Digital samverkan

Bett 2013För någon vecka sen var jag iväg till London på BETT-mässan. BETT är världens största mässa för digitalt lärande. Jag reste iväg på uppdrag av Barnverket och med några speciella frågor i bagaget: Vilken betydelse har digitaliseringen av skolan för föräldrar och vilka möjligheter har föräldrar att ta del av det? Hur kan samverkan mellan hem och skola förstärkas när vi ger oss ut i cyberrymden?

Det är mycket teknik på BETT. Men när jag gick där och undvek att köpa med mig sju nya smartboards eller övertygas om förträffligheten med vissa pedagogiska program, så tänkte jag att det egentligen är lite oväsentligt vilka digitala verktyg som används. Det som egentligen betyder något är den samverkanspotential som finns i digital teknik. Min övertygelse om det stärktes också när jag pratade med utställare och pedagoger om den pedagogik som omger det digitala lärandet. Det jag upplevde på BETT gav mig flera nya tankar om hur vi med hjälp av digitala medel kan öka samverkan mellan hem och skola, precis det som Barnverket arbetar för.

Vi lever idag ett aktivt liv och våra arbeten gör det kanske svårare att engagera sig i sina barns utbildning på en daglig basis. Ett tydligt exempel på det är kanske att allt fler väljer att ta hjälp av läxläsningsföretag när barnens läxor ska göras.

Föräldrar kan idag få en bättre inblick i sina barns skolliv än förr eftersom de digitalt kan få tillgång till en mängd information. Skriftlig information samt betyg, närvaro och klasschema går idag att få online. Det har varit vanligare för de äldre årskurserna, men numer inte ovanligt i de lägre. Lärplattformar, online-rapportering och digitalt lärande blir allt vanligare.

För dagens arbetande föräldrar kan online-rapportering vara nyckeln till att hålla sig informerad och uppdaterad om deras barns utveckling. Men frågan är om det är endast det som föräldrar vill, att få rapportering av att allt är ok. En avbockning av att ämnen klaras av och betygen erövras.

Jag tror att föräldrar + engagemang = positiv lärande.

Föräldrarna är en viktig del i sina barns utbildning. Om de uppmuntrar och visar ett intresse för vad barnen har gjort varje dag i skolan, vilka lärdomar de har fått och vilka frågor de har funderat kring, då ökar sannolikheten för att barnet blir intresserad av undervisningen och ökar sitt deltagande i klassrummet.

Ett effektivt digitalt system kan avsevärt sänka lärarnas arbetsbelastning om det används på rätt sätt, men det måste vara hanterbart för enskilda skolor och meningsfulla för föräldrar.

Många lärare och föräldrar är inte tillräckligt bekväma med tekniken och det kan snarare bli ett hinder än en förbättring av samarbetet mellan hem och skola att använda olika sorters digitala former. Om läraren inte kan använda de digitala verktygen kan de inte ge ifrån sig ett mervärde till föräldrarna och om föräldrarna inte är bekväma med online-rapporteringar så spelar det inte heller någon roll hur bra läraren försöker kommunicera digitalt. Att lärarna får adekvat fortbildning i digitala verktyg är alltså inte bara ett sätt att hjälpa lärarna i den administrativa bördan utan också en förutsättning för bättre samverkan med hemmen.

Att kunna använda digitala rapporteringssystem och verktyg blir en alltmer viktig del för att kunna ta del av att sitt barns utbildning och därför är det viktigt att se till att både lärare och föräldrar förstår och har tillgång till digital teknik. Att ta itu med så kallade “digitala klyftan” är den största utmaningen. Om vi inte kan minska den så kommer en ökad grad av digital information inte att ge ett bättre samarbete mellan skola och hem, utan det kanske snarare försämrar den interaktion som föräldrar och skola har.

Införandet av teknik som ett sätt att uppdatera föräldrar och att förbättra kommunikationen kan inte ses som en ersättning för att också kommunicera öga mot öga. Digital teknik bör bidra till att stimulera en dialog mellan skola och föräldrar och kan vara en snabbare metod att informera och engagera föräldrarna än att invänta föräldramötet. Behovet av verklighetskontakt är fortfarande lika viktigt, men med hjälp av digital teknik kan föräldrar möta skolan med mer förhandsinformation än tidigare. Om digital teknik används på ett bra sätt kan det därför vara ett mycket bra komplement till traditionella former av kontakt.

Men digital teknik ger också en risk att utesluta föräldrar ekonomiskt och det kan, som sagt, förstärka en digital klyfta. Många av oss tar omedelbar tillgång till internet för givet och antar att alla hem har samma tillgång. Men i verkligheten finns det familjer som inte har en dator och inte heller har råd att gå ut och köpa en när skolans kommunikation kräver det. Att det står en dator i hemmet behöver inte heller betyda att man har en vana i att använda den för kommunikation på det sätt som skolan förutsätter. Vi måste hitta ett sätt att göra digital kommunikation tillgänglig för alla, både när det gäller tillgång till digitala verktyg och användarkunskaper. Vi lever i ett digitalt samhälle och barn kommer alltmer vara tvungna att kunna komma åt sitt skolarbete och resurser för sitt lärande online. Det gäller även för föräldrar.

Det borde finnas en nationell IKT-strategi för skolan och i den behöver man diskutera vad som kan göras för att se till att föräldrarna får likvärdiga möjligheter att ta del av det digitala material som skola och barn lägger ut i samband med undervisningen. Att utbilda föräldrar i digitala frågor är viktigt för att vi ska få en fungerande samarbete mellan skola och hem.

