Lokal skolstyrelse – Tallbackaskolan i Ösmo

Genom Barnverkets försorg med stöd av Myndigheten för skolutveckling, Skolverket, Nynäshamns Kommun (bl a Ilija Batljan och Anna Ljungdell), rektor, forskare, m fl startar nu ett pilotprojekt på Tallbackaskolan i Ösmo med mål att få till en lokal skolstyrelse där föräldrar samverkar med skolan på ett djupare plan, dvs en utveckling av föräldrarådet/skolrådet. Vår vision är att det ska sprida sig till andra skolor, samhället, landet, EU – snabbt, långsamt eller parallellt.

Barnverket har bland mycket annat anordnat inspirationsdag, seminarium, studiecirkel med åtta sammankomster mm som har genomförts under våren för framförallt föräldrar, däribland två sammankomster med inbjudna experter.

Föräldrars engagemang är av avgörande betydelse för elevers motivation för och framgång i skolarbetet. Vi har alla ett gemensamt mål – att göra Nynäshamns skolor mer attraktiva genom att öka kvalitén som våra barn och hela samhället kommer att tjäna stort på. Skolan är en del av vårt gemensamma ansvar och då ska också vi föräldrar ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i utvecklingen av skolan. Barnverket har försökt med ”protestperioden” och ”dialogperioden”. Nu behövs ”handlingsperioden”.

Forskning visar att det mest är fördelar med en lokal skolstyrelse, även om inte alla styrelser har kommit igång så som det var tänkt. För att undvika misstag så kommer nydisputerade fil. doktor Margaretha Kristoffersson vid Umeå Universitet att följa och stödja projektet längs vägen. Särskilt Barnverket Nynäshamn kommer att vara ett stöd (för mer information, se under rubriken ”Föräldrasamverkan” där hittar du även Margaretas avhandling med titeln: ”Lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan” och andra forskningsrapporter).

Nynäshamn har möjlighet att forma sin egen variant av lokal styrelse. En lokal styrelse är ett utvecklat föräldraråd med beslutanderätt inom vissa ramar. Det är ett organ med föräldrarmajoritet (inkl. föräldrar, rektor, lärare, elev, tot 6 – 8 pers) under den ansvariga nämnden och en del i den kommunala förvaltningen. Det är nämnden som har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet och revisionsansvar. Nämnden får ge en styrelse en egen budget och inom ramen för denna får styrelsen besluta. En lokal styrelse får inte fatta beslut i frågor som avser individuella fall – till exempel placering av enskilda elever eller åtgärdsprogram för enskild elev med svårigheter. Den får heller inte ta över det professionella ansvaret från lärarna gällande hur undervisningen ska bedrivas. Styrelsen måste givetvis följa den lagstiftning som gäller skolan och rektor har ett särskilt ansvar för att informera styrelsen om lagar, förordningar och nationella och kommunala mål för skolan. Styrelseledamöter och ersättare som företräder föräldrarna har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för uppdraget och de ekonomiska förmåner som fullmäktige bestämt för de förtroendevalda i kommunen. Ledamöterna har självklart tystnadsplikt i ev sekretessärenden.

Kommunen, rektor, skol/föräldraråd kommer att informeras mer detaljerat hur det kan gå till. Färdiga mallar och råd är enbart intressanta som förslag eller tips.

Vill du veta mer om projektet hör av dig till Tallbackaskolans lokala styrelse.
E-post: lokalstyrelse@gmail.com

Utvärdering av projektet, september 2010