Stockholm

Föräldrainflytande viktigt för barns och elevers trygghet och säkerhet

Redan före flytten varnade föräldrarna för farorna.

Föräldrar anmälde förra veckan Kungsholmens grundskola i Stockholms stad till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen samt skickade en film till utbildningsförvaltningen för att få till förändring gällande säkerhet och trygghet i barnens fysiska arbetsmiljö.

”Flera elever har nästan blivit påkörda när last­bilar kör över skolgården. Redan före flytten från Fridhemsplan till campus Konradsberg varnade föräldrarna för farorna”. Detta skriver Mitti Stockholm.

Nu har utbildningsförvaltningen listat panik­åtgärder men föräldrar är fortfarande irriterade över att ingen tagit dem på allvar från början. “Det är beklämmande, frustrerande och en skandal att det är vi föräldrar som ska behöva se till att barnen är i säkerhet, säger Gabriella Ahlberk.”

Barnverket vill se ett ökat föräldrainflytande i förskola, skola och skolbarnomsorg/fritids för att värna barnens hälsa och lärande. BARNverket vill även att ett systematiskt, förebyggande, arbetsmiljöarbete med riskbedömningar görs ur ett barnhälsoperspektiv innan beslut fattas om ändringar i verksamheten.

Läs gärna om:
Vårdnadshavares inflytande i Skollagen 4 kap §§ 12-13

Se även:
Riskbedömning inför ändring i verksamheten, Arbetsmiljöverket  samt om
Systematiskt, förebyggande, arbetsmiljöarbete på BARNverkets hemsida

6-åringar fostras enligt management-modell. Forskare: ”Barnen blir problembärarna”

Från sexårsåldern ska elever utbildas utifrån ett ledarskapsprogram, baserat på en amerikansk bästsäljande managementbok. Flera kommunala skolor i Sverige har köpt in programmet. Vid Matteusskolan i Stockholm protesterar nu lärare och föräldrar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolbarn-fostras-i-ledarprogram_8782374.svd?sidan=4

Mer att läsa:
http://www.ur.se/Produkter/176971-Skolministeriet-Ledaren-i-mig
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolbarn-fostras-i-ledarprogram_8782374.svd?sidan=2
http://skolkritik.wordpress.com/
http://varkommerbarnenin.wordpress.com/

Föräldrar oroliga när barnen måste byta skola.

Flytten av barnen på Kungsholmens grundskola i Stockholm oroar föräldrar. 450 barn i åldrarna 6-10 år ska flyttas från Kungsholmen till en annan skola på Konradsberget innan jul. Skolmiljön på de nya skolan skapar nu stor oro hos föräldrarna.

Lyssna på Radio Stockholms reportage.

För att förebygga ohälsa och olycksfall samt i övrigt främja en god arbetsmiljö för elever samt för personal, vid bland annat ändring i skolans verksamhet, uppmanar  BARNverket skolhuvudmän och ansvariga politiker att läsa och följa:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 http://www.av.se/sam/
“När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringar medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömning skall dokumenteras skriftligt och identifieras risker ska en bedömning göras om de är allvarliga eller inte.”
Arbetsmiljölagen med kommentarer, http://www.av.se/publikationer/bocker/h008.aspx
Undersökning och riskbedömning, http://www.av.se/publikationer/bocker/h375.aspx
Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress http://www.av.se/publikationer/bocker/h351.aspx
Systematiskt arbetsmiljöarbete – en vägledning http://www.av.se/publikationer/bocker/h450.aspx
ABC för riskbedömning inför ändring i verksamhetenhttp://www.av.se/publikationer/broschyrer/adi_575.aspx

Skriv gärna på BARNverkets upprop för en bra arbetsmiljö för barns och ungas arbetsmiljö.

Ett system som ger barnen förutsättningar att växa

[Debattartikel om barn med behov av särskilt stöd i skolan där Barnverket är en av medförfattarna.]Vi möter dagligen barn med omfattande behov av särskilt stöd, i våra yrkesroller eller i våra privatliv. Att ge barnen de bästa förutsättningarna att växa är något vi ständigt arbetar med och vi bidrar mer än gärna med vår kunskap och våra erfarenheter till ett system som främjar den utvecklingen. I ett brev till Utbildningsnämndens ledamöter inför deras senaste sammanträde lyfter vi fram två centrala aspekter att ta med i en omprövning av det nya systemet för tilläggsbelopp – nämligen barnperspektivet och arbetsmiljölagen.

