Medlemsbrev från Barnverket december 2013

En fantastisk julklapp

Det är mycket som händer nu!!!!!!!

Barnverket har fullt upp med inlägg i media, kontakter med journalister och alla oroliga föräldrar och föräldragrupper som berättar om vad som händer med deras barn. Vi har även fått fantastiska exempel på hur familjer lyckats hitta rätt förskola eller skola så att deras barn äntligen kan må bra och trivas. Detta har naturligtvis också har visat sig i bättre skolresultat för de äldre barnen.

Barnens arbetsmiljö är brännande aktuell och vi märker att det är en helt rätt prioritering i Barnverkets arbete. Det märks också i vår fördelning av engagemang, tid och medel (se nedan!).

Vi satsar nu den största delen av våra resurser på barnens arbetsmiljö för att de ska MÅ BRA i sina förskolor, skolor och fritidsverksamheter.

Detta har inneburit många och täta kontakter med radio, TV och tidningar, samtal och möten med olika myndigheter och organisationer inom skolväsendet och arbetsmiljöområdet. Men framförallt har vi samarbetat med såväl enskilda föräldrar som nätverk av föräldrar. Det är många som är förtvivlade över hur deras barn mår i sin dagliga verksamhet. En del föräldrar blir sjukskrivna av oro för sina barn, andra sitter i möte efter möte där de ibland blir djupt kränkta och många gånger helt missuppfattade av förskolans eller skolans ledningspersonal. Barnverket har deltagit i flera av dessa möten för att ge stöd till föräldrar som ber om hjälp. Föräldrar blir maktlösa vilket är en katastrof för barnen. Vi frågar oss hur det egentligen ser ut med föräldrars inflytande inom skolväsendet?

Nu står larmrapporterna som spön i backen. På allt fler håll i landet stämmer inte verkligheten med varken Skollagen eller Konventionen om Barnets Bästa. Bara under den senaste veckan har protesterna varit starka och tydliga mot Skolverkets borttagande av sin tidigare rekommendation om 15 barn som en lämplig gruppstorlek för 3-5åringar och ändå färre barn för de allra yngsta. Andra exempel på brister är små ytor såväl inne som ute vilket begränsar barnens lek och rörelse, leder till stress, ger koncentrationssvårigheter och riskerar därmed äventyra många barns psykiska hälsa. Trygghet, lust och glädje som ska genomsyra verksamheterna förbyts då i osäkerhet, överstimulering och i värsta fall aggressivitet och rädsla.

Barnverket vill ge information och stöd till föräldrar och på så sätt underlätta föräldrainflytandet när det gäller barns rätt att MÅ BRA i skolväsendets verksamheter. Därför fortsätter vi bygga upp fliken Arbetsmiljö och Må bra på vår hemsida. Där finns bland annat information om barnkonventionen, lagar, rättigheter och skyldigheter, arbetsmiljöfaktorer, information från arbetsmiljöverket samt systematiskt arbetsmiljöarbete med riskbedömningar.

Vi kommer också under 2014 bygga upp fliken Föräldraberättelser och Anmälningar.

Fredagen den 14/3 2014 anordnar BARNverket en konferens i Stockholm. Är svensk förskola, skola och fritids en riskfaktor för våra barns hälsa och lärande? Vad har forskarna kommit fram till? Och vad har föräldrarna att berätta. Föreläsare är bland andra:

  • Ingegerd Ericsson, idrottslärare, doktorerade 2003 med avhandlingen Motorik, Koncentrationsförmåga och Skolprestationer.
  • Peter Währborg, läkare, psykolog, sociolog och stressforskare i Göteborg. Föreläser och debatterar om barn och stress.
  • Birthe Hagström, förskollärare och specialpedagog samt medförfattare till boken Anknytning i förskolan.

Inbjudan till konferensen kommer under januari att skickas ut till medlemmar samt läggas ut på bland annat BARNverkets hemsida.

Lördagen den 15/3 har BARNverket sitt riksmöte i Stockholm.

Under hösten har Barnverket deltagit i Skolverkets samrådsmöte om Allmänna råd och riktlinjer för fritidsverksamheter.

Remissvar har skrivits till Skolverket ang. Allmänna råd och riktlinjer för Förskolan. Nya har nu ersatt de från 2005 och nu är bl.a. rekommendationen om gruppstorlek borttagen.

Trots att Barnverket numera är organiserat som en traditionell förening märks fortfarande att organisationen startade som nätverksorganisation. Snabbhet, enkelhet, informationsöverföring och möjlighet till direktkontakt med organisationens centrum för alla och aktivitet utifrån behov, utmärker fortfarande Barnverkets verksamhet.

 

Innevarande verksamhetsår fick styrelsen (samordningsgruppen) i uppdrag av riksmötet att arbeta med ”sak”- målen: arbetsmiljöfrågor i förskola, skola och fritidshem, valet 2014, fritidsfrågor, den fysiska rörelsens betydelse, föräldrars, barns och elevers inflytande i skolväsendets verksamheter, goda exempel samt marknadsföring genom närvaro i relevanta sammanhang och framtagande av marknadsföringsmaterial.

Arbetsmål gällande själva organisationen blev: prioritering av styrelsens (sg:s) eget arbete, kommunikation inom Barnverket, översyn av tidigare målformuleringar samt följa budgetplan utifrån beslutade mål.

Verksamhetsplanen motsvarar således beslutade mål från riksmötet. Så har Barnverket arbetat hitintills under verksamhetsåret och planerar fortsätta fram till riksmötet 15 mars 2014. Arbetsmiljön ur olika aspekter i skola, förskola och på fritids tillsammans med valpåverkans- arbete och föräldrainflytande har vävts samman och prioriterats. Budgetplanen följer i möjligaste mån den prioriteringen. F. n. utgör dessa prioriterade frågor knappt 60 % av Barnverkets totala kostnader. Strävan är att de ska vara minst ca 70 %.

Våra främsta arbetspartners är föräldrarna. Barnverket ser sig som Föräldrarnas fackförbund. Vi kämpar för att barnen ska ha rätt att må bra i sin dagliga miljö. Vi lyssnar på barnen och föräldrarna!

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Föräldraorganisationen Barnverket

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.