Medlemsbrev

Medlemsbrev från Barnverket december 2013

En fantastisk julklapp

Det är mycket som händer nu!!!!!!!

Barnverket har fullt upp med inlägg i media, kontakter med journalister och alla oroliga föräldrar och föräldragrupper som berättar om vad som händer med deras barn. Vi har även fått fantastiska exempel på hur familjer lyckats hitta rätt förskola eller skola så att deras barn äntligen kan må bra och trivas. Detta har naturligtvis också har visat sig i bättre skolresultat för de äldre barnen.

Barnens arbetsmiljö är brännande aktuell och vi märker att det är en helt rätt prioritering i Barnverkets arbete. Det märks också i vår fördelning av engagemang, tid och medel (se nedan!).

Vi satsar nu den största delen av våra resurser på barnens arbetsmiljö för att de ska MÅ BRA i sina förskolor, skolor och fritidsverksamheter.

Detta har inneburit många och täta kontakter med radio, TV och tidningar, samtal och möten med olika myndigheter och organisationer inom skolväsendet och arbetsmiljöområdet. Men framförallt har vi samarbetat med såväl enskilda föräldrar som nätverk av föräldrar. Det är många som är förtvivlade över hur deras barn mår i sin dagliga verksamhet. En del föräldrar blir sjukskrivna av oro för sina barn, andra sitter i möte efter möte där de ibland blir djupt kränkta och många gånger helt missuppfattade av förskolans eller skolans ledningspersonal. Barnverket har deltagit i flera av dessa möten för att ge stöd till föräldrar som ber om hjälp. Föräldrar blir maktlösa vilket är en katastrof för barnen. Vi frågar oss hur det egentligen ser ut med föräldrars inflytande inom skolväsendet?

Nu står larmrapporterna som spön i backen. På allt fler håll i landet stämmer inte verkligheten med varken Skollagen eller Konventionen om Barnets Bästa. Bara under den senaste veckan har protesterna varit starka och tydliga mot Skolverkets borttagande av sin tidigare rekommendation om 15 barn som en lämplig gruppstorlek för 3-5åringar och ändå färre barn för de allra yngsta. Andra exempel på brister är små ytor såväl inne som ute vilket begränsar barnens lek och rörelse, leder till stress, ger koncentrationssvårigheter och riskerar därmed äventyra många barns psykiska hälsa. Trygghet, lust och glädje som ska genomsyra verksamheterna förbyts då i osäkerhet, överstimulering och i värsta fall aggressivitet och rädsla.

Barnverket vill ge information och stöd till föräldrar och på så sätt underlätta föräldrainflytandet när det gäller barns rätt att MÅ BRA i skolväsendets verksamheter. Därför fortsätter vi bygga upp fliken Arbetsmiljö och Må bra på vår hemsida. Där finns bland annat information om barnkonventionen, lagar, rättigheter och skyldigheter, arbetsmiljöfaktorer, information från arbetsmiljöverket samt systematiskt arbetsmiljöarbete med riskbedömningar.

Vi kommer också under 2014 bygga upp fliken Föräldraberättelser och Anmälningar.

Fredagen den 14/3 2014 anordnar BARNverket en konferens i Stockholm. Är svensk förskola, skola och fritids en riskfaktor för våra barns hälsa och lärande? Vad har forskarna kommit fram till? Och vad har föräldrarna att berätta. Föreläsare är bland andra:

 • Ingegerd Ericsson, idrottslärare, doktorerade 2003 med avhandlingen Motorik, Koncentrationsförmåga och Skolprestationer.
 • Peter Währborg, läkare, psykolog, sociolog och stressforskare i Göteborg. Föreläser och debatterar om barn och stress.
 • Birthe Hagström, förskollärare och specialpedagog samt medförfattare till boken Anknytning i förskolan.

Inbjudan till konferensen kommer under januari att skickas ut till medlemmar samt läggas ut på bland annat BARNverkets hemsida.

Lördagen den 15/3 har BARNverket sitt riksmöte i Stockholm.

Under hösten har Barnverket deltagit i Skolverkets samrådsmöte om Allmänna råd och riktlinjer för fritidsverksamheter.

Remissvar har skrivits till Skolverket ang. Allmänna råd och riktlinjer för Förskolan. Nya har nu ersatt de från 2005 och nu är bl.a. rekommendationen om gruppstorlek borttagen.

