Det här är BARNverket

Föräldraorganisationen BARNverket är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden förening för föräldrar, föräldraföreningar och föräldranätverk samt andra engagerade oavsett ålder. BARNverket arbetar för barns och ungas rätt att må bra och utvecklas i en fysiskt och psykiskt hälsosam, hälsofrämjande och säker miljö i skolväsendets samtliga verksamheter, från förskola till gymnasium. Barn och elever ska ej riskera ohälsa, skada eller hämmad utveckling orsakad av brister i skolväsendets olika verksamheter eller miljöer.

BARNverket bildades år 2000 på grund av att föräldrar på olika håll i Sverige upplevde försämringar för barnen när antalet barn ökade i barn- och elevgrupperna samtidigt som antalet utbildade pedagoger minskade i samtliga skolverksamheter. Det blev en självklar och viktig uppgift för BARNverket att reagera på och synliggöra faror och problem för barns utveckling och hälsa i de befintliga skolverksamheterna och deras miljöer. Dessa faror och problem har bland annat synliggjorts i BARNverkets kunskapsbank.

Det saknades – och saknas fortfarande – förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv i befintlig verksamhet samt vid förändringar. Detta resulterar bland annat i:

 • för stora barn- och elevgrupper
 • låg personaltäthet och brist på trygga vuxna
 • brist på motorisk utveckling, fysisk aktivitet och rörelseglädje
 • brist på återhämtning och raster
 • brist på hälsosamma skol- och förskolegårdar med tillräckligt stor yta
 • brist på bra ljus- och ljudmiljö samt bra luftkvalitet, både inne och ute
 • brister i smittskyddsåtgärder för luftburen smitta
 • brist på funktionella möbler och funktionell möblering
 • lokaler med stora öppna planlösningar och glasväggar
 • styrdokument inte anpassade för växande barns hjärnor och kroppar
 • stadsplanering som ej tar hänsyn till barns och ungas behov

Lägg därtill en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som saknar förebyggande riskbedömningar utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv. Av det skälet ägnas mycket arbete inom BARNverket åt att lyfta fram förebyggande riskbedömningar utifrån barns behov av samspel, rörelse och återhämtning samt en hälsosam fysisk och psykisk miljö. Detta för barns och ungas bästa, för utveckling och hälsa, lärande och prestation. 

Barn- och elevhälsoperspektivet

Barn och unga har en mycket känslig hjärna, kropp och många sinnen som är i stark utveckling och som påverkas av allt från gener och stress till rörelse, samspel och den fysiska och psykiska miljön. Detta måste skolväsendets verksamheter samt beslutsfattare och politiker på samtliga nivåer, från nationell till lokal nivå och från förskola till gymnasium, ta hänsyn till. Detta för att inte våra barn ska drabbas av ohälsa, skada eller hämmad utveckling.

BARNverket anser därför att Barn- och elevhälsoperspektivet ska gälla i skolväsendets samtliga verksamheter och miljöer! Detta innebär att regelverk och styrdokument som påverkar barn och elever, från förskola till gymnasium, anpassas till:

 • HUR växande barns och ungas hjärna, kropp och alla sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt, smak, led- och muskelsinne samt balans) mognar och utvecklas.
 • VAD växande barns och ungas hjärna, kropp och alla sinnen behöver för optimal fysisk och psykisk utveckling, och hälsa samt lärande och prestation.

Inget barn ska riskera ohälsa, skada eller hämmad utveckling orsakad av brister i skolväsendets verksamheter eller miljöer.

Nu behövs ett regelverk för att skydda våra barns utveckling, hälsa och lärande: Det behövs en barn- och elevhälsoskyddslag

Barn och elever är här och nu
– och deras liv går inte i repris!

Relaterade länkar: