BARNverkets litteraturkanon om ”Motoriken” för barns utveckling, hälsa och lärande

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om barns försämrade motorik, ”Barn kan inte längre göra kullerbyttor, gå baklänges eller klippa med sax”, publicerar här BARNverket en ”Motorikkanon” för hjärnans, kroppens, handens och sinnenas utveckling – som en grund till hälsa och lärande.

Barn har en mycket känslig hjärna, kropp och många sinnen som har påverkats, påverkas och kommer att påverkas av allt från gener och stress till rörelse, samspel och den fysiska miljön. Detta måste vuxenvärlden ta hänsyn till för att skapa optimala förutsättningar för barns mognad, utveckling, hälsa och lärande.

Barn har behov av lek, rörelse och fysisk aktivitet samt motorisk och sensomotorisk utveckling i en hälsosam miljö tillsammans med trygga närvarande vuxna. Detta för att den känsliga hjärnan, kroppen, handen och alla sinnen, t ex syn, hörsel, känsel och balans ska få optimala förutsättningar för mognad och utveckling som en grund till fysisk och psykisk hälsa och lärande.

Nu ökar istället antalet stillasittande barn. Denna kroppsliga inaktivitet påverkar inte bara barns möjligheter att göra ”kullerbyttor, gå baklänges och klippa med sax” utan påverkar även nervsystemets utveckling, kropp, hand och alla sinnen, liksom barns fysiska och psykiska hälsa samt den känslomässiga och kognitiva utvecklingen. Detta samtidigt som läroplaner och skolväsendets styrdokument, inklusive arbetsmiljölagen, ej tar tillräcklig hänsyn till den växande biologiska varelsens behov för mognad, utveckling och hälsa.

Vi ser nu barn med stressad blick som stirrar in i en ljusskärm. Barn i större barngrupper som får mindre tid med närvarande trygga vuxna och rätt stimulans. Barn som har mindre yta och utrymme till aktiv lek, kvalitativ rörelseutveckling och fysisk aktivitet, inne och ute, i förskola, skola och gymnasium.

Boktipsen nedan ger stöd för barns motoriska och sensomotoriska utveckling och vänder sig till föräldrar med barn i alla åldrar och pedagoger, barnhälsovården och elevhälsan samt journalister. Dessutom till beslutsfattare, politiker och myndigheter samt övriga som har ett ansvar för att skapa bra förutsättningar för det växande barnets utveckling, hälsa och lärande i skolväsendets verksamheter – och det börjar redan i förskolan.

1. Titta vad jag kan

Författare: Kristina Persson, docent och leg sjukgymnast

Att röra sig är att lära sig! Genom sina rörelser lär sig barnet om den egna kroppens möjligheter och om sin omvärld.

Boken är skriven till nyblivna föräldrar, men också till andra med ett nyfött barn i sin närhet. Lär dig se den växande rörelseförmågans betydelse för barnets tidiga utveckling och upptäck allt som barnet övar på långt innan det klarar av att stå och gå på egna ben. Den första tiden blir mer meningsfull och rolig när du kan delta på ett insiktsfullt sätt i barnets utveckling.

”Vi vet att barnets hjärna utvecklas oerhört intensivt under det första levnadsåret. Vi vet också att mycket av det som barnet (hjärnan) ska lära sig sker just genom att öva, härma och genom att anta nya utmaningar.”

”Barnets rörelser bidrar tillsammans med information från alla sinnen, som till exempel synen, hörseln och känseln, till att barnets hjärna utvecklas på ett bra sätt.”

”Barn är inte så annorlunda jämfört med oss vuxna. Vi vill gärna ha nya utmaningar men vi måste samtidigt ha bedömt dem som möjliga att nå.” – ”Barn behöver rätt nivå på leken för att känna sig motiverade och vilja vara med.”

Den här boken innehåller mängder med tips och underbara och fina foton på hur du som nybliven förälder kan stimulera ditt barns fantastiska utveckling av hjärnan, kroppen och alla sinnen.

2. Barns rätt att utvecklas

Författare: Ylva Ellneby, förskollärare, special- och talpedagog

Barns rätt att utvecklas är en bok om barns motoriska, perceptuella och språkliga utveckling, som nu blivit en klassiker. Första upplagan kom 1991. Tionde upplagan kom 2007 i en kraftigt reviderad och omarbetad upplaga.

Vad gör jag när Kalle har svårt att sitta still, när Pedro inte kan rita eller lägga pussel och när Lisa inte kan tala rent?

Barn utvecklas olika snabbt i olika perioder. Vad vi ska göra är att stötta och uppmärksamma barnen i den fas i sin utveckling där de befinner sig.

”Barns rätt att utvecklas” beskriver barnets utveckling under olika åldrar, inom områden såsom känsel, muskel-, syn och hörselsinne, fin- och grovmotorik samt tal- och språkutveckling.
Författaren utgår från barnets biologiska ålder, men klargör noga att åldersangivelserna är riktmärken som anger var ungefär i utvecklingen barnet befinner sig.

Boken innehåller dels utvecklingsstadierna och vad barn ”bör” kunna vid en viss ålder, dels mängder av tips och förslag på meningsfulla, lärorika och roliga övningar och lekar som tränar och befrämjar de olika färdigheterna.

3. Snuffe kanin i djungeln

Författare: Karin Andréason, författare, förskollärare och motorikkonsult

Vill du följa med på ett spännande äventyr och träffa vilda djur? Den nyfikna kaninen Snuffe älskar att leka detektiv och upptäcka saker. Idag är Snuffe i djungeln och träffar på djur som ålar, kryper, flyger, snurrar och rör sig på olika sätt. Kan du göra som djuren gör?

Snuffe kanin i djungeln är en bilderbok med rörelse och språkträning för 3–6 år. Boken kan man läsa samtidigt som man leker äventyret som utspelar sig i djungelns, tropikernas och savannens värld. På köpet får barnen dessutom lite språkträning och faktakunskap i en lekfull berättelse,

”Barn behöver idag utveckla sin motorik och sitt språk mer för att göra sig redo för skolan. Det är också grunden för en lyckad inlärning. Min förhoppning med boken är därför att barn ska komma i gång med rörelse och att de ska tycka det är kul!” säger Karin Andréason.

4. Motorik med alla sinnen – grund för barns lärande

Författare:
Pernilla Unevik, förskollärare, specialpedagog och sensomotorisk tränare
Åsa Hagdahl, sensomotorisk tränare

Den här boken beskriver lättfattligt och tydligt varför motorisk och sensomotorisk utveckling är så viktigt och vilka svårigheter det kan leda till om barn inte har förmågorna. Utmaningar med koncentration, att sitta stilla, läsning, minne och impulskontroll kan bero på brister i sinnenas, motorikens och reflexers utveckling.

Boken tar också upp stress och förklarar hur exempelvis motorik och fysisk miljö kan skapa stress i kroppen och därmed motverka inlärning. Författarna ger många förslag på rörelseövningar och lekar som stödjer nervsystemets utveckling

Hugo Lagercrantz, professor emeritus i barnmedicin, säger följande om boken: “Idag rör sig barn oftast för lite, särskilt innan de börjar i förskolan. De sitter i barnvagn eller åker bil istället för att gå själva. Hemma tillbringar de stillasittande allt längre tid framför skärmar. Därför välkomnar jag boken Motorik med alla sinnen. Det är en utmärkt vägledning i hur man kan stimulera barns sinnen och motorik på ett sätt som också gör det roligt för barnen. Boken innehåller också värdefull bakgrundsinformation om hjärnans och motorikens utveckling.”

5. Medveten motorisk träning

Författare:
Karin Andréason, förskolerektor, förskollärare, sensomotorisk tränare
Gustav Bärgaskörd, förskollärare

En bok som vill inspirera till och ge vägledning i hur man kan arbeta medvetet med barns motorik för att gynna fortsatt lärande i grundskolan.

Boken består av en inledande teoridel och en praktikdel: Rörelsepasset samt Hjärnåttan. I avsnittet om Rörelsepasset ges tips på lekar och övningar som tränar olika grundläggande motoriska rörelser som t ex åla, krypa, rulla och hoppa. I avsnittet Hjärnåttan, som är en bank av motoriska övningar och lekar, får läsaren ta del av åtta olika redskap som kan användas för att träna och utveckla motoriken: Mittlinjen – Bollen – Trumman – Tallinjen – Repet – Massagen – Spelet – Påsen

Till boken hör en mängd filmer som visar de olika övningarna och kompletterar boken. Till dessa filmer finns hänvisningar direkt från varje avsnitt i boken via en QR-kod.

6. Full fart i leken

Författare:
Björn Gustafsson, psykolog
Sol-Britt Hugoh, lågstadielärare

”Vår kropp är bygd för rörelse. Leken föds på skötbordet och är den ledande utvecklingskällan i förskoleåldern. I vårt IT-samhälle får inte leken glömmas bort.”

”Börjar barn att leka så leker de och leker och leker och leker och aldrig får de nog. Alltid verkar de ha roligt. Det finns inte ett enda ställe som inte inspirerar dem till att leka. Ge barnen tid! Avbryt inte!”

Hela 285 lekar lämpliga för alla åldrar speciellt för åldrarna 3-8 år.

 • De flesta lekarna kräver inga redskap.
 • Många lekar har ingen vinnare eller förlorare.

Boken kan köpas på webbplatser för begagnade böcker.

7. Barns motoriska utveckling

Författare: Britta Holle, sjukgymnast och idrottslärare, Danmark

Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling. Praktisk vägledning med utvecklingsschema och övningsexempel.

8. Rörelseberedd – lekberedd?

Författare: Britta Holle, sjukgymnast och idrottslärare, Danmark

Praktisk vägledning i barns grovmotoriska utveckling.

”Det är inte lika lätt för alla barn att delta i utomhuslek, gymnastik och idrott. För några är det särskilt svårt, därför att de ännu inte har nått den motoriska och perceptuella utvecklingsnivå som är förutsättningen för att lära sig de färdigheter som deras jämnåriga kamrater har. Om dessa barn handlar den här boken.”

9. Läsberedd – skrivberedd?

Författare: Britta Holle, sjukgymnast och idrottslärare, Danmark

Praktisk vägledning i barns finmotoriska utveckling.

”Att börja skolan är inte lika lätt för alla barn. För några är det särskilt svårt, för att de ännu inte har nått det utvecklingsstadium som är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva. Om dessa barn handlar den här boken. ”

Möt barnet på barnets utvecklingsnivå”

Britta Holle går igenom den motoriska utvecklingen, som noga måste integreras med den samtidiga sensoriska utvecklingen, synen, hörseln, känseln, led- och muskelsinnet samt balanssinnet.

Britta skriver utifrån sina ingående kunskaper och praktiska erfarenheter. Hon pekar på hur viktigt det är att känna till ett barns neurologiska utvecklingsnivå och hur denna förhåller sig till de krav man ställer på barnet.

 • Börja på barnets nivå
 • Följ utvecklingens ordningsföljd
 • Koda in det naturliga kryssrörelserna, t ex ålning, krypning, diverse hopp, så tidigt som möjligt

Alla tre böckerna av Birgitta Holle kan köpas på webbplatser för begagnade böcker.

10. Rör dig – Lär dig – motorik och lärande

Författare: Ingegerd Ericsson, filosofie doktor i pedagogik, docent i idrottsvetenskap

I denna bok får du ta del av arbetet med och resultaten av en omfattande undersökning, där syftet är att studera vilka effekter utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan kan ha vad gäller motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Boken grundar sig på Ingegerd Ericssons doktorsavhandling ”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer”, Malmö högskola 2003.

Boken ger råd och rörelseförslag till skolpersonal, föräldrar och idrottsledare som vill hjälpa barn att utveckla sin motorik. Den innehåller många konkreta råd och övningsförslag för att stimulera till motorisk utveckling, bland annat rytmövningar, övningar för kroppslig och rumslig uppfattning, balansövningar och beröringsövningar.

Ur innehållet: Motorik, kognition och skolprestationer – Sensomotorik och perception – Motorisk utveckling och motoriskt lärande – Koncentrationsförmåga.

Utökad och mer medveten motorisk träning behövs!

11. Motorik för studiero och lärande

Författare:
Ingegerd Ericsson, idrottslärare, speciallärare, filosofie doktor i pedagogik, docent i idrottsvetenskap
Kennet Fröjd, idrottslärare specialiserad inom anpassad fysisk aktivitet med särskilt fokus på inkludering och motorisk träning

I varje klass finns barn som befinner sig på olika motoriska nivåer och i ett inkluderande arbetssätt ingår att erbjuda alternativa motoriska utmaningar så att varje barn känner motivation och får chans att uppleva rörelseglädje. Rörelser och övningar som rekommenderas visas därför på tre olika nivåer/ svårighetsgrader: Förberedande och inkluderande – Automatiserande övningar – Utmanande övningar.

Boken innehåller:

 • Rörelsebank med metodisk stegring för barns motoriska och perceptuella utveckling från 0-13 år
 • Praktiska råd för motorikträning i förskoleklass, årskurs 1-3 respektive 4-6; på lektionen, rasten och på fritids
 • Forskningsstudier som undersökt effekter av olika typer av fysisk aktivitet

12. Motoriska övningar, Rörelsesånger & Massagesagor

Författare: Lena Nyholm, utbildad sjukgymnast, barnträdgårdslärare/lärare i småbarnspedagogik

Genom rörelse och sång samt beröring och sagor vill denna e-bok inspirera föräldrar och pedagoger att stödja barns utveckling. Fokus ligger på rörelseutveckling och sensorisk integrering vilka är förutsättningen för annat lärande.

Häftet är ämnat för yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och förskolan med fokus på träning av motoriska färdigheter, reflexintegrering, sinnesintegrering samt språkinlärning. Finansierat av Svenska Kulturfonden i Finland 2019.

Litteraturförteckning

 • Andréason, K. (2024). Snuffe Kanin i djungeln, Visto förlag
 • Andréason, K., Bärgarskärd, G., (2016). Medveten motorisk träning, Natur och Kultur
 • Ellneby, Y., (2007). Barns rätt att utvecklas, Natur och kultur
 • Ericsson, I., (2018). Rör dig – lär dig (motorik och inlärning), Sisu idrottsböcker
 • Ericsson, I., Fröjd, K., (2022). Motorik för studiero och lärande, Studentlitteratur
 • Gustafsson, B., Hugoh Sol-Britt (2000). Full fart i leken, Cupiditas Disaendi
 • Hagdahl, Å., Unevik, P., (2023) Motorik med alla sinnen – grund för barns lärande, Gothia Kompetens
 • Holle, B., (1987) Barns motoriska utveckling, Natur och Kultur
 • Holle, B., (1985/1992) Rörelseberedd – lekberedd? – praktisk vägledning i barns grovmotoriska utveckling, Natur och Kultur
 • Holle, B., (1987) Läsberedd – skrivberedd? – praktisk vägledning i barns finmotoriska utveckling, Natur och Kultur
 • Nyholm, L., (2022). Motoriska övningar, Rörelsesånger & Massagesagor
 • Persson, K. (2010) Titta vad jag kan – en inspirationsbok om den växande rörelseförmågans betydelse för det lilla barnets lek och utveckling, HB Propeda

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.