Trots att Barnverket numera är organiserat som en traditionell förening märks fortfarande att organisationen startade som nätverksorganisation. Snabbhet, enkelhet, informationsöverföring och möjlighet till direktkontakt med organisationens centrum för alla och aktivitet utifrån behov, utmärker fortfarande Barnverkets verksamhet.

 

Innevarande verksamhetsår fick styrelsen (samordningsgruppen) i uppdrag av riksmötet att arbeta med ”sak”- målen: arbetsmiljöfrågor i förskola, skola och fritidshem, valet 2014, fritidsfrågor, den fysiska rörelsens betydelse, föräldrars, barns och elevers inflytande i skolväsendets verksamheter, goda exempel samt marknadsföring genom närvaro i relevanta sammanhang och framtagande av marknadsföringsmaterial.

Arbetsmål gällande själva organisationen blev: prioritering av styrelsens (sg:s) eget arbete, kommunikation inom Barnverket, översyn av tidigare målformuleringar samt följa budgetplan utifrån beslutade mål.

Verksamhetsplanen motsvarar således beslutade mål från riksmötet. Så har Barnverket arbetat hitintills under verksamhetsåret och planerar fortsätta fram till riksmötet 15 mars 2014. Arbetsmiljön ur olika aspekter i skola, förskola och på fritids tillsammans med valpåverkans- arbete och föräldrainflytande har vävts samman och prioriterats. Budgetplanen följer i möjligaste mån den prioriteringen. F. n. utgör dessa prioriterade frågor knappt 60 % av Barnverkets totala kostnader. Strävan är att de ska vara minst ca 70 %.

Våra främsta arbetspartners är föräldrarna. Barnverket ser sig som Föräldrarnas fackförbund. Vi kämpar för att barnen ska ha rätt att må bra i sin dagliga miljö. Vi lyssnar på barnen och föräldrarna!

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Föräldraorganisationen Barnverket

Medlemsbrev från Barnverket oktober 2013

Vad händer med barnens fysiska och psykiska hälsa i den svenska förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen/fritidsverksamheten?

Jag är ny ordförande och vi är en helt ny styrelse i Barnverket.

