Uppvaktning av utbildningsministern angående föräldrainflytande i skola och förskola i form av lokala skolstyrelser

Utbildningsdepartementet registrator, utbildningsminister Jan Björklund

1. Barnverket vill uppvakta Utbildningsministern angående föräldrainflytande i skola och förskola i form av lokala skolstyrelser.

Med anledning av att försöksverksamheten för ”lokala skolstyrelser med föräldramajoritet” (i dagsläget finns drygt 200 sådana styrelser på skolor i hela landet) löper ut 2009-06-30 och inget besked om hur frågan hanteras inför framtiden ännu lämnats av regeringen känner vi engagerade föräldrar idag oro över att denna möjlighet till reellt inflytande och stärkande av skolan skall gå förlorad. Vi önskar av denna anledning få träffa utbildningsminister Jan Björklund snarast möjligt, i maj eller juni månad.

Inom Barnverket har vi blivit allt mer övertygade om att föräldrar har massor att tillföra skolan och att direkt och reellt inflytande genom lokala styrelser är något vi bör satsa mer på. Av den anledningen har Barnverket tillsammans med Nynäshamns kommun och med stöd från Skolverket under 2008 – 2009 startat ett pilotprojekt med en helt ny styrelse vid Tallbackaskolan i Ösmo. Här har skapats ett stort engagemang i kommunen för detta sätt att utveckla skolan. Projektet kommer att dokumenteras och utvärderas vetenskapligt. Fler skolor i Nynäshamn står antagligen också på tur att starta styrelser.

Barnverket har även tagit initiativ till bildandet av ett riksnätverk för de befintliga lokala skolstyrelserna. Den 17 april hölls nätverkets första träff i Stockholm med ca 25 deltagare. I det helt nybildade nätverket deltar redan ett 50-tal lokala skolstyrelser.

Arbetet med Lokala Skolstyrelser (Barnverket använder inte begreppet ”med föräldramajoritet” då vi inte anser att majoritetsförhållandet är avgörande, det viktiga är samverkan och delaktighet) har utvecklats betydligt mer i flera andra länder och goda erfarenheter och inspiration kan hämtas från t.ex. Nya Zeeland och Danmark. Internationell skolforskning om framgångsrika skolor visar att faktorn engagerade medverkande föräldrar är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skola.

I detta läge menar Barnverket att lagrummet för lokala skolstyrelser måste befästas och förstärkas i arbetet med den nya skollagen.

Vi kräver att den pågående försöksverksamheten förlängs till dess den nya skollagen är antagen med starka skrivningar om lokala skolstyrelser, så att inte de mer än 200 styrelser som idag fungerar, och de nya initiativ som tagits så sent som i år av Nynäshamns kommun m.fl., omintetgörs.

2. Barnverket anmäler sig härmed som remissinstans för kommande skollagsremiss:

Barnverket, c/o Jederlund, Katarina Bangata 71 3tr ö.g. samordning@barnverket.nu och skolan@barnverket.nu och forskolan@barnverket.nu

Bästa hälsningar!

Ulf Jederlund, Eva Datta, Ann-Charlotte Ekstedt, Martin Fredin Barnverket