Almedalen 2014

BARNverket i Godmorgon Almedalen

Under Almedalsveckan 2014 i Visby  medverkade BARNverket i webprogrammet Godmorgon Almedalen, #GMA14. Här kan du se vår ordförande Gunilla Niss och Greta R Schibbye tala om hur våra barn mår i förskola, skola och fritids.  BARNverkets inslag är 99.20 min in i programmet, klicka här.

GMA14.2

Läs gärna också rapport från Almedalen  2013 och 2014:

1. ”Jag vill sitta still men inte min kropp! Var är barnhälsoperspektivet i förskola, skola och på fritids?”, 2013:
http://www.barnverket.nu/?p=3265

2. “Vem bryr sig om barnens arbetsmiljö?”, 2012
http://www.barnverket.nu/?page_id=2899

BARNverket är på plats under Almedalsvecka

almedalen
Vi kommer att sprida och diskutera vår Programförklaring på olika möten och seminarier under veckan. Vår viktigaste fråga är:

Vad är kvalité ur ett barnhälsoperspektiv

–       i förskola, skola och på fritidshem?

Vårt budskap är:

Förebygg barns ohälsa och sjunkande
skolresultat med hälsofrämjande miljöer!

Läs vår programförklaring:

BARNverkets programförklaring

  1. Skolväsendets värdegrund måste kompletteras med ett tydligt barnhälsoperspektiv.

  2. Barn behöver kontinuitet i trygga vuxenrelationer. Alla barn, oberoende av ålder,

måste få en trygg anknytning och ett bra samspel av närvarande och kompetenta vuxna.

Det kräver hög personaltäthet och små grupper i samtliga verksamheter.

Kommunikation är grundpelaren i allt samspel och därför måste barnets

tal- och språkutveckling också prioriteras.

  1. Barnets sinnesutveckling är grunden för all utveckling. Därför måste led- och muskelsinnet, syn, hörsel, känsel samt lukt och smak stimuleras dagligen.

  2. Barns motoriska utveckling och fysiska självkänsla måste dagligen stimuleras.

För detta behövs inne- och utemiljöer som främjar lek, rörelseglädje och fysisk aktivitet.

Det behövs också välutbildade pedagoger som förstår skillnaden mellan motorisk utveckling och fysisk aktivitet.

  1. Den fysiska miljöns betydelse måste lyftas fram och tydliggöras i styrdokumenten för skolväsendet.

  2. En barnmiljölag måste införas som reglerar barnens utvecklingsmiljö/arbetsmiljö med tydliga gränsvärden som utgår från ett barnhälsoperspektiv.

Det måste finnas vuxna barnskyddsombud för att kunna bevaka barnens utveckling, hälsa och säkerhet. Varje kommun behöver även ett huvudskyddsombud för barnen.

  1. Elevhälsan måste kompletteras med fysioterapeuter/sjukgymnaster. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste tydliggöras och intensifieras med fokus på samspelet mellan elev och miljö.

  2. Riskbedömningar och konsekvensanalyser måste göras och hänsyn tas till barnhälsoperspektivet i befintlig verksamhet och vid planering av förändringar. Dessa ska dokumenteras och hanteras.

  3. Tystnadskulturen måste motverkas. Personal som påtalar brister i verksamheten ska inte bestraffas. Barnets bästa måste alltid komma främst.

  4. Föräldrar ska känna sig trygga och ha möjlighet att påverka när de upptäcker att något är fel eller direkt farligt. Tillsyns- och rådgivningsenhet med ansvar för barns miljöer måste inrättas på nationell nivå.

Sprid gärna broschyren om vår programförklaring!