 1. Riksmötet 2012 beslöt att en arbetsgrupp skulle göra en genomlysning av gällande styrdokument för skolväsendet; skollagen och läroplanerna för förskola, skola och skolbarnsomsorg. Dessa styrdokument har tidigare legat till grund för Barnverkets arbete. Genomlysningsgruppen fann stora brister utifrån ett barnhälsoperspektiv i dessa styrdokument. Bland annat upptäcktes otydliga skrivningar när det gäller barns rätt att MÅ BRA/utveckla sin hälsa samt avsaknad av riskbedömningar för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Därför beslöt riksmötet 2013 att inte längre använda dessa dokument som grund för Barnverkets arbete.
 2. Riksmötet 2013 föreslog att Barnverket ska utgå från FN:s Konvention om barnets rättigheter. Beslut om den nya plattformen kräver ytterligare ett riksmöte. Se hemsidan www.barnverket.se  Barnens behov och rättigheter ska vara ledande för Barnverkets arbete: Alla barn ska ha rätt att må bra och utvecklas i sin dagliga miljö. Så är det inte idag. Många barn far illa i de verksamheter som har till uppgift att stödja dem i deras utveckling, låta dem må bra och ge dem goda förutsättningar till lärande.
 3.  Vårt viktigaste uppdrag för detta verksamhetsår är att driva frågor om barnens arbetsmiljö: Barns rätt att MÅ BRA i sin förskola, skola och fritidshem/skolbarnsomsorg. Det finns många olika lagstiftningar som rör barn men ingen som på ett samlat sätt skyddar barnens hälsa. I skollagen saknas krav på riskbedömningar ur ett barnhälsoperspektiv. Arbetsmiljölagen omfattar inte förskolebarn och barn i skolbarnsomsorgen/fritids. Det saknas en Barnmiljölag!
 4. Barnverkets mål är att barnens förskola, skola och skolbarnsomsorg ska utgå från hela barnets välbefinnande både fysiskt och psykiskt, så att varje barn utifrån sina förutsättningar och behov, ska utvecklas optimalt. Detta förutsätter att verksamheterna har ett barnhälsoperspektiv och i nära samarbete med föräldrarna skapar en trygg och lärande miljö. Viket innebär för barnen nära och trygga relationer till vuxna samt stimulans och vila för kropp och sinnen i en hälsofrämjande miljö både ute och inne.
 5. Bristen är förfärande stor när det gäller just dessa grundförutsättningar för barnen att må bra. Därför behövs Barnverket som påtryckare!
 6. Våra främsta samarbetspartners är föräldrarna. Jag tycker att Barnverket kan betrakta sig som Föräldrarnas fackförbund. Vi tar just nu emot många mail och telefonsamtal från förtvivlade föräldrar vars barn mår mycket dåligt i sina förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Många nätverk har bildats av föräldrar de senaste månaderna. Vi förmedlar kontakt mellan föräldrar och ger stöd och tips om hur de kan gå vidare. Föräldrarna måste kunna lämna sina barn till en verksamhet som är trygg, hälsosam och lärande. De har rätt till insyn och inflytande. Förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen/fritids ska samarbeta med barnens föräldrar. Barnen har rätt till och behöver att de vuxna runt dem visar respekt och förståelse för varandra. Ett ständigt ökande antal föräldrar beskriver dock hur de ignoreras och ibland motarbetas när de vill förebygga ohälsa och olycksfall samt i övrigt främja en god miljö för sina barn. Personal berättar om förbud att prata öppet med föräldrar om brister i verksamheterna och om hur dåligt en del barn mår. Barnverket kämpar för att alla barn med och utan diagnos ska ha rätt att må bra och utvecklas i sin dagliga miljö. Vi lyssnar på barnen och föräldrarna!
 7. Nästa Riksmöte: lördagen den 15 mars 2014 i Stockholm. Den 14 mars bjuder Barnverket in föräldrar att tillsammans med politiker och massmedia lyssna på och diskutera med flera intressanta föreläsare, som bland annat kommer att tala om barns behov i förskola, skola och fritids för att MÅ BRA som en förutsättning för sitt lärande.
 8. Det finns möjlighet för olika föräldranätverk att lägga upp sina aktiviteter, synpunkter och åtgärder när det gäller förskola, skola och skolbarnomsorg/fritids under ”Lokala Nätverk”.
 9. Brev till fem ministrar har skickats med önskemål om ett möte för att informera om vad som händer när det gäller barnens arbetsmiljö inom utbildningsväsendets verksamheter. Se brevet på hemsidan www.barnverket.se
 10. Inför verksamhetsplanens slutgiltiga utformande önskar vi i styrelsen att arbetsgrupperna och de lokala nätverken senast den 15 november inkommer med skriftliga önskemål till Barnverkets styrelse (sg) om medel för den verksamhet man vill bedriva under verksamhetsåret. För att kunna tillgodose önskemålen krävs att dessa är i linje med målen för verksamhetsåret som beslutades på Riksmötet i april. Se protokoll på hemsidan.
Hälsningar,
Gunilla Niss, förälder, farmor, mormor, leg. Psykolog och ordförande i Barnverket.

Medlemsbrev från Barnverket december 2012 / januari 2013

Kan barnverket stödja de nya styrdokumenten för förskola, skola och fritidshem?

Barnverket har tillsatt en arbetsgrupp för genomlysning av nu gällande styrdokument för förskola, skola och fritidshem. Arbetet har satt igång och vi har reserverat en avdelning här på hemsidan för att presentera arbetet. Vi vill också ha din hjälp att kommentera de slutsatser och dokument som arbetsgruppen presenterar. Just nu har arbetsgruppen lagt upp en presentation av arbetet och nästa steg blir ett dokument om förskolans styrdokument som vi gärna vill få synpunkter på. Kolla in http://www.barnverket.nu/?page_id=2808 och ge din syn på de befintliga styrdokumenten.

SAMBAs Rikskonferens för alla som jobbar med och för barn

Barnverket är medlemmar i en paraplyorganisation som heter SAMBA. Varje år har de en rikskonferens med bra talare och ett aktuellt tema. I år var temat BARNEN & SAMHÄLLET.