Att arbeta digitalt i skolan ger en möjlighet att skapa en uppsjö av intresserade och engagerande föräldrar. Det i sin tur skulle kunna ge en utökad och bättre samverkan mellan skola och hem. Som förälder behöver du känna dig inkluderad för att du ska känna engagemang i och vara motiverade av skolans arbete.  Skolan kan inte slänga ut ett digitalt rapporteringssystem utan att involvera föräldrarna i arbetet. Det finns olika sätt att arbeta med hur föräldrar och skola ska kunna utöka sitt samarbete digitalt. Här är några förslag:

Pilotprojekt
När man vill starta ett nytt sätt att arbeta digitalt, om det gäller ett rapporteringssystem eller ett digitalt arbetssätt med eleverna så kan man börja med det i mindre skala. Genom att välja ut två eller tre skolor i ett närområde kan man först se vilka positiva effekter arbetssättet skapar och upptäcka fallgropar att arbeta vidare från.  I ett dylikt pilotsystem ska man involvera även föräldrarna för att komma underfund med hur kommunikationen fungerar åt båda håll. Vilka möjligheter ger det nya systemet för föräldrar att bli delaktiga? Att låta föräldrarna komma med sina åsikter och idéer gör att man kan undvika att föräldrar upplever informationen som ett enkelriktat spår.

Utbildningstillfällen i skolans regi
Skolan behöver utbilda och träna föräldrar i det sätt som de arbetar. Ett sätt kan vara genom att skapa flera tillfällen under terminerna då föräldrar och lärare kan mötas för att diskutera möjligheterna med det digitala arbetet. Skolan måste också anse att föräldrarna har olika förmågor. Vissa kommer vara vana vid att använda datorer på daglig basis på jobbet, medan andra inte alls har samma datorvana. Dessutom kan det sätt som skolan arbetar digitalt vara nog så främmande även för den som tillbringar arbetsdagen framför datorn. Detta är en utmaning som alla jag tror att skolan måste ta på allvar och sitt ansvar för.

Online lektioner
Som förälder ska du efter arbetet hämta barn på förskolan, handla mat, laga mat, läsa läxor med barnen, städa och se till att alla kommer i säng. Kläm gärna in ett träningspass där också. Det kan helt enkelt vara svårt att hitta tid att mötas i skolan. En sätt att involvera föräldrar som har svårt att hitta tid i sitt schema för de tillfällen som skolan annonserar ut skulle kunna vara att utbilda föräldrarna digitalt. Skolan kan skapa detaljerade steg-för-steg filmer för föräldrar där de kan få kunskaper kring lärplattformen och digitalt lärande. De kan på så sätt få tillgång till viktiga kunskaper för att öka samarbetet med skolan i ett längre perspektiv. Filmer av det här slaget finns dessutom finnas kvar när man behöver en påminnelse om något eller användas vid de ”utbildningstillfällen” som jag nämnde ovan.

Inkluderande uppgifter
Ett annat alternativ sätt att engagera föräldrarna är att lägga ut lärande uppgifter för föräldrarna att lösa tillsammans med sina barn. Att aktivt delta i undervisningsmetoderna inkluderar och engagerar samt ökar förståelse för barnens vardag och lärarnas arbete. Nyckeln till ett framgångsrikt införande av digitala verktyg ligger delvis i en inkludering av föräldrar, barn och lärare kring ett gemensamt projekt, vilket kan öka engagemanget för alla parter.

Engagera barnen
Eleverna som har använt digitala verktyg kan snabbt bli de mest erfarna på att använda dem. Det är därför inte fel att använda barnens kunnande som en positiv. Elever kan hjälpa lärare som inte känner sig lika säkra, de kan hjälpa sina kamrater i den egna och i andra klasser de kan vara med och utbilda och engagera föräldrarna. Barn kan oftast göra digital fortbildning bra mycket  intressantare än vad en vuxen kan, att de dessutom känner att deras kunskaper är viktiga ger ett mervärde åt dem själva också.

Det är dags för skolor att börja utöka det digitala samarbetet med föräldrar. Om vi inkluderar föräldrarna i det digitala arbetet kan alla parter få fördelar av det. Då tänker jag alltså inte bara att föräldrar ska få del av frånvarorapportering eller uppnådda resultat.  Ett positivt digitalt samarbete mellan hem och skola påverkar barnen positivt och både föräldrar och skola kan vara ett bättre stöd för barnen i deras kunskapsinlärning. Det är skolans ansvar att börja engagera föräldrar och skapa medvetenhet kring digitalt lärande och arbete. Det är föräldrarnas ansvar att ta till vara på de möjligheter som skolorna ger att lära sig om digitalt arbete i skolan – och om det inte finns påpeka det behovet för skolan.

Ansvaret för våra barn är gemensamt och att samverka digitalt är av vikt för att de ska kunna få de bästa möjligheterna och nå sin största potential.

Så välkommen ombord alla föräldrar. Våga låta ditt barns lärare visa sina digitala kunskaper våga ta plats för att öka din egen digitala kunskap om skolan.

Karin Brånebäck
kilskrift.blogspot.se

Karin BrånebäckKarin Brånebäck arbetar som 1-7 lärare i Täby och bor i skärgårdsstaden Vaxholm. Hon har ett stort intresse för skolutveckling och arbetar mycket med IKT-pedagogik i sin undervisning. På hennes blogg Kilskrift skriver hon om IKT-pedagogik och skolutveckling. Bloggen är är en av de åtta officiella bloggarna på SETT2013.

Till BETT2013 (22-25 januari 2013) var Karin utsänd av Barnverket. BETT är en mässa i London för lärande, skolutveckling och hur modern teknologi kan användas för att göra lärande roligt och spännande, inte bara i skolan utan under hela livet.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.