Medlemsbrev från Barnverket,

Innehåll:

 • Rapport från Riksmötet 18-19 april
 • Skrivelser under våren
 • Tilldelning av statsbidrag
 • Web: Hemsidan, Facebook
 • Idéer inför hösten 2009 och våren 2010
 • Skollagsförslaget
 • Föräldrasamverkan – lokala skolstyrelser
 • Lex förskola

Rapport från Riksmötet 18-19 april

Lördagen ägnades åt föräldrasamverkan med rapport från seminariet och projektet att starta ett nätverk för redan aktiva lokala skolstyrelser. Uppföljning av vinterns politikerträffar, ny skollag, skolbarnomsorgen och situationen med personaltätheten på landets förskolor.
Söndagen behandlades organisation, prioriterade mål och delmål samt val och beslutsforum i Barnverket. Nedtecknade formalia antogs med bl.a. den viktiga förändringen att SG numera står för Samordningsgrupp och inte Styrgrupp. SG:s huvuduppdrag är därmed att samordna, stötta och initiera nätverksaktivitet och andra aktiviteter i enlighet med de av Riksmötet (Rm) antagna prioriterade målen, d.v.s. se till att verksamhetsplanen för året verkställs.
För mer information, se

Skrivelser under våren

8/5 + 10/6: Ansökan + komplettering ang. statsbidrag lämnades in till Skolverket.
8/5: Uttalande i samband med manifestation om nedskärningar i Göteborg.
13/5: Brev till utbildningsdepartementet och Jan Björklund angående uppvaktning och skollagsremiss.
15/5: Synpunkter på ändringar i Läroplanen för förskolan, Lpfö98, till Skolverket.
1/6: Barnverket skriver på uppropet om att stoppa byggandet av bostäder på barns skolgårdar i Stockholms innerstad.

Tilldelning av statsbidrag

Barnverket har fått 230 000 kr av Skolverket som ska fördelas mellan de olika prioriterade delmålen i årets verksamhetsplan.

Web

Hemsidan
Arbete pågår med att förbereda ytterligare utveckling av vår hemsida. Vi har fått in synpunkter på hemsidan från barnverkare och andra.
Exempel på synpunkter: hålla hemsidan aktuell – den ska ständigt uppdateras, vi måste vara tydliga i vårt budskap, profilera föräldrasamverkan, lägga in en slogan: ”Våra barn, vår skola – vår sak!”, ge möjligheter och instruktioner för de olika arbetsgrupperna att själva uppdatera sin information, påvisa skillnader mellan kommuner/skolor/förskolor, lägga upp intervjuer med politiker.
Personer kunniga inom web-administration (teknik) och kommunikation (PR) har kontaktats för att göra bedömning hur vi ska kunna åstadkomma förbättringar utifrån våra behov och med skilda målgrupper.
En workshop för strukturen av hemsidan i enlighet med ovan med representanter från olika arbetsgrupper planeras till i början av hösten. Ett dokument som lättbegripligt presenterar vad BV står för ska tas fram.
Facebook
Barnverket finns nu som grupp på Facebook. Gå med i gruppen och skriv/läs inlägg om barnens situation i förskolan och skolan!

Idéer inför hösten 2009 och våren 2010

 • Barnverkets marknadsföring via webben på framförallt vår hemsida och på Facebook.
 • Anordna träffar, hearings och/eller seminarier med politiker, mediefolk, forskare och andra inflytelserika personer inom vårt verksamhetsområde.
 • Skapa kontakter, kartlägga vem som känner vem. Kan dessa personer vara opinionsbildare?
 • Almedalen: Planera väl inför vårt deltagande 2010
 • Planering av strategier inför riksdagsvalet 2010.

Skollagsförslaget

Barnverket är remissinstans och har därmed yttranderätt vad gäller den nya skollagen som presenterades i mitten av juni. Yttrandet ska vara inlämnat senast 1 oktober. Flera personer i Barnverket har tagit på sig att läsa hela eller delar av skollagsförslaget. Förfrågan har lagts ut om någon vill/kan åta sig att sammanställa Barnverkets yttrande.
Skollagsförslaget: www.regeringen.se/sb/d/11355/a/128290

Föräldrasamverkan – lokala skolstyrelser

Beslutet om införandet av frivilliga lokala skolstyrelser som togs 1996 och som förlängts vid olika tillfällen skulle ha upphört den 30 juni 2009. Vi har varit oroliga att styrelseformen inte skulle få fortsätta och vår önskan är att den ska permanentas och därmed göra det möjligt för skolor att få välja denna styrelseform.
Innan vi fick veta att denna styrelseform får fortsätta i ytterligare två år så påbörjades både en mail-enkät och rundringning till de skolor som enligt Skolverket har lokal styrelse. Rundringningen har gått ut på att fråga vad styrelserna anser om styrelseformen, om de är för eller emot, dvs om de tycker det är värt att göra styrelseformen permanent (notera att vi inte menar obligatorisk). Vi vill även förhöra oss om de känner till om det finns andra skolstyrelser som inte finns på vår lista. Viktigt är också att man får möjlighet att tala med aktiva föräldrar för att knyta upp dessa och sprida kännedom om Barnverket. De flesta vi fått kontakt med är positiva. De som är negativa är det mest för att föräldraengagemanget inte varit tillräckligt bra. Men hittills har ingen sagt att det blivit sämre än tidigare.
Listan från Skolverket har inte blivit uppdaterad på flera år; flera skolor har stängts eller styrelserna har upphört och vi tror att det även tillkommit nya som inte finns på listan.
Ytterligare en förfrågan har skickats via mail till alla 290 kommuner i Sverige för att undersöka vilka skolor som har lokala styrelser. På denna fråga har vi fått in ca 200 svar än så länge.

Lex Förskola

Vi på Barnverket jobbar över hela landet för att just den allvarliga situationen med stora barngrupper och låg personaltäthet ska uppmärksammas. Frågan om Barnverket ska ta ställning till ett maxantal per personal diskuteras.

Viktigt också för Barnverket att fokusera på är frånvaron av rättsligt skydd för barn i förskola. Personalen är omfattad och elever i skola men inte barn i förskola. Detta trots att de är sämst ställda till att reagera på ett vuxet och adekvat sätt. Hur gör en tvååring för att uttrycka stress och oro med stora grupper? Det är helt oacceptabelt att det inte finns en lag som omfattar deras vistelse i förskolan!

Vi i Barnverket vill att det ska införas en ”Lex Förskola” innan det händer något allvarligt.

I och med förändringarna av Läroplanen för förskolan (Lpfö98) anser Barnverket att:

 • Fokus ska läggas på lust och motivation att lära.
 • Man fortsättningsvis ska betona inlärning genom de tre teorier om lärande som de nationella läroplanerna har påverkats av.
 • Man fortsättningsvis ska betona kontinuiteten. Grunden för inlärning, pedagogik och bibehållen lust och motivation läggs i förskolan. Förskolan är alltings början.
 • Man ska tydliggöra och lyfta fram förskollärarens roll och ansvar.
 • Barn med behov av särskilt stöd inte ska hamna på undantag. Särskilt viktigt för dem är att de är förskollärarnas ansvar och att de får stöd av kvalificerad personal.
 • Tydligare fokus ska läggas på att använda sig av kompensatoriska IT-verktyg. Det står i läroplanen “Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. ”Kan” bör ändras till ”ska”.
 • Man ska ange grundförutsättningar för att denna pedagogik ska kunna genomföras.
 • Utvärdering ska ske av förskolans förmåga att leva upp till målen. Förskolebarnen ska under inga omständigheter utvärderas.