För Barnverkets del talade Lisa Carr om värdet av goda relationer mellan pedagoger och föräldrar. Läs mer på http://www.barnverket.nu/?p=2760

Det bubblar ovanligt mycket i grytan nu…

Det jäser på många håll i världen kring skolsystemet. I Sverige har bland annat Micke Gunnarsson startat Skolstrejken som gick av stapeln den 24 januari. I Malmö strejkar elever och amerikanska lärare protesterar högljutt mot onödiga och ineffektiva standardiserade prov. Läs mer här: http://www.barnverket.nu/?p=2794

Ny tidning visar på Skolverkets brister om kunskapskraven i skolan

Just nu säljs ett magasin från företaget Infomentor i tidningshandeln. Det är en hel tidning som på ett enkelt sätt försöker förklara betygssystemet och kunskapskraven. Det har visat sig att den ”juridiska text” som beskriver kunskapskraven är svårtolkat, inte bara för lärare utan även elever och föräldrar. Läs mer och skriv gärna en kommentar om dina egna erfarenheter vad gäller kunskapsmål och hur det arbetet bedrivs på våra skolor runt om i landet på http://www.barnverket.nu/?p=2768

Starka reaktioner på SVTs granskning av förskolan

I början av december gick SVT ut med information om den granskning man låtit opinionsföretaget Novus göra. Barnskötare över hela landet tillfrågades hur många barn som faktiskt är på deras avdelningar, och storleken på barngrupperna varierar stort, visar kartläggningen. Hur stora är barngrupperna på ditt/dina barns förskolor? Skriv en kommentar och läs mer om reaktionerna och granskningen här http://www.barnverket.nu/?p=2749

Sista chansen skriva på vårt upprop!

Vårt nationella upprop för barns och ungdomars arbetsmiljö ska stängas när som helst. Vi vill dock ge dig en sista chans att lägga ditt namn till listan! Skriv under vårt upprop här http://www.barnverket.nu/?page_id=2161 och glöm inte att bekräfta genom att följa instruktionen i det e-brev du får efter att du signerat!

Barnverkets profilprodukter

Nu kan du stötta barnen genom att köpa Barnverkets profilprodukter. Klä dig och dina barn i Barnverkets färger och stötta våra frågor. Kolla in www.barnverket.spreadshirt.se

Barnverkets riksmöte 2013

Vi planerar just nu Barnverkets riksmöte som kommer hållas 20-21 april i Gamla Stan i Stockholm. Separat medlemsbrev med inbjudan, program och dagordning kommer längre fram. Men bocka gärna av datumen i din kalender redan nu, eftersom vi så gärna skulle vilja träffa dig! Följ oss gärna på både Facebook och Twitter, där vi, utöver aktiviteterna på hemsidan, för en aktiv dialog med medlemmar och andra som liksom vi brinner för att barn ska ha det bra i förskola, skola och fritids!

Medlemsbrev från Barnverket november 2012

SAMBAs Rikskonferens

Paraplyorganisationen SAMBA (samarbete för barnen) anordnar varje år en Rikskonferens med temat ”Barn och ungas behov av vuxenstöd”. Barnverket är en av arrangörerna och vi ställer även upp med en programpunkt. Årets konferens går av stapeln 3-4 december på Ersta konferens. Som medlem i Barnverket är det ett rabatterat pris att gå och lyssna på inspirerande talare. Läs mer i programmet här – http://samba.nu/pdf/Sambarikskonf2012.pdf

Vi söker fler guldkandidater!

Än så länge är det bara Flamman i Lycksele som har kvalat in som GULD-fritids! Så kan det väl ändå inte vara? Vi vill förstås att ni alla tar en funderare på om möjligen ”ert” fritids kanske kan klara sig igenom nålsögat. Läs mer om Barnverkets kvalitetskrav här

Och anmäl ditt fritids till utmärkelsen här skolan@barnverket.nu

Köp din tröja – stötta Barnverket

Vi har nu tagit fram några exemplar av olika tröjor och annat material för personal och föräldrar att köpa för att stötta Barnverket. Kolla in, köp och sprid: www.barnverket.spreadshirt.se

Kort rapport från höstmötet

Lördagen den 28 oktober gick årets höstmöte av stapeln. Vi tillbringade två dagar på Södertörns folkhögskola i Gamla stan, Stockholm för att fördjupa oss i ett antal frågor. Lördagen var vikt till Barnverkets interna arbete och på söndagen hade vi bjudit in föreläsaren Sanna Nova Emilia och en mängd personer som ännu inte var medlemmar. Efter föreläsningen, som handlade om hennes bok lära med hjärtat, satte vi oss ner och fokuserade på vilka handlingar vi kunde göra för att komma närmare våra gemensamma mål. Hela helgen var mycket lyckad och inspirerande. Vill du vara med och delta i arbetet är du förstås väldigt välkommen att hänga på. Du kan delta på många sätt och just nu letar vi framförallt efter personer som gillar att arbeta med media i olika former. Hör av dig till samordning@barnverket.se

Uppropet

Du har väl inte glömt att skriva under vårt upprop för barns arbetsmiljö. Vi närmar oss 1000 namn och vi kämpar på med arbetet att sätta barns arbetsmiljö på kartan. Skriv under och sprid.

