Bristande anknytning riskerar barnens hälsa!

Förskolepersonal har länge larmat om ohållbara situationer för såväl barn som pedagoger. Nu senast flera alarmerande rapporter från förskolor i Huddinge kommun. Den ständigt ökande psykiska ohälsan hos allt yngre barn är en skam för ett land som Sverige.

En orsak är, menar vi, att alltför många förskolor saknar förutsättningar för barnen att knyta an till någon vuxen. Stora barngrupper och bristande kontinuitet i samspelet med pedagogerna leder till otrygghet, stress och risk för destruktivt beteende. Barnen blir oroliga, en del drar sig undan och blir tysta medan andra blir överaktiva och okoncentrerade. Kunskaperna och engagemanget som så ofta finns räcker inte eftersom barnen är alltför många och pedagogerna alltför få, som dessutom kommer och går pga sjukskrivningar och att ständigt nya arbetsuppgifter läggs på dem. Barnen blir på detta sätt svikna vilket visar sig i psykisk ohälsa.

Det svåraste hotet mot våra barn är bristande anknytning. Det leder till känslor av övergivenhet med risk för känslomässiga och kognitiva svårigheter, låg självkänsla och oförmåga att lita på andra människor.

Det som sparas på förskolan idag betalar barnen i form av psykisk ohälsa!

Hur märker jag om mitt barn har en otrygg anknytning?
Förskolans kvalitet i fara
Förskolepersonal larmar: Sparkraven går ut över barnen
#pressatläge

Helena Lindfors, BARNverket, förskollärare, kursledare i Småbarnspedagogutbildningen
Gunilla Niss, BARNverkets ordförande, barnpsykolog

Boktips:
Anknytning av Kay Karlsson
Anknytning i förskolan av A. Broberg, B. Haglund och M. Broberg
Se barnet inifrån av I. Branbtzeg, S. Torsteinson och G. Öiestad