiljö/säkerhet, det är statens skyldighet att göra sitt yttersta för att undvika dödsfall och säkerhetsställa att barnen får utvecklas i livet.

  Art 6 handlar också om en helhetssyn på barnets liv här och nu och på dess framtid. Något som enligt FNs barnrättskommitté ställer krav på samverkan för barnets bästa mellan alla som möter barnet (Föräldrar, skola socialtjänst, hälsovård, polis, beslutsfattare)

   

Artikel 12

 1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

  Barn och unga har rätt till inflytande över sin arbetsmiljö

 2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

  Barnet har rätt att få utöva sitt inflytande, själv eller genom företrädare. Sådana företrädare kan vara föräldrar, lärare, hälso- och sjukvårdspersonal, personal med kompetens inom arbetsmiljömedicin etc.

Artikel 16

 1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
 2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

  Stödjer antimobbning-arbetet samt beskriver barnets rätt att inte bli kränkt.

Artikel 18 


 1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.
 2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn.

  Statens ansvar för att dels stödja föräldrarna i att ta hand om sina barn och dels ansvara för utvecklingen av de institutioner/tjänster för våra barn.

 3. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till. 

  Barnens rätt att erhålla förskola, skola och fritds som uppfyller de kvalitetskrav som ställs.
   

Artikel 19


 1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.
 2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande.
  Staten har ansvar att genom både lagstiftning, administration och sociala åtgärder skydda barnet från och förebygga våld, övergrepp, kränkningar och skada.

Artikel 23

 1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.
 2. Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och skall, inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet.
 3. Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det bistånd som lämnas enligt punkt 2 i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller ekonomiska tillgångarna hos andra som tar hand om barnet och skall syfta till att säkerställa att det handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling.

  Barn med funktionsnedsättning ska få den hjälp/stöd som krävs för att leva ett värdigt liv och vara en aktiv deltagare i samhället, så även i förskola, skola och fritids.

Artikel 29


 1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att 

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga; 

(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer som uppställts i Förenta nationernas stadga;

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen; 
(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar; 

(e) utveckla respekt för naturmiljön

  Utbildningen ska tillåta utveckling inom dessa områden, vilket ställer krav på rätt arbetsmiljö och att kunskap finns rörande miljöns betydelse för barns beteende och möjlighet till utveckling. Även skolans värdegrund och människosyn blir viktig för att utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna

Artikel 31

 1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
 2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

  Dvs måste miljön runt barnet tillåta vila, lek och fritid, t ex rätten till en anpassad skolgård. Här kommer även andra fysiska faktorer in så som barngruppsstorlek, personaltäthet, schemaläggning etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.