Skolstrejken

Skolstrejken är ett initiativ som startades av en förälder som har tröttnat på hur skolan utvecklas just nu. Micke Gunnarsson har även tagit initiativ till en grupp på FB som lyfter frågan om läxor och hur/om deras varande. Har du ett konto på Facebook kan du gå med i gruppen och diskutera din syn på läxor. Mickes tankar om den valfria skoldagen kan du läsa på – http://skolstrejken.wordpress.com/

Facebook

Missa inte att anmäla dig till Barnverkets Facebooksida. Där finns mycket material för dig som är intresserad av att jobba med förbättringar i skolan:
www.facebook.com/barnverket

TioTankarOmBarn

TioTankarOmBarn är en radiokanal som skapades för att ge utrymme för fler röster i etern. Där kan man läsa, lyssna och titta mer på personer som alla jobbar för att förbättra skolan. http://tiotankarombarn.wordpress.com/

Medlemsbrev från Barnverket oktober 2012

Det funkar!
Ett rop på hjälp att hitta Sveriges uppfinningsrika barn!

Fick ett mail från Hjärnkontorets programledare Beppe, som bad om hjälp att få in filmer av barns uppfinningar till Barnkanalens nya program Det funkar. Sprid gärna detta vidare till andra föräldrar och pedagogisk personal, och alla andra som har med uppfinningsrika barn att göra!

Beppe skriver så här:

Hej Du som jobbar med uppfinningsrika barn!

I den senaste säsongen av Hjärnkontoret introducerade vi en ny programdel, Det funkar! Programmet gick ut på att barn fick skicka in sina egna uppfinningar.

Och – det funkade! Det blev en sådan succé att Det funkar! kommer tillbaka som ett helt nytt, alldeles eget program i Barnkanalen efter jul. Ett program som hyllar och uppmärksammar barns uppfinningsrikedom.

Men för att vi ska kunna göra det behöver vi hitta massor av barn som har uppfunnit kluriga grejer. Antingen hemma eller i skolan. Kan du hjälpa oss att hitta dem?

Tanken är att barnen skickar in en film där de visar upp sin uppfinning, och sedan kommer jag, Beppe Singer, ut och hälsar på hemma hos några av barnen. Tillsammans tittar vi närmare på deras härliga uppfinningar.

Programmet spelas in redan i höst, så ju snabbare ni skickar in era bidrag, desto större är chansen att vi kan komma ut och hälsa på just er!

Vill du veta mer? Gå in på www.svt.se/barnkanalen/det-funkar/ där kan du också ladda upp filmerna!
e-post: detfunkar@svt.se

Telefon: 070 340 15 55 (numret går till producenten Mattias Barsk)

Hoppas vi hörs! Glada hälsningar,

Beppe Singer och gänget bakom Det funkar!

Höstmöte i Stockholm den 28 oktober

Det finns fortfarande plats kvar till vårt höstmöte den 28 oktober, i Stockholm. Läs mer om höstmöte här.

Tycker du det låter intressant att vara med och driva förändring inom förskola, skola och fritids anmäler du dig enkelt genom att maila samordning@barnverket.se eller på vårt Facebook-event: https://www.facebook.com/events/405846866137906/

Har du inte möjlighet att närvara fysiskt, får du gärna följa oss på Twitter. Du hittar oss som @Barnverket och vi lovar att twittra under hela höstmötet! Hoppas att vi ses, antingen fysiskt eller virtuellt!

