Bullret i städerna ökar – och barnen blir de stora förlorarna.

bullerbarn001-ver2_1Barns och elevers utveckling, hälsa och lärande riskeras med nuvarande lagar och regler för buller vid bostadsbyggande, förtätning och stadsutveckling. Politiker och beslutsfattare saknar ett barn- och elevhälsoperspektiv och tycks inte förstå att barn behöver en bra utemiljö för att må bra och utvecklas optimalt.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att buller och samhällsbuller från väg-, spår- och flygtrafik påverkar läs- och språkutveckling, minne och koncentration, hälsa, sömn samt lek på ett negativt sätt. Barns hjärnor behöver lugna och hälsofrämjande platser, inne och ute, för att må bra och utvecklas optimalt. Detta skapar goda förutsättningar för fysisk och psykisk hälsa samt bra skolresultat.

Idag tar inte Sveriges lagar, förordningar och föreskrifter tillräckligt mycket hänsyn till bullerforskning och hälsoskydd för barnen. Ett exempel är den nya bullerförordningen som trädde i kraft 2015. Den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan skrev på regeringens hemsida ”Vi har nu fått en ny, väl avvägd bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa.”

BARNverket håller inte med om den beskrivningen. Bullerförordningen:

  • tar inte hänsyn till barn- och elevhälsoperspektivet
  • strider mot miljömålet ”God bebyggd miljö” som bland annat innebär att människor inte ska utsättas för skadliga ljudnivåer
  • är baserad på en felaktig uppfattning om att enbart ljudnivån inomhus har betydelse för hälsan
  • går emot WHO:s riktvärden och gällande evidens om hälsoeffekter av buller

Dessutom undantar bullerförordningen riktvärden för maxbuller från Bromma flygplats, ägd av det statliga bolaget Swedavia. Konsekvenserna blir att tusentals barn och elever i stockholmsområdet befinner sig i miljöer som kan utsätts för ohälsosamt flygbuller med maxvärden på mellan 70 och 90 dB(A) upp till 100 gånger per dag. Detta skulle vara olagligt och straffbart om det var på annan plats i Sverige, där gränsen för flygbullermaxvärde 70 dB(A) ej får överskridas mer än 16 gånger per dygn. 2014 befann sig 8.000 barn i 45 förskolor, 12 grundskolor och 3 gymnasier under den av Swedavia beräknade flygbullermattan från Kungsholmen till Västerort. Den faktiska bullermattan är betydligt större.

Vid planering och uppförande av byggnader används idag riktvärden för buller med hjälp av medelvärden och beräknade bullervärden/bullerkurvor. För att skapa bra förutsättningar för barn och elever samt vuxna bör istället faktiska bullermätningar, inklusive maxbullervärden, utföras på plats av oberoende part. Detta ska göras innan byggandet av temporära och permanenta bostäder och omsorgs- och utbildningslokaler påbörjas.

Särskilt utsatta grupper som drabbas av det bristande hälsoskyddet för buller är:

  • barn och unga i boendemiljön
  • barn, unga och elever i skolväsendets verksamheter
  • stresskänsliga personer
  • personer med hörselnedsättning
  • personer med svenska som andraspråk
  • barn och unga i Stockholm

Flera skolpaviljonger för förskolebarn och elever samt modulhus för nyanlända familjer läggs nu på mark som är starkt bullerutsatt av väg-, spår- och flygtrafik. Detta riskerar barnens utveckling, hälsa och lärande.

BARNverket vill nu att politiker tar till sig kunskap och forskning om buller och ser till att lagar, förordningar och föreskrifter skyddar barn och elever från ohälsa och skada. Detta är särskilt viktigt i samband med bostadsbyggande och stadsutveckling, om nu städer ska vara till för alla.

Lästips:
BARNverkets kunskapsbank: Barn- och elevhälsoperspektivet, om samhällsbuller
http://behp.barnverket.dinstudio.se/1/102/samhallsbuller/

Föräldraorganisationen
BARNverket

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.