BARNverkets synpunkter på Skolverkets remiss avseende förslag till ändringar i förskolans läroplan

Synpunkter på Skolverkets Remiss avseende förslag till ändringar av (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskolan samt på Skolverkets Konsekvensutredning. Skolverkets diarienummer 2024:848

Föräldraorganisationen BARNverket är en rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden förening för föräldrar och andra engagerade oavsett ålder. BARNverket arbetar för att barns och ungas rätt att må bra och utvecklas i en hälsosam, hälsofrämjande och trygg och säker miljö i skolväsendets samtliga verksamheter, från förskola till gymnasium, tillgodoses.

BARNverket vill att ”Barnhälsoperspektivet” ska gälla i utbildningsväsendets verksamheter

Barnet är en biologisk varelse, med ett mycket känsligt nervsystem, en hjärna, en kropp och många sinnen, som är under mognad och i stark utveckling och som har påverkats, och kommer att påverkas av allt från ålder, gener och stress till rörelse, samspel och den fysiska miljön. Detta måste skolväsendets verksamheter från förskola till gymnasium, ta hänsyn till i befintlig verksamhet samt inför förändringar. Detta för att våra barn inte ska drabbas av hämmad utveckling samt ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa, orsakad av brister i sin utbildningsmiljö.

BARNverket anser därför att “Barnhälsoperspektivet” skall gälla i skolväsendets samtliga verksamheter och miljöer, från förskola till gymnasium! Det innebär att skolans värdegrund, styrdokument, läroplaner, regelverk, inklusive arbetsmiljölagen anpassas till:

  • HUR växande barns nervsystem, hjärna, kropp och sinnen (t ex syn, hörsel, känsel, led- och muskelsinne samt balans) mognar och utvecklas.
  • VAD växande barns nervsystem, hjärna, kropp och sinnen behöver för optimal utveckling och hälsa som grund till lärande och prestation.

BARNverket anser att det idag finns ett systemfel. Förebyggande riskbedömningar och barnhälsokonsekvensanalyser saknas i utbildningsväsendets systematiska kvalitetsarbete i befintlig verksamhet samt inför förändringar.

BARNverket önskar härmed lämna synpunkter på punkt 1–4 gällande Skolverkets förslag till ändringar i förskolans läroplan

Skolverkets förslag till ändringar:

  1. Det är inte längre obligatoriskt att använda digitala lärverktyg i förskolan.
  2. Förskollärarna får ett förstärkt ansvar att värdera och välja arbetssätt och lärverktyg.
  3. Förskolans arbete med fysisk aktivitet förstärks.
  4. Högläsningens och samtalets roll förstärks, i språk- och kunskapsutvecklande syfte.
  5. Läroplansuppdraget om ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik omformuleras och flyttas.
  6. Redaktionella ändringar av språklig karaktär, till exempel en ändring från ”verksamhet” till ”utbildning” i kapitel 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling.

Föräldraorganisationen BARNverkets yrkanden till punkterna 1-4 med kommentarer:

1.Det är inte längre önskvärt att använda digitala lärverktyg i förskolan. Som huvudregel ska det vara skärmfritt för barnen i förskola.

2. Förskollärarna får ett förstärkt ansvar att värdera och välja arbetssätt och lärverktyg. Detta kräver kunskap om förebyggande riskbedömningar utifrån ett ”barnhälsoperspektiv”.

BARNverkets kommentar till punkt 2: Föräldraorganisationen BARNverket anser att man här lägger ett mycket stort ansvar på pedagogerna. Föräldrar måste kunna känna sig säkra på att förskolan/förskollärare har kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalité bedrivs utifrån ett ”barnhälsoperspektiv” Detta för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa och skada samt hämmad utveckling för barnet. ”Barnhälsoperspektivet” är viktigt då barn har högre känslighet än vuxna för yttre påverkan bland annat på grund av att barnets nervsystem, hjärna, kropp och alla sinnen är under mognad och stark utveckling.

Hur utförs t ex förebyggande riskbedömningar när det gäller val av arbetssätt och lärverktyg utifrån ett ”barnhälsoperspektiv” på förskolan?

Har förskolan/personalen t ex kunskap om hur teknik och artificiellt ljus från skärmar, med avseende på bland annat flimmer, färgtemperatur och ljusstyrka samt bländning, påverkar barnens nervsystem och ögon, koncentration, stress och lärande?

3. Förskolans arbete med fysisk aktivitet förstärks med särskilt fokus på barns motoriska och sensomotoriska utveckling, positivt risktagande, lek och rörelseglädje, inne så väl som ute.

4. Högläsningens, samtalets och det fria berättandets roll, liksom rytmik, sång och musik förstärks, i språk- och kunskapsutvecklande syfte.

Övriga synpunkter

Föräldraorganisationen BARNverket saknar “Barnhälsokonsekvensanalyser” i Skolverkets förslag: Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av området digitalisering i förskolans läroplan. (Dnr 2024:848)

Detta utifrån bred tvärprofessionell hälsovetenskaplig, arbetsmiljömedicinsk och ergonomisk kunskap och kompetens om barns behov för nervsystemets, hjärnans, kroppens och sinnenas utveckling samt fysisk och psykisk utveckling och hälsa.

Referenser, källor och länkar

Bilaga 1 till BARNverkets yttrande

Stockholm 2024-04-26

Monica Wester
Legitimerad sjukgymnast/barn- och skolergonom
Ordförande Föräldraorganisationen BARNverket

Relaterade länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.