Medlemsbrev från Barnverket april-juni 2012

Innehåll:

 • Barnverket har ny samordningsgrupp
 • Ett bra verktyg från SVT pejl
 • Barnverkets upprop för barnen
 • Vi drar till Almedalen igen
 • Lärarmyteriet

Barnverket har en ny samordningsgrupp

Barnverket fick vid det senaste riksmötet i april nya medlemmar i SG. Den utomordentligt värdefulle Ulf Jederlund klev av för att ägna sig mer åt fritidsfrågor specifikt inom Barnverket. In kom Helena Roth från Malmö, Ann Nolin från Göteborg och Åse Lundblad från Nynäshamn. Helena är ordförande i föräldraföreningen för Videdalskolan i Malmö och Ann är en av de starka krafterna i Göteborg som motsätter sig nedskärningarna i staden. Åse sitter med i föräldrastyrelsen i Tallbackaskolan i Nynäshamn. Sedan tidigare är Martin Fredin med i samordningsgruppen som ordförande och Gunilla Niss som Kassör.

Ett bra verktyg från SVT Pejl

SVT har sedan ett tag haft en sida på webben där de fokuserar mer på hur det står till med lärartäthet, klass-storlek mm. Det är ett värdefullt verktyg i kampen för en bra miljö för barnen. Använd det för att ta reda på hur det står till med lärartäthet, storlek på elevgrupper mm.

Kolla in http://pejl.svt.se/skola/

Barnverkets upprop för barnen

Som många andra känner vi en stark frustration för den bristande arbetsmiljö som många barn har i förskola, skola och på fritids. Därför har vi startat ett upprop för barnens arbetsmiljö. Vi önskar att du hjälper oss att knuffa upp den här frågan i det mediala solljuset genom att 1: skriva under och 2 sprida vidare till alla du känner. Det är fullt möjligt att påverka i det långa loppet om vi går samman.

Du hittar uppropet och mer information här: http://www.barnverket.nu/?page_id=2161

Vi drar till Almedalen igen

Under 4 dagar kommer vi dels att genomföra seminarier och dels gå runt och samtala med alla bra och dåligt pålästa personer kring läget i förskolan, skolan och på fritids. Har du vägarna förbi är du förstås varmt välkommen att delta vid seminariet. Det kommer att handla om barns arbetsmiljö och vem som tar ansvar för denna fråga. Torsdag 5 juli finns vi på högskolan på Gotland mellan klockan 13.30-15. Läs mer på http://www.barnverket.nu/?page_id=2489

Lärarmyteriet

Ett av de senaste samarbeten vi startat upp är tillsammans med ett nätverk som kallar sig lärarmyteriet. Det är ett nätverk som består av upprörda lärare som inte tänker säga upp sig utan en fajt. Läs bloggen på http://lararmyteriet.wordpress.com/

Medlemsbrev från Barnverket, mars 2012

Innehåll:

 • “Fritidshem Guld” till Flamman i Lycksele!
 • Barnverket får stärkt stöd av Skolverket
 • Namninsamlingen mot stora barngrupper på Fritids. Skriv på och sprid!
 • Barnverkets seminarium om Lokala skolstyrelser med föräldrar. 23 mars, Medborgarhuset, Stockholm.
 • Barnverkets Riksmöte 2012. 24 mars, ABF-huset, Stockholm.
 • Almedalen 2012, arbetsgrupp.
 • Medlemsvärvning. Fortsätt värva nya medlemmar. Kom ihåg att det är GRATIS att ansluta sig!

Hej!

I detta mejl berättar vi några roliga nyheter. Vi inbjuder också alla till Stockholm 23 och 24 mars; till ett seminarium om lokala föräldrastyrelser och till Riksmöte 2012. Vi hoppas att Barnverkets framgångar hittills under året kan inspirera fler medlemmar att ta aktiv del i arbetet. Välkomna!

Vårvinterhälsning från, Barnverkets samordningsgrupp

“Flamman” har tilldelats Barnverkets utmärkelse “Fritidshem Guld”!

Mycket roligt att berätta är att vi fått in många kandidater till “Goda Exempel”. Extra roligt att en av kandidaterna kvalificerat sig för “Guld” och därmed uppfyller alla kvalitetskriterier Barnverket satt upp för ett bra Fritidshem! Den 29:e feb var det fest på fritidshemmet Flamman och vi fanns på plats vid Furuviksskolan i Lycksele och överlämnade ett gulddiplom. Lokala media uppmärksammade händelsen stort. Grattis till Flamman! Läs allt om utmärkelsen här!

Obs! Bidra med fler kandidater till Goda Exempel: Fritids@barnverket.se

Barnverket får ökat statsanslag 2012!

