Nationellt upprop: Var är barn- och elevhälsoperspektivet?

Till statsministern och samtliga partiledare i Sveriges riksdag

Föräldraorganisationen BARNverket är ett rikstäckande opolitiskt nätverk för föräldrar och andra engagerade vuxna som arbetar för alla barns rätt att utvecklas i en hälsofrämjande och säker miljö.

Kropp, sinnen och den känsliga hjärnan ska må bra i skolväsendets verksamheter förskola, skola, fritids och gymnasium.

När ett tydligt barn- och elevhälsoperspektiv samt förebyggande riskbedömningar saknas i skolans systematiska kvalitetsarbete, tillsammans med en skolpolitik som alltför ensidigt strävar efter kostnadseffektiva lösningar, har barnets grundläggande behov av rörelse, vila, samspel och en sund miljö åsidosatts. BARNverket anser att detta är en bidragande orsak till försämrade skolresultat samt en ökad psykisk och fysisk ohälsa.

Riskfaktorer som idag påverkar våra barns hälsa och lärande är bland annat

 • stora barngrupper och låg personaltäthet
 • digitalisering utan riskbedömning
 • läroplaner och betygssystem som ej vilar på forskning och beprövad erfarenhet

Därtill

 • minskad yta och tid för lek, rörelse och återhämtning
 • oergonomiska skolmöbler och ökat stillasittande
 • ökad skärmtid och undermålig ljud-, ljus- och luftmiljö, inne och ute

Dessutom finns en risk att brister som kan skada barnet ej synliggörs när tystnadskultur råder.

Skolväsendets verksamheter och miljöer ska inte vara en riskfaktor för våra barns och ungdomars utveckling, hälsa och lärande. Inget barn ska riskera att kränkas, drabbas av ohälsa eller skada – fysiskt eller psykiskt.

BARNverket anser därför att skolans styrdokument nu måste kompletteras med tydliga mål för barns och elevers omsorg, hälsa och säkerhet.

 

Detta är ett upprop för:
“En hälsofrämjande och hjärnvänlig skola
från förskola till gymnasium”

Vi kräver:

 • att en nationell kunskaps- och tillsynsenhet för barns och elevers fysiska miljöer inrättas
 • att en barnmiljölag instiftas och att vuxna skyddsombud, som företräder barn i förskolan och elever i skolan, tillsätts
 • att gränsvärden för barngruppstorlek och personaltäthet samt den fysiska miljön tas fram
 • att elevhälsan stärks och kompletteras med bland annat fysioterapeuter och kompetens inom den fysiska arbetsmiljön
 • att ”Lex skola”, en motsvarighet till vårdens ”Lex Sarah”, instiftas. Anmälningar skall gå till ny nationell tillsynsmyndighet
 • att det i alla beslut som rör barn tas hänsyn till den växande människan – med kropp, sinnen och en känslig hjärna som påverkas positivt av rörelse, samspel och en bra fysisk och psykisk miljö
 • att barn- och elevhälsoperspektivet och förebyggande riskbedömningar ska finnas med i skolväsendets styrdokument och i det systematiska kvalitetsarbetet.