Högre frånvaro i skolor med många elever


När det byggs nytt blir många skolor stora skolor. Det finns tydliga indikationer på att  i stora skolor har fler elever en hög frånvaro. Denna artikel bygger på Prestationsprinsens rapport “Skolans tomma stolar”.

Elevernas frånvaro ökar markant med skolans storlek (Öhman, 2016). Diagrammet nedan undersöker omfattande frånvaro i två intervall: 10–19 procent och över 20 procent, vilket motsvarar ca. en halv respektive en hel dag i veckan. Man kan förmodligen anta att ströfrånvaron följer samma mönster och är högre i skolor med många elever.

  • Andelen elever i årskurs 9 med över 20 procent frånvaro är nästan fem gånger högre i stora skolor.
  • Andelen elever i årskurs 8 med över 20 procent frånvaro är dubbelt så hög i stora skolor.
  • Andelen elever i årskurs 9 som har 10–19 procent frånvaro ökar från ca. två procent till drygt 9 procent! Nästa fem gånger högre även här.

Siffrorna ovan om samvariationen mellan skolfrånvaro och skolans storlek bygger på svar från 3849 skolledare på skolor med mellan- och högstadieelever.

Större frånvaro och fler avhopp
Enligt Adolfsson (2014) går det att statistiskt säkerställa att elever på större skolor generellt sett har högre frånvaro och att det är vanligare med avhopp (sammanställningen täckte även gymnasieåldern) jämfört med mindre skolor. Vidare fann Adolfsson att flera studier pekar på att elevers närvaro, graden av skolavhopp, elevers känsla av samhörighet, delaktighet och engagemang för sitt skolarbete generellt tenderar att gynnas av den mindre skolan. Samtidigt betonar Adolfsson att frågan om vad som ligger bakom skolmisslyckandet är alltför komplex, vilket gör det problematiskt att isolera skolans storlek som en oberoende faktor.

Möjliga orsaker
I rapporten “Skolans tomma stolar” lyfts tänkbara orsaker till mer omfattande frånvaro i stora skolor. En orsak kan vara en större anonymitet bland många elever. Vidare att gemenskapen delas upp i mindre grupper, att det oftare blir en stökig och bullrig miljö och att det kanske blir svårare för skolpersonalen att känna igen, skapa relation och komma ihåg elevernas situation och behov. Det ställs större krav på ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete kring till exempel anpassningar och särskilt stöd i stora skolor.

Detta styrks av Adolfsson (2014) som konstaterar att den sociala sammanhållningen på en mindre skola är större och att det är enklare att skapa nära relationer för både elever och lärare, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för lärare att engagera sig i sina elevers lärande. Vidare menar Adolfsson att det också kan finnas ett socialt tryck i de mindre skolorna som gör det svårare för elever att skolka.

I en djupintervju lyfte en ansvarig för ett närvaroteam en intressant tanke kring orsak och verkan. De mindre skolorna i deras kommun låg ofta i villaområden, medan de stora skolorna låg i förortsområden. De var inte säkra på om den högre frånvaron i skolor med många elever verkligen berodde på storlek, socioekonomisk bakgrund eller något helt annat.

Det finns åtminstone en stor fördel med mindre skolor – frånvaron är lägre. Närvaro är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och därmed lära sig mer och nå högre betyg. Ska vi kanske börja diskutera frånvaro och skolstorlek?

Aggie Öhman
Författare till “Skolans tomma stolar”
Debattör och verksamhetsutvecklare inom skola och ungas psykiska hälsa

Öhman, A (2016), Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan, Prestationsprinsen & vänner och Skandias stiftelse Idéer för livet

Adolfsson, C-H (2014), Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan – en forskningsöversikt, Linnéuniversitet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.