Skolverket tilldelar Barnverket 350000 kronor i statsbidrag för 2012, vilket är 100000 kr mer än för 2011. Vi är mycket glada för det och ser det som ett erkännande av vårt arbete för att organisera och kanalisera föräldraengagemang på förskola, skola och fritids. Anslaget innebär att vi nu kan driva våra frågor vidare med ökad kraft, och nå ut till fler föräldrar!

Stöd namninsamlingen mot stora barngrupper på fritidshem!

“Föräldrar och fritidspedagoger mot stora barngrupper på fritids” är en facebook-grupp som startats. Barnverket välkomnar, deltar och stöder givetvis initiativet! Vi uppmanar alla att sprida namninsamlingen till alla ni känner och förstås, skriv under direkt: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6225

Seminarium om lokala föräldrastyrelser 23/3, kl. 14-17, Medborgarhuset

Välkomna till Sensus lokaler, plan 4 i Medborgarhuset, Medborgarplatsen, i Stockholm fredag 23/3 klockan 14.00!

 • Barnverket presenterar sitt arbete med lokala styrelser; tillbakablickar och framtidsvisioner
 • Varför är lokala styrelser bra och viktiga? Befintliga lokala styrelser delar med sig av sina erfarenheter och synpunkter.
 • Hur fortsätta utbyta erfarenheter, skapa kontakter och stimuleras till fortsatt arbete och engagemang för lokala styrelser och föräldrars delaktighet? Föredrag om vikten av att främja uppbygglig verksamhet och om möjligheten att ”göra skillnad”, gruppdiskussioner och summering.
 • Gemensamt restaurangbesök, för alla som vill med.

Anmälan: foraldrasamverkan@barnverket.se

Barnverkets Riksmöte, 24/3 10.00-16.30, ABF-huset, Sveavägen 41

Som medlem har Du stor möjlighet att påverka Barnverkets arbete! Hjärtligt välkomna! På riksmötet fastställs Barnverkets inriktning för arbetet 2012. Årsmöteshandlingar kommer läggas ut på www.barnverket.se senast en vecka innan mötet. En ny samordningsgrupp ska väljas. Vill du nominera någon? Hör av dig till valberedningen: valberedning@barnverket.nu

Anmälan: samordning@barnverket.se

Reseersättning utgår för medlemmar till Riksmöte (24/3) och seminarium (23/3).

Almedalen 2012. 1 – 8 juli i Visby

Barnverket planerar att delta för tredje året i rad i Almedalen. Vill du delta i planeringen? Hör av dig med tankar, önskemål, frågor mm om Almedalen till oss! samordning@barnverket.nu

Fortsätt att värva medlemmar till Barnverket!

Förutom kravet från Skolverket att vara förening då man ansöker om bidrag så finns även kravet på ett ökande antal medlemmar. Vi måste värva nya medlemmar och de medlemmar vi har måste nyregistrera sitt medlemskap årsvis. (En påminnelse om att det är dags att omregistrera sig kommer via mejl automatiskt innan tolv månader gått).

Medlemskap är gratis och man registrerar sig snabbt och enkelt här på Barnverkets hemsida. På hemsidan finns också medlemsvärvningsmaterial att ladda hem.


Avsändare: Barnverket – ett nätverk av föräldrar, engagerade vuxna, andra nätverk och föreningar, som vill förbättra barns villkor i förskola, skola och skolbarnomsorg.
E-post: samordning@barnverket.nu Webbplats: www.barnverket.nu

Medlemsbrev från Barnverket, januari 2012

Innehåll:

 • Kampen mot stora barngrupper i förskolor och fritidshem tar fart
 • Namninsamling mot stora barngrupper på Fritids. Skriv på!
 • Var finns ett Fritidshem värt “Guld”? Fler Goda Exempel.
 • Riksmöte Barnverket 2012. Tema: lokala skolstyrelser med föräldrar.
 • Almedalen 2012
 • Medlemsvärvning. Vi måste bli fler!

Hej!

Här kommer info från Barnverket. Det händer massor just nu. Häng på,  hjälp till, från ord till handling!
hälsningar från
Barnverkets samordningsgrupp

Kampen mot stora barngrupper i förskolor och på fritidshem tar ny fart

Runt om i landet protesterar föräldrar, barn och anställda i verksamheterna mot stora barngrupper och ytterligare nerdragningar. Talet om “historisk skolutveckling” och “tidiga insatser” från regeringens sida ter sig som ett allt större frågetecken i takt med nedrustningen lokalt – i Göteborg, Eskilstuna, Umeå, Skarpnäck, Österåker…  Allt ansvar bollas i retoriken tillbaka till kommunerna – som bara fortsätter dra ned. Läs om olika föräldra- och personalinitiativ på Barnverkets hemsida På hemsidan finner du också statistik, fakta, forskning, Barnverkets riktlinjeförslag för förskolan, mm.

