Medlemsbrev från Barnverket, november 2009

Innehåll:

• Diskutera skolans arbetsmiljö med Barn och elevombudet – BEO, Lars Arrhenius!

• Ny ”avdelning” i Gävle

• Det kokar i Göteborg…

• Rapport från samrådsmöte med skolverket om värdegrundsarbetet i skolan.

Diskutera skolans arbetsmiljö med Barn och elevombudet – BEO, Lars Arrhenius!

Den 17 november, klockan 18.30 – 20.30 på Sensus i Medborgarhuset i Stockholm möts Christer Nylander (fp), Riksdagens utbildningsutskott, Sofia Brändström, vice ordförande för Sveriges elevråd SVEA, Lars Arrhenius, Barn- och elevombudet och Göran Bergström, VD för Norrvikens skola och styrelseledamot i SAMBA för att diskutera skolans arbetsmiljö. Barnverket representeras av seminarieledare Ulf Jederlund.

Ur inbjudan:
Det är dags att på allvar prioritera barnen och deras behov. Vi vet att en av de viktigaste frågorna för framtiden är hur skolan lyckas med att ge barn och unga de kunskaper och färdigheter de behöver för sitt yrkesliv. Samtidigt är skolresultaten i alltför många skolor undermåliga och mer än tio tusen elever (f.n. ca 11 % av eleverna i 9:an) misslyckas varje år att komma in på gymnasiernas nationella program.

Kom dit och lyssna, ställ frågor och diskutera!

Läs mer på www.barnverket.nu

Ny “avdelning” i Gävle

Numera finns Barnverket även i Gävle. Genom ett antal engagerade föräldrar som fick nog startades det upp ett lokalt nätverk. Vi hälsar förstås alla nya välkomna!

Det kokar i Göteborg

I Göteborg har ett flertal föräldraföreningar jobbat för att försöka påverka den väldigt negativa spiral av nedskärningar. Bland annat har de skapat en namninsamling för mindre barngrupper i förskolan. Surfa in på www.mindreforskolegrupper.se för att skriva under.

Rapport fr samrådsmöte med skolverket om värdegrundsarbetet i skolan

Tillsammans med sex andra “tunga” intresseorganisationer inbjöds Barnverket i slutet av oktober till samrådsmöte på Skolverket.

Mötet hölls med anledning av ett nytt regeringsuppdrag om värdegrundsfrågor som Skolverket fått. Bakgrunden är i korthet följande:

  1. den svenska skolan har och ska fortsättningsvis ha ett fostrande uppdrag tillsammans med föräldrarna,
  2. undersökningar visar att arbetet med likabehandlingsplaner lokalt inte bedrivs som det var tänkt och
  3. barns medvetenhet om sina rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention är för dålig

Resultaten av dessa undersökningar är oroande menar regeringen och pekar på följande:

  • Trygghet är övergripande av stor betydelse för elevernas inlärning och utveckling, därför är det viktigt att arbeta med värdegrundsfrågor.
  • Verktyg och metoder behövs för att möjliggöra diskussioner med elever kring värdegrundsfrågor och empatisk förmåga utifrån konkreta vardagsmiljöer.
  • Tydliggöranden av samband mellan skolans värdegrund och internationella konventioner behöver ske.
  • Skolans mobbningsförebyggande arbete bör ses som en del av det större arbetet med skolans värdegrund.
  • Elevers inflytande och delaktighet i enlighet med barnkonventionen behöver utvecklas.
  • Skolan skall ges möjligheter att inkludera föräldrarna i värdegrundsarbetet.

Sammantaget ser man att Barnverkets satsning på föräldrasamverkan i form av lokala styrelser ligger helt i linje med regeringsuppdraget, vilket vi som representerade Barnverket på mötet (Eva Datta, Ove Sjöbom och Gunilla Niss) också framhöll. I Skolverkets egna minnesanteckningar från mötet finns formuleringen:

” Lokala föräldrastyrelser är exempel på forum som direkt kan uppmärksamma och ta tag i värdegrundsproblematiken där den utspelar sig”

Så vitt vi vet är Barnverket den enda organisation som tagit initiativ till att konkret förstärka och utveckla skolan, förskolan och fritidshemmet på ett mer heltäckande sätt. Projektet i Nynäshamn med igångsättning av en lokal styrelse med föräldramajoritet och med ambition att sprida verksamheten till andra skolor i kommunen och andra kommuner skapar möjligheter av skilda slag. Värdegrundsarbetet tillsammans med elevdelaktighet och betonandet av skolans och föräldrars fostrande roller i gemenskap lämpar sig utomordentligt väl för organiserad föräldraaktivitet i vår tappning. Regeringsuppdraget ger oss nu gott bränsle i kampen att förverkliga våra visioner.

Samarbetet med på området erfaren forskare ökar även våra kvalitativa möjligheter till genomslag för projektet väsentligt, något som noterades särskilt av Skolverket.

Tillsammans med övriga organisationer framhöll Barnverket även de höga ambitionernas oförenlighet med den krassa ekonomiska verkligheten och frånvaron av hållbara satsningar på våra barn och ungdomar på många håll i landet. De stora barngrupperna och den låga personaltätheten i förskolan, otillräckliga lärarresurser och elevhälsa i skolan, fokuseringen på ”absolut” kunskap och en tilltagande tendens att sortera och marginalisera människor, inte minst från andra kulturer och sociala sammanhang kan få förödande konsekvenser på sikt.

Nästa möte kring arbetet med värdegrunden i skolan är i juni 2010.