Medlemsbrev från Barnverket oktober 2013

Vad händer med barnens fysiska och psykiska hälsa i den svenska förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen/fritidsverksamheten?

Jag är ny ordförande och vi är en helt ny styrelse i Barnverket.

  1. Riksmötet 2012 beslöt att en arbetsgrupp skulle göra en genomlysning av gällande styrdokument för skolväsendet; skollagen och läroplanerna för förskola, skola och skolbarnsomsorg. Dessa styrdokument har tidigare legat till grund för Barnverkets arbete. Genomlysningsgruppen fann stora brister utifrån ett barnhälsoperspektiv i dessa styrdokument. Bland annat upptäcktes otydliga skrivningar när det gäller barns rätt att MÅ BRA/utveckla sin hälsa samt avsaknad av riskbedömningar för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Därför beslöt riksmötet 2013 att inte längre använda dessa dokument som grund för Barnverkets arbete.
  2. Riksmötet 2013 föreslog att Barnverket ska utgå från FN:s Konvention om barnets rättigheter. Beslut om den nya plattformen kräver ytterligare ett riksmöte. Se hemsidan www.barnverket.se  Barnens behov och rättigheter ska vara ledande för Barnverkets arbete: Alla barn ska ha rätt att må bra och utvecklas i sin dagliga miljö. Så är det inte idag. Många barn far illa i de verksamheter som har till uppgift att stödja dem i deras utveckling, låta dem må bra och ge dem goda förutsättningar till lärande.
  3.  Vårt viktigaste uppdrag för detta verksamhetsår är att driva frågor om barnens arbetsmiljö: Barns rätt att MÅ BRA i sin förskola, skola och fritidshem/skolbarnsomsorg. Det finns många olika lagstiftningar som rör barn men ingen som på ett samlat sätt skyddar barnens hälsa. I skollagen saknas krav på riskbedömningar ur ett barnhälsoperspektiv. Arbetsmiljölagen omfattar inte förskolebarn och barn i skolbarnsomsorgen/fritids. Det saknas en Barnmiljölag!
  4. Barnverkets mål är att barnens förskola, skola och skolbarnsomsorg ska utgå från hela barnets välbefinnande både fysiskt och psykiskt, så att varje barn utifrån sina förutsättningar och behov, ska utvecklas optimalt. Detta förutsätter att verksamheterna har ett barnhälsoperspektiv och i nära samarbete med föräldrarna skapar en trygg och lärande miljö. Viket innebär för barnen nära och trygga relationer till vuxna samt stimulans och vila för kropp och sinnen i en hälsofrämjande miljö både ute och inne.
  5. Bristen är förfärande stor när det gäller just dessa grundförutsättningar för barnen att må bra. Därför behövs Barnverket som påtryckare!
  6. Våra främsta samarbetspartners är föräldrarna. Jag tycker att Barnverket kan betrakta sig som Föräldrarnas fackförbund. Vi tar just nu emot många mail och telefonsamtal från förtvivlade föräldrar vars barn mår mycket dåligt i sina förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Många nätverk har bildats av föräldrar de senaste månaderna. Vi förmedlar kontakt mellan föräldrar och ger stöd och tips om hur de kan gå vidare. Föräldrarna måste kunna lämna sina barn till en verksamhet som är trygg, hälsosam och lärande. De har rätt till insyn och inflytande. Förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen/fritids ska samarbeta med barnens föräldrar. Barnen har rätt till och behöver att de vuxna runt dem visar respekt och förståelse för varandra. Ett ständigt ökande antal föräldrar beskriver dock hur de ignoreras och ibland motarbetas när de vill förebygga ohälsa och olycksfall samt i övrigt främja en god miljö för sina barn. Personal berättar om förbud att prata öppet med föräldrar om brister i verksamheterna och om hur dåligt en del barn mår. Barnverket kämpar för att alla barn med och utan diagnos ska ha rätt att må bra och utvecklas i sin dagliga miljö. Vi lyssnar på barnen och föräldrarna!
  7. Nästa Riksmöte: lördagen den 15 mars 2014 i Stockholm. Den 14 mars bjuder Barnverket in föräldrar att tillsammans med politiker och massmedia lyssna på och diskutera med flera intressanta föreläsare, som bland annat kommer att tala om barns behov i förskola, skola och fritids för att MÅ BRA som en förutsättning för sitt lärande.
  8. Det finns möjlighet för olika föräldranätverk att lägga upp sina aktiviteter, synpunkter och åtgärder när det gäller förskola, skola och skolbarnomsorg/fritids under ”Lokala Nätverk”.
  9. Brev till fem ministrar har skickats med önskemål om ett möte för att informera om vad som händer när det gäller barnens arbetsmiljö inom utbildningsväsendets verksamheter. Se brevet på hemsidan www.barnverket.se
  10. Inför verksamhetsplanens slutgiltiga utformande önskar vi i styrelsen att arbetsgrupperna och de lokala nätverken senast den 15 november inkommer med skriftliga önskemål till Barnverkets styrelse (sg) om medel för den verksamhet man vill bedriva under verksamhetsåret. För att kunna tillgodose önskemålen krävs att dessa är i linje med målen för verksamhetsåret som beslutades på Riksmötet i april. Se protokoll på hemsidan.
Hälsningar,
Gunilla Niss, förälder, farmor, mormor, leg. Psykolog och ordförande i Barnverket.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.