Nationell namninsamling mot stora barngrupper på fritidshem!

“Föräldrar och fritidspedagoger mot stora barngrupper på fritids” är en Facebook-grupp som startats. Barnverket välkomnar, deltar och stöder givetvis initiativet! Vi uppmanar alla att sprida namninsamlingen till alla ni känner och förstås, skriv under direkt: Namninsamling mot stora barngrupper

Lokal namninsamling för bättre fritidshem i Stockholms stad!

I Stockholm finns en namninsamling lokalt, direkt riktad till skolborgarrådet Lotta Edholm och Stadshuset. Här är det Kommunal och Lärarförbundet som är initiativtagare. Vi uppmanar alla i Stockholm att sprida namninsamlingen till alla ni känner och förstås, skriv under direkt: Namninsamling för bättre fritidshem

Finns ett fritidshem värt “Guld”? Nytt: Goda Exempel på hemsidan.

Nu sjösätter Barnverket “Goda Exempel”, med bra fritidshem, på hemsidan. Vi utmanar också landets samtliga huvudmän att visa upp, eller skapa, fritidshem med riktigt hög kvalitet, dvs fritidshem som följer skollagen och läroplanen! För att få använda Barnverkets särskilda utmärkelse “Fritidshem Guld” krävs att fritidshemmet/skolan uppfyller vissa kvalitetskriterier. Ni hittar Goda Exempel och “Guld-kriterierna” här: Goda exempel på fritidshem

Obs! Bidra med fler kandidater till Goda Exempel. Mejla till: Fritids@barnverket.se

Barnverkets Riksmöte 2012. Tema: Lokala skolstyrelser med föräldrar

Barnverket kallar till riksmöte lördagen den 24 mars kl. 10.00 -16.30, i Stockholm. (Lokal meddelas senare). På riksmötet fastställs Barnverkets inriktning för arbetet 2012. Som medlem har Du här stor möjlighet att påverka Barnverkets arbete! En ny samordningsgrupp ska väljas. Vill du nominera någon annan eller dig själv? Hör av dig till valberedningen: valberedning@barnverket.nu

I samband med Riksmötet genomför Barnverket ett Seminarium om föräldramedverkan i skolan i form av lokala skolstyrelser. Vi bjuder in medlemmar, övriga intresserade och representanter från alla befintliga lokala styrelser som finns idag på landets skolor:

Fredag 23 mars kl. 14.00 -17.00, i Stockholm. Avslutas med ett nätverksmöte och sedan restaurangbesök. (lokal meddelas senare).

Reseersättning utgår för medlemmar till Riksmötet. Mer info och detaljer om Riksmötet och seminariet kommer i nästa medlemsbrev (månadsskiftet februari-mars), men boka in datumen 23-24 mars redan nu! Hjärtligt Välkomna!

Almedalen 2012, 1 – 8 juli i Visby

Barnverket planerar att delta för tredje året i rad i Almedalen. På vilket sätt och i vilken omfattning beror bl.a. på budget – men fr.a. på intresse och engagemang från medlemmar. Vill du delta i planeringen och i Almedalen i sommar? Hör av dig med tankar, önskemål, frågor mm om Almedalen till oss! samordning@barnverket.nu

Fortsätt att värva medlemmar till Barnverket!

Förutom kravet från Skolverket att vara förening då man ansöker om bidrag så finns även kravet på ett ökande antal medlemmar. Vi måste värva nya medlemmar och de medlemmar vi har måste nyregistrera sitt medlemskap årsvis. (En påminnelse om att det är dags att omregistrera sig kommer via mejl automatiskt innan tolv månader gått).

Medlemskap är gratis och man registrerar sig snabbt och enkelt här på Barnverkets hemsida. På hemsidan finns också medlemsvärvningsmaterial att ladda hem.


Avsändare: Barnverket – ett nätverk av föräldrar, engagerade vuxna, andra nätverk och föreningar, som vill förbättra barns villkor i förskola, skola och skolbarnomsorg.
E-post: samordning@barnverket.nu Webbplats: www.barnverket.nu