Ett system som ger barnen förutsättningar att växa

Den 18 april beslutar en enig Utbildningsnämnd att införa ett nytt system för det tilläggsbelopp som går till barn med behov av särskilt stöd i skolan. Intentionerna bakom beslutet är att systemet ska bli mera rättvist och leda till en ökad inkludering av barnen, det vill säga att alla barns behov ska kunna tillgodoses i den ordinarie skolan. Dagarna innan skolstart blev dock konsekvenserna tydliga, konsekvenser som inte motsvarar nämndens intentioner. Det är därför glädjande att skolborgarråd Lotta Edholm nu beslutar att ompröva nämndens tidigare ställningstagande.

”Varje elev har rätt till det stöd som krävs för att han eller hon ska få en bra utbildning. Detta är en av de mest grundläggande principerna för svensk skola”, skriver Lotta Edholm i debattartikeln ”Reglerna för resursskolorna har skärpts för mycket” på DN Debatt den 19 september i år. ”Skolans främsta uppgift är ge varje ung människa de bästa förutsättningar att växa, inte bara genom kunskaper och bildning, utan som en hel individ.”

Vi är helt eniga med skolborgarrådet – den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är enligt Skolverket att klara skolan. Just därför blir det viktigt för oss att lyfta fram några centrala aspekter som saknas i det nya systemet för tilläggsbelopp. Aspekter som bör finnas med i ett beslut som rör barn i Stockholms stad.

Den 18 april godkänner en enig Utbildningsnämnd det Förslag till nytt system för tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av stöd i grundskolan DNR 13-516/1772 som Utbildningsförvaltningen arbetat fram. Förslaget diskuterar administrativa fördelar med ett nytt system – en ökad tydlighet om vilka elever som har rätt till särskilt stöd och ett besparingsutrymme över de kommande åren. Däremot saknar förslaget ett barnhälsoperspektiv i och med att det varken tar med ett barnperspektiv eller ett arbetsmiljöperspektiv. Och som Lotta Edholm påpekar i sin debattartikel har det nya systemet fått ”oönskade effekter för en del enskilda elever”.

Barnperspektiv
Stockholms stad har tidigare haft ett handlingsprogram för hur staden ska arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter, men programmet löpte ut den 31 december 2009. En motion lades just den 18 april i år fram till kommunstyrelsen om att inrätta en lokal barnombudsman och ett nytt handlingsprogram, men för tillfället finns ingetdera i Stockholm.

Barnombudsmannen (BO) betonar vikten av att beslut och verksamheter inom kommun och landsting utgår ifrån barnkonventionen då dessa ansvarar för de flesta frågor som rör barn och ungdomar. Statens folkhälsoinstitut belyser i en forskningsöversikt vikten av att barn ges ökat inflytande i frågor som rör dem själva. Folkhälsoinstitutet konstaterar att ökat inflytande har gynnsamma effekter på barnens hälsa och välfärd. BO föreslår därför att kommunen genomför konsekvensanalyser – det vill säga att kommunen tar reda på om och hur man har tagit hänsyn till ungdomars behov och synpunkter i förslag som rör barnen.

Arbetsmiljöperspektiv
Skolan är landets största arbetsplats och både elever och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan, från och med förskoleklass, omfattas av arbetsmiljölagen. Enligt 8 §, andra stycket, i arbetsmiljölagen, ska en riskbedömning göras innan en förändring i verksamheten genomförs. Arbetsmiljöverket betonar i skriften Riskbedömning inför ändringar i verksamheten att förändringsarbetet i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Begränsade möjligheter att påverka eller ha inflytande över sin arbetssituation kan innebära risker för ohälsa och olycksfall.

Arbetsmiljöverket understryker vikten av politikers ”kunskap om arbetsmiljölagen och om det ansvar de själva har för att skapa en god arbetsmiljö och motverka ohälsa och olycksfall”. Med andra ord, den risk- och konsekvensanalys som borde ha gjorts innan förändringsarbetet med det nya systemet inleddes behöver tas igen nu.

