Medlemsbrev Barnverket, mars 2009

Innehåll:

Seminarium för lokala skolstyrelser med föräldramajoritet, 17 april
Inbjudan till Riksmötet 18-19 april
Kallelse till årsmöte i Föreningen Stöd Barnverket
Politikerträffar
Barnverkets diskussionsforum
Nya uppdateringar på hemsidan
Stöd Barnverkets arbete med ett bidrag

Inbjudan till seminarium för lokala skolstyrelser med föräldramajoritet*, 17 april 2009

Barnverket vill skapa ett nätverk för alla aktiva lokala skolstyrelser med föräldramajoritet* i Sverige där man kan utbyta erfarenheter och kunskap och stärka varandra. I samband med Riksmötet i Stockholm inbjuder vi därför till ett heldagsseminarium för lokala skolstyrelser med föräldramajoritet, i samband med Barnverkets riksmöte, fredagen den 17 april 2009.

Dagen innehåller föreläsning av Margareta Kristoffersson om aktuell forskning och erfarenheter av arbete med lokala skolstyrelser. Hon är filosofie doktor vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet och har bland annat skrivit en avhandling ”Lokala styrelser i grundskolan (2008)” där hon jämfört nio olika grundskolor med lokala styrelser, på olika platser i Sverige, med motsvarande skolstyrelser i bl. a. Danmark och Nya Zeeland. Margareta är även engagerad i Barnverkets projekt med lokal föräldrastyrelse i Ösmo Nynäshamn.
Dessutom medverkar Anders Lönnegård som var med och startade föräldrastyrelsen vid Katarina Norra. Anders har stor erfarenhet av praktiskt arbete i en föräldrastyrelse.

Seminariet kommer även att fokusera på erfarenhetsutbyte mellan seminariedeltagarna och på diskussioner om hur ett nätverk skall arbeta vidare framöver.

Vi satsar också på en väl genomtänkt ekologisk lunch som ordnas av kända kocken Carola Magnusson.
Datum: Fredag 17 april 2009, kl 9-16

  • Plats: Katarina Norra skola, södermalm i Stockholm
  • Föreläsare: Margareta Kristoffersson och Anders Lönnegård
  • Kostnad: kostnad: 200:-/pers inklusive lunch och fika
  • Anmälan: Sker till foraldrastyrelse@barnverket.nu

*Även styrelser med föräldrarepresentation utan majoritet är självklart lika välkomna!

Seminariet är ett samarrangemang med Katarina Norra skola.
Föräldrasamverkan har en egen avdelning på hemsidan. Här kommer allt som har med föräldrasamverkan i skola och förskola att samlas. Du kommer att förutom Barnverkets tankar och strategier om ämnet även hitta forskningsrapporter, undersökningar och artiklar. Vi vill även arbeta fram en ”kunskaps- och idébank” utifrån dokumentation och gjorda erfarenheter. Avsikten på sikt är att tillsammans med andra lokala styrelser dela erfarenheter i organiserad form både lokalt och på riksnivå samt att sprida verksamheten till kommuner och regioner där intresse redan finns och /eller uppstår.
Nya avdelningen Föräldrasamverkan –

Inbjudan till Riksmötet 18-19 april 2009
Barnverket inbjuder till Riksmöte för nätverkets medlemmar. Mötet pågår lördag-söndag på Fryshuset i Stockholm. Reseersättning kan utgå för er som har långt att resa, hör av er till samordningsgruppen.

Lördagen kommer att ägnas åt föräldrasamverkan med rapport från seminariet och projektet att starta ett nätverk för aktiva skolstyrelser. Vi kommer även att följa upp vinterns politikerträffar, ny skollag, skolbarnomsorgen och situationen med personaltätheten på landets förskolor.

Söndagen behandlar organisation och formaliafrågor, prioriterade mål och delmål samt val och beslutsforum i Barnverket. Som underlag till detta hänvisar vi till dokument som finns att hämta på vår hemsida och BV Forum där du kan diskutera förslag till formalia om BV som nätverk och organisation.

Datum: Lördag 18/4 – söndag 19/4

  • Tid: Lördag kl 11-17, samling 10.30 för kaffe. Söndag kl 10-15.
  • Plats: Fryshuset, Stockholm
  • Anmälan: Senast den 1/4 till riksmotet@barnverket.nu
  • Program: Utförligt tidsprogram anslås senare på Barnverkets hemsida och skickas ut till anmälda delegater.
  • Dokument: Verksamhetsberättelse och dokument om organisation och formalia finns för nedladdning på

Välkommen!

Kallelse till årsmöte i Föreningen Stöd Barnverket
Föreningens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte i SAMBA:s lokaler, Fryshuset, Stockholm. Deltagande kan också ordnas över telefon.

Tid:  Fredag 17 april 2009 kl. 19.00 – 20.30
Anmälan:  För att deltaga i årsmötet vill vi ha din föranmälan och för telefondeltagande behövs tillgång till särskild kod. Kontakta Dorothy Béen senast den 15 april, stodverksamhet@barnverket.nu eller tel 08 – 648 83 16

Handlingar till årsmötet erhålles efter anmälan. Verksamhetsberättelse för 2008 kan läsas på hemsidan www.barnverket.nu
Observera att medlemskap och därmed rösträtt vid årsmötet, endast tillfaller den som erlagt årsavgift 2008 och/eller 2009.
Årsavgiften för år 2009 är 20 kronor och kan inbetalas på Pg 124 48 95-7

eller Bg 5905-2142. Ange mailadress, och namn+adress eller telefonnummer.

På samma konton kan även frivilliga bidrag till föreningen inbetalas.

Förslag till dagordning:
1. Upprättande av röstlängd

2. Fastställande av dagordningen för årsmötet
3. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
4. Val av mötesordförande och sekreterare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Verksamhetsberättelse 2008 och verksamhetsplan
7. Ekonomisk berättelse och budget
8. Revisors utlåtande
9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
10. Stadgeändringar, se vidare Formalia
11. Val av ordförande, kassör och styrelseledamöter
12. Val av styrelsesuppleanter
13. Fastställande av årsavgift 2009 – 2010
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor (vilka anmälts och antagits av årsmöte vid fastställande av dagordningen).
Välkomna
Styrelsen för Föreningen Stöd Barnverket
/Robert Bratt, ordförande

Föreningen Stöd Barnverket är en ideell förening med vald styrelse, årsmöte, stadgar och ekonomisk revision. Föreningen är öppen för alla privatpersoner som delar nätverket Barnverkets grundsyn på barn, förskola och skola. Medlemskapet är individuellt och erhålls genom betalande av årsavgiften på 20 kr.

”Föreningens syfte är att genom medlemskap och olika former av bidragsansökningar, insamlingar, evenemang mm, samt ekonomisk administration, skapa ekonomiska förutsättningar för det ideella arbete som bedrivs nationellt i nätverket Barnverket.”
Läs mer om stödföreningen på vår hemsida –

Politikerträffar
Träffarna med våra politiker i riksdagshuset är avslutade. Vi har träffat samtliga riksdagspartiet utom Moderaterna som konsekvent skjutit upp möjligheterna att träffas.
Vi har under våra möten följt upp de diskussioner vi hade 2005-06 om Barnverkets prioriterade frågor och den valenkät vi genomförde sedan. Vi också i övrigt tagit upp de delmål och prioriterade delmål som Barnverket antagit.
På hemsidan kommer vi att presentera referat från träffarna. Du kan följa informationen via den här direktlänken –

Barnverkets Forum
För att alla skall kunna vara med och diskutera har vi skapat ett diskussionsforum i Barnverket (BV Forum) som alla kan anmäla sig till och delta efter egna förutsättningar i diskussionerna. Här deltar också Barnverkets olika arbetsgrupper med inlägg och svar på frågor vi får från föräldrar och organisationer. Det är enkelt att börja använda vårt forum, läs mer här och registrera dig redan nu –

Nya uppdateringar på hemsidan
Vår hemsidan utvecklas ständigt. Under vintern har vi bl a påbörjat ett arbete med att komplettera våra huvudrubriker med aktuell forskning, rapporter, undersökningar och goda exempel/idéer från verkligheten. Se till att följa med i debatten och arbetet i Barnverket genom att regelbundet besöka www.barnverket.nu.

Stöd Barnverkets arbete med ett bidrag

Om du vill skänka ett bidrag till Barnverkets arbete så tar vi tacksamt emot den genom Föreningen Stöd Barnverket som stöder vårt arbete ekonomiskt.
Använd plusgiro 124 48 95-7 eller bankgiro 5905-2142 om du vill göra en insats, alla bidrag oavsett storlek hjälper oss att göra ett bra arbete för våra barn.
Du är välkommen att kontakta oss. Skicka ett mail till samordning@barnverket.nu