Synpunkter på ändringar som ska göras i Läroplanen för förskolan, Lpfö98

Skrivelse till Skolverket

Inledningsvis ser vi det inom Barnverket som önskvärt att man i Läroplanen anger vilka studier man har till grund för ändringarna och förtydligandena. Det underlättar för föräldrar och pedagoger att ha studier att förhålla sig till. Förslagsvis kan man utgå från de studier som nämns i ”Forskning pågår- förskola”. Skolverket har ju också kommit med en utmärkt rapport. ”Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002 Lusten att lära – med fokus på matematik”.

Med utgångspunkt från nämnda rapport anser vi att: • Att samma fokus läggs på lust och motivation att lära • Att man fortsatt ska betona inlärning genom socialkonstruktivistisk teori,

Metakognitiv teori, där också kognitiv teori ingår och symbolisk interaktionism • Att man fortsättningsvis betonar kontinuiteten. Grunden för inlärning, pedagogik och

bibehållen lust och motivation läggs i förskolan. Förskolan är alltings början.

Vidare anser vi att:

• Att man tydliggör och lyfter fram förskollärarens roll och ansvar. Barn med behov av särskilt stöd ska inte hamna på undantag. Särskilt viktigt är det för dem att de är förskollärarnas ansvar och att de får stöd av kvalificerad personal.

• Att man kan och bör ange grundförutsättningar för att denna pedagogik ska kunna implementeras

• Tydligare fokus kan läggas på att använda sig av kompensatoriska IT-verktyg. Det står i läroplanen “Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. ”Kan” bör ändras till ”ska”.

• Utvärdering ska ske av förskolans förmåga att leva upp till målen. • Förskolebarnen ska under inga omständigheter utvärderas

Slutligen kan vi inom Barnverket inte nog poängtera att det är skolan som ska ”förskolifieras” och inte tvärtom. Förskolebarn är inte elever. Vidare måste pedagogernas förutsättningar förbättras om inte ännu tydligare krav på dem, enligt nya läroplanen, ska leda till uppgivenhet och utbränning. Lärarförbundet gjorde för några år sedan en enkät: 2/3 av förskollärarna säger själva att de inte har förutsättningar att arbeta efter förskolans läroplan. Som den ser ut idag.

Anna Rönmark för Barnverket, Förskolegruppen. Email: annron@ownit.nu Tel: 073 930 78 90