Lex Sarah införs i skolan och förskolan

Barnverket välkomnar regeringens initiativ till att förverkliga Barnverkets förslag om en Lex Sarah för förskolan och skolan! Ett krav vi drivit aktivt i flera år och som nu senast i samband med remissomgången på nya Skollagen under 2009-2010 även uppmärksammades av andra aktörer, bl.a. Lärarförbundet.

Nu när detaljerna i förslaget skall utarbetas vill Barnverket påminna om att det är av största vikt för att reformen ska fungera också i praktiken att det klargörs att lagen inte bara innebär en skyldighet att anmäla, utan att den också innebär en rättighet att anmäla missförhållanden på den egna förskolan och skolan eller hos den egna huvudmannen. En rättighet som väger tyngre än den “lojalitetsprincip gentemot arbetsgivaren” som personal mycket ofta uttrycker i kontakter med Barnverket gör det omöjligt att rikta kritik mot den egna huvudmannen. Man  känner sig rädd för att råka ut för repressalier eller rent av att riskera sitt jobb om man påpekar fel och brister. Stockholms stad är bara ett exempel på en kommun som konsekvent hänvisar till “lojaliteten” i sin relation till sin personal på ett sätt som omöjliggjort kritik och påpekanden om kvalitetsbrister.

Så här skriver regeringen i Budgetpropositionen för 2012

3.2.17  Skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet

Inom socialtjänsten m.fl. verksamheter finns den s.k. Lex Sarah, som innebär en skyldighet att anmäla missförhållanden. När något går fel i verksamheter som rör barn är det viktigt att personalen slår larm. Därför tillsatte regeringen 2010 en utredning om att införa en motsvarighet till Lex Sarah för skolväsendet, förskolan och skolbarnsomsorgen. I april 2011 överlämnades betänkandet Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa (SOU 2011:33) till regeringen. I betänkandet föreslås att den fullgör uppgifter i utbildning inom skolväsendet och i särskilda utbildnings- former (förutom annat sätt att fullgöra skolplikten samt annan pedagogisk verksamhet) ska vara skyldig att rapportera missförhållanden till sin förskolechef eller rektor. Förskolechefen eller rektorn föreslås få ansvar för att utreda och avhjälpa missförhållandet. Allvarliga miss- förhållanden ska enligt utredaren anmälas till Skolinspektionen eller till den kommun som har tillsyn över utbildningen eller verksamheten. Förslaget föreslås träda i kraft från och med den 1 juli 2012.

Betänkandet har remissbehandlats och regeringen avser att avsätta en miljon kronor om året för införandet av en skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet m.m. Regeringen återkommer till riksdagen med en proposition i frågan.

Läs mer:

Artikel i Lärarnas tidning 2011-09-21
Christermagisters blogg
Artikel i Skolvärlden

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.