Arkiverade sidor

BARNverkets sommarpresent 2023 – en bokkasse – till partiledare och ministrar 

Åtta partiledare och fyra ministrar får nu BARNverkets sommarpresent en bokkasse. Innehållet knyter an till HUR växande barns och ungas hjärna, kropp och alla sinnen mognar och utvecklas och VAD växande barns och ungas hjärna, kropp och alla sinnen behöver i skolväsendets miljöer och verksamheter, från förskola till gymnasium, för optimal utveckling, hälsa och lärande. 

BARNverkets remissvar om Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategin saknar helt förebyggande riskbedömningar, barnhälsokonsekvensanalyser och konsekvensanalyser gällande risk för hämmad utveckling utifrån barns och ungas specifika behov för utveckling och hälsa vid ökat användande av digitala lärresurser. Skolans och förskolans ansvar i att ta hänsyn till det biologiska växande barnets utveckling och hälsa i relation till digitaliseringen saknas. Digitaliseringsstrategin saknar därtill vetenskaplig förankring om hur ökat användande av digitala lärresurser påverkar barns och elevers fysiska och psykiska utveckling och hälsa.

Småbarnspedagog: En motorisk självkänsla och en bra motorik vill vi alla ge våra barn

Vi fann ett viktigt inlägg i det sociala flödet. ”Ett inlägg som är viktigt att många vet om och förstår.”  Ett inlägg om vad som händer när ett barn får ligga på golvet både på rygg och på mage en stund varje dag.

Marie Johansson, förskolelärare och diplomerad småbarnspedagog har skrivit om detta viktiga utvecklingssteg och den fantastiska ”planen” för barns motoriska utveckling och självkänsla. 

Digitaliseringen av skolan ett experiment 

Äntligen! Nu har den nya regeringen kommit fram till samma slutsats som föräldraorganisationen BARNverket gjorde för exakt 5 år sedan, nämligen att digitaliseringen i skolväsendets verksamheter är ett experiment. 

Den 22 dec 2022, publicerar regeringen följande på sin hemsida:

 ”Digitaliseringen i skolan har varit ett experiment”

Redan 11 dec 2017, fick BARNverket följande text publicerat i Dagens Samhälle:

 ”Digitaliseringen av skolan ett riskfyllt experiment”

Föräldraröster om den stress-skapande digitaliseringen i skolväsendet

För många föräldrar och barn skapar nu skärmarbete och digitaliseringen av skolväsendet allt större problem. Detta medför ökad fysisk och psykisk stress och ohälsa för både föräldrar och barn från förskola till gymnasium. BARNverket förmedlar här nedan några föräldrasynpunkter om hur digitaliseringen påverkar våra barns utveckling, hälsa och lärande samt föräldrars hälsa och arbetsprestation.

Digitaliseringen verkar vara gjord för sin egen skull och inte för barnens och elevernas behov. Datorer och andra digitala plattformar STRESSAR många elever och föräldrar extremt!

Förälder

Digitaliseringen i skolan – ett föräldrahälsoproblem 

Det stressar många föräldrar att vara förälder i en ”digital skola”. Digitaliseringen inom skolväsendet är inte bara ett problem och ett stressmoment för många barn/elever och lärare. Digitaliseringen riskerar nu också att bli ett föräldrahälsoproblem. Föräldraorganisationen BARNverket fick nyligen ett brev från en frustrerad förälder. Brevet har vi valt att delge er nedan.

Riksdagspartiernas svar på BARNverkets enkät inför valet 2022

Föräldraorganisationen BARNverket har bett om svar på ett antal frågor om skolväsendets verksamheter. Syftet med frågorna och svaren har varit att synliggöra för föräldrar var partierna står i olika frågor som BARNverket anser är viktiga för barns och ungas utveckling, hälsa och lärande – från förskola till gymnasium. BARNverket har fått fullständiga svar från fem partier, Miljöpartiet (MP), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD), Centern (C) och Sverigedemokraterna (SD). Ett parti har valt att enbart svara med sammanfattningar, Socialdemokraterna (S). Två partier har valt att inte svara, Moderaterna (M) och Vänsterpartiet (V).

BARNverkets frågor till riksdagspartierna inför valet 2022

Föräldraorganisationen BARNverket önskar svar på ett antal frågor om skolväsendets verksamheter. Syftet med frågorna och svaren är att synliggöra för föräldrar var partierna står i olika frågor som BARNverket anser är viktiga för barns och ungas utveckling, hälsa och lärande – från förskola till gymnasium.