Riksmötet i Barnverkets stadgar

Ur Barnverkets stadgar:

§ 7. Beslutsordning

Barnverkets beslutande organ är i följande ordning:
1. Riksmöte
2. Samordningsgruppen, sg
3. Av Riksmöte eller sg utsedd ansvarsgrupp eller ansvarsperson

§ 8. Riksmöte

Riksmöte ska hållas en gång per år under perioden mars till september. Riksmötet ska innehålla en programdel med innehåll av intresse för Barnverkets medlemmar.

Till Riksmötet kallas samtliga medlemmar i Barnverket via medlemsbrev (e-post) och anslag på organisationens hemsida. Kallelse skall vara medlem tillhanda senast sex veckor innan Riksmötet. Detaljerat program med innehåll och riksmöteshandlingar skall vara tillgängligt senast tre veckor innan Riksmöte.

Röstberättigad vid Riksmötet är närvarande enskild medlem. Varje medlem äger en röst. Vid lika röstetal har ordföranden för Riksmötet utslagsröst.

§ 9. Riksmötets innehåll

Vid Riksmöte skall följande årsmötesformalia avhandlas:
a) Upprättande av röstlängd
b) Fastställande av dagordningen för årsmötet
c) Frågan om Riksmötets behöriga utlysande
d) Val av mötesordförande och sekreterarerösträknareställning för genom medlemskap) och mål fastställes för kommande år
e) Val av två justerare tillika
f) Verksamhetsberättelse
g) Ekonomisk berättelse och budget
h) Revisors utlåtande
i) Frågan om ansvarsfrihet för avgående sg
j) Val av ordförande, kassör och övriga sg-ledamöter
k) V al av sg-suppleanter
l) Inkomna motioner
m) Val av revisor
n) Val av valberedning
o) Barnverkets plattform (d.v.s. utgångspunkten för Barnverkets alla aktiviteter och det man tar ställning för genom medlemsskap) och mål fastställes för kommande år
p) Övriga frågor (vilka anmälts och antagits av Riksmötet under punkt b.)

§ 10. Protokoll från Riksmöte

Beslutsprotokoll från Riksmötet skall anslås på hemsidan senast fyra veckor efter Riksmötet. En rapport från Riksmötet skall därutöver publiceras på hemsidan.

§ 11. Extra Riksmöte

Sg kan besluta om extra Riksmöte om man så finner motiverat. Extra Riksmöte skall dessutom hållas om minst en fjärdedel (25%) av medlemmarna skriftligen (i brev eller e-post till sg) påkallar detta. Kallelse till extra Riksmöte följer samma ordning som gäller ordinarie Riksmöte.

Vid extra Riksmöte får endast de frågor behandlas vilka är orsak till att det extra Riksmötet utlyses och som annonserats i kallelse.

Barnverkets stadgar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.