Förslag till nämnden
”När politiska beslut får oönskade följder måste vi som ansvariga politiker kunna fatta nya beslut”, skriver Lotta Edholm. Vi ger henne rätt och vill förtydliga vad de orden kan innebära omsatta i handling. När Utbildningsnämnden sammanträder föreslår vi att de ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget utifrån ett barn- och arbetsmiljöperspektiv. Vi föreslår vidare att Utbildningsnämnden beslutar att betala ut hela tilläggsbeloppen till de elever som fått sänkningar av eller avslag på sina ansökningar under tiden som förvaltningen gör om förarbetet.

När politiker vågar lyssna och ta till sig av kritik, när de kan ställa frågan: Motsvarar konsekvenserna av det förändrade systemet också intentionerna bakom förändringarna? Då visar de på ansvarstagande gentemot de människor som det förändrade systemet är till för.

Då ger de varje ung människa de bästa förutsättningarna att växa, både i ord och i handling.

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
Bitte Lång, specialpedagog Stockholms stad
Miia Ekholm, leg psykolog
Meta Renberg, rektor Liljanskolan
Monica Wester, barn- och skolergonom föräldraorganisationen Barnverket

Debattartikeln skickades till DN, SvD eller på SVT:s hemsida samt som ett brev till alla ledamöter i Utbildningsnämnden i Stockholm.

Du hittar mer information på hemsidan En skola med plats för alla.

Lotta Edholm backar om resursskolorna

I en debattartikel i DN-debatt 19 september så backar ­Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholm, i frågan om barn i behov av särskilt stöd. Ansökningar omprövas, skriver hon i DN. Utbildningsförvaltningen ska gå igenom samtliga ansökningar som fått avslag, och öka budgeten för 2014.

Läs hela artikel i DN-debatt här.

Stockholms stad bryter mot arbetsmiljölagen

Gernom att skära ned på tilläggbeloppen till elever som går på resursskolor bryter Stockholms stad mot arbetsmiljölagen menar vi i Barnverket.

Se inslag i TV4-nyheterna 16 september.

Stockholms%20stad%20bryter%20mot%20arbetsmilj%C3%B6lagen

Manifestation mot nedskärningarna för barn i behov av särskilt stöd på söndag 15 september

Via Facebook och hemsida bjuder nätverket “Barn i behov” in till en manifestation mot nedskärningar för barn i behov av särskilt stöd. Den sker på söndag den 15 september vid ingången till Norra Latin (Drottninggatan 71) i Stockholm. kl 11.30.

Det kommer att ske samtidigt som utbildningsminister Jan Björklund, skolborgarrådet i Stockholm Lotta Edholm och hela den övriga folkpartiet samlas på Norra Latin för valupptakt. Nätverket bjuder in alla som vill delta i en stillsam manifestation mot nedskärningarna för barn i behov av särskilt stöd (oavsett skolform!). Du kan läsa mer på nätverkets facebook-sida “Barn i behov- jag finns också” eller direkt om evenemanget här.

“Visa ert engagemang och kräv att beslutet i Stockholm rivs upp och att resurser tillsätts över hela Sverige för alla barns rätt till en schysst skolgång.”

Mer information:

www.barnibehov.se
facebook.com/barnibehov
Pressmeddelandet på MyNewsDesk.

Oro för resurser till barn i behov av särskilt stöd

Vi läser och får höra om hur barn och föräldrar nu drabbas av det nya resursfördelningssystemet i många kommuner runt om i landet. Vi i BARNverket upplever att detta system inte ser till barnets bästa och frågar oss om det gjorts någon barnhälsokonsekvensanalys av följderna med dessa förändringar?

Det finns en rad artiklar och inlägg kring detta där berörda personer beskriver sin oro för sina och andras barn i behov av särskilt stöd. I Aftonbladet har flertalet artister, författare, skådespelare m.m. skrivit under en debattartikel där de frågar sig ”Vad gör ni med våra ungar, Jan Björklund?”. Läs hela debattartikeln här.

Det har även kommit till vår kännedom att en resursskola i Stockholm, Liljanskolan, antagligen tvingas att stänga om inte resursfördelningssystemet förändras. Vart hamnar dessa barn då?

På sidan En skola med plats för alla finns mer information om bland annat Liljanskolan.

På Stockholms stad hemsida kan du läsa mer om vem som har rätt till tilläggsbelopp och hur bedömningen går till.

Vi är många som reagerar och agerar för barnets bästa och vi behöver bli ännu fler!