Den nya skollagen. Ds 2009:25

Barnverkets remiss hänvisar, i enlighet med direktiven, till skrivningar i skollagsberednings förslag så för att få en komplett bild är det bra att även ha deras text tillgänlig. Vi länkar därför även till den här nedan så du kan hämta den som PDF-fil.

Barnverkets remissvar till den nya skollagen Ds 2009:25 (PDF)

Referensmaterial:
Den nya skollagen Ds 2009:25. Skollagsberedningens förslag.

Viktiga punkter ur Barnverkets remiss för den nya skollagen:

Barnverket föreslår att förskoleklassen görs obligatorisk och likvärdigt erbjuds alla sexåringar.

Barnverket föreslår att fritidshemmens ställning stärks i skolan.”fritidshemmet är en del av skolans pedagogiska uppdrag”. Fritidshemmet ska erbjuda pedagogisk verksamhet av hög kvalitet för alla barn och elever upp till och med år 6.

Barnverket föreslår ”Lex Skola” – en paragraf i den nya skollagen som reglerar att all personal i förskola och skola har rättighet och skyldighet att rapportera varaktiga missförhållanden och brott emot skollagen.

Barnverket föreslår att all skolpersonals yttrande- och meddelarfrihetlagfästs vad gäller sådant material som är av vikt vid inspektion och uppföljning.

Arbetsmiljölagen i förskolan. Barnverket kräver att arbetsmiljölagen nu görs tillämplig även för barnen i förskolan. Barnverket kräver också att barnens rätt till en god arbetsmiljö nu konkretiseras i den nya skollagen med hjälp av nationella riktlinjer för barngruppstorlekar och personaltäthet.

Barnverket är starkt kritisk till att lagtexten inte tar upp frågan om sekretesskydd av de skriftliga omdömena i IUP.

Hela remissförslaget kan du läsa här.

Övriga inkomna remisser

Remissvaren som inkommer till Utbildningsdepartementet kommer att publiceras på deras webbplats. Spontana remissvar ingivna av enskilda läggs inte ut på webben.

Remissvar på nya skollagen (www.regeringen.se)