Arkiverade sidor

Kritik mot Stockholm stads riktlinjer för förskolan

TV4 granskning av stora barngrupper på flera förskolor har fått stor respons från upprörda föräldrar. Stockholm stad har tidigare haft riktlinjer om storleken på barngrupperna inskrivet i förskoleplanen. Men nu har man tagit bort detta och skrivit in det i budgeten, vilket föräldrar är kritiska emot. Se klippet här ovan från TV4 lokala nyheter i Stockholm.

Vi på Barnverket uppmanar alla föräldrar som känner oro för sina barn att reagera. Hör av dig till oss så kan vi tillsammans jobba med att förändra situationen.

Stödjer (m) Björklunds skolpolitik?

Pressmeddelande från Barnverket 2009-04-28

När Barnverket i veckan träffar moderaterna i utbildningsutskottet står frågan om folkpartiets skolpolitik högst på dagordningen. Det man ställer sig frågande till är vilken kunskaps- och människosyn denna vilar på. Ifall kunskapssynen är modern och syftar till självständighet, kreativitet och hög kunskapsnivå utifrån en demokratiskt grundad människosyn, är det märkligt att delaktighet från elever och föräldrar tycks vara så brännbart stoff, att det i det längsta ska hemlighållas för såväl allmänhet som opposition, vad man tänker sig att det ska stå om detta i den kommande skollagen.

När andra länder, som Nya Zeeland, reformerat sitt skolsystem med styrdokument liknande våra, har det varit självklart att låta föräldrar och elever, brukarna, ha reellt inflytande över skolverksamheten. Tänker sig Alliansen att vårt land ska släpa efter i utveckling för att vi haft vattentäta skott mellan hem och skola av tradition?

På Barnverkets åttonde Riksmöte, 18 – 19 april, betonades vikten av förstärkning av föräldrainflytandet i skola/förskola. Som det är idag tas inte det viktiga engagemanget som föräldrar erbjuder till vara. I skol- eller föräldraråd förstärks enbart gamla traditionella mönster. I lokala styrelser med föräldra- och elevsamverkan däremot blir samförståndslösningar, verklig delaktighet och delat ansvar direkt verksamma. Styrelserna har möjligheter att verka för nödvändiga förändringar i ett ständigt föränderligt samhälle och tät kontakt mellan de i skolan verksamma och brukarna gynnar på sikt hela samhället. Ett överlägset alternativ till Jan Björklunds ordningsfråge- och betygsfixering, menar Martin Fredin på Barnverket.

Att Marie Granlund, socialdemokraternas talesman i skolfrågor, samma helg gjorde ett uttalande som förespråkar just lokala styrelser med föräldra-/ elevsamverkan i kommunalt självstyrande enheter, är då mycket glädjande utifrån Barnverkets perspektiv.

För ytterligare information, kontakta:

Eva Datta, Barnverkets samordningsgrupp, projektledare Föräldrasamverkan: 070-351 74 91, evadatta@telia.com

Martin Fredin, Barnverkets samordningsgrupp, ansvarig för förskolefrågor: 070-144 31 00, martinfredin@glocalnet.net

Ulf Jederlund, Barnverkets arbetsgrupp Skola: 070-240 35 66, kontakta@musikladan.nu

Barnverket är ett rikstäckande nätverk av föräldrar och andra engagerade vuxna som verkar för barn i förskola, skola och på fritids. Barnverket bildades i april 2000 och har idag medlemmar i ca 200 av landets 289 kommuner.

www.barnverket.nu

Mycker händer på skolfronten i Marks kommun

Skolor läggs ned utan någon information från politiker. Så kallade dialogmöten hålls efter redan gjorda besparingar.

Kommunen går hårt åt de orter som befinner sig i utkanten/glesbyggd.

Exempel:
– Väl Fungerande skolkök flyttas och endast utskänkning erhålls.
– Förskolor stängs och småbarnen flyttas till skolor utan att det görs några anpassningar av skolgårdar och lokaler.
– Personal försvinner.
– Busskort för högstadielever dras in för de elever som valt i det fria valet – alla högstadiekolor inom kommunen – utifrån de tveksamma profileringarna.
– Den förbättrade 15-timmars regeln tas bort och endast 3 tim á 5 dagar erbjuds och utan lunch. Det utan några utvärderingar av det tidigare och endast 1 år långa förbättringsalternativets varande.
– Väl fungerande Skolor läggs ner.

Man kan verkligen undra vart vi är på väg. De vinstdrivande privata skolorna (som kommer ta över) kommer inte att ta någon hänsyn till samhällets bästa. Och det kommer bli som med järnvägen – det är vissa sträckor som är lönsamma – de övriga är inte värda att satsas på.

Politiker pratar om att höja kvalitén men besparingar känns inte som någon kvalitétshöjning.

Här kan ni läsa den senaste skrivelsen till kommunpolitikerna samt Tidningsartiklar från 24/8 2008 till 22/8 2009.

Vart är vi på väg – Skolskjutsen i Marks kommun.Skrivelse till Barn- och Ungdomsnämnden i Marks kommun
Tidningsartiklar_2008 -2009

Pernilla Bergling
Ordförande Öxabäcks Föräldraförening

En väckarklocka för politikerna

Kampanjen “Kraftsamling för barnen” ordnade barnpolitisk hearing på Kulturhuset.

Helen Rydberg, Makalösa föräldrar, framför klockan som räknar dagar, timmar och minuter till partiledardebatten om barn.Nu står den där. Väckarklockan på Rum för Barn på Kulturhuset som räknar ner till en partiledardebatt som ska äga rum 19 augusti 2010, en månad före valet nästa år. Debatten ska handla enbart om barn. Den första i sitt slag. Klockan installerades den 23 april i samband med en utfrågning av riksdagens tvärpolitiska barngrupp.

Avsikten var att följa upp den budkavel som delades ut till riksdagsledamöterna i september 2008. Alla utom moderaterna var med. Och alla närvarande ville arbeta för att Barnkonventionen ska bli lag. Katti Hoflin, Kulturhuset inledde och Anders Lönegård, SAMBA, höll i utfrågningen.

Kraftsamling för barnenFram till den 19 augusti 2010 kommer barn att kunna lägga sina egna frågor och synpunkter till partiledarna i en brevlåda i Rum för barn.

Läs mer på kampanjens hemsida

Uttalande från Seminarium 17/4 på Katarina Norra skola med lokala skolstyrelser från hela landet

Pressmeddelande från Barnverket 2009-04-22

Ett nätverk som jobbar för verklig demokrati i skolan!

Vid mötet på Katarina Norra skola i Stockholm (se nedan) på fredagen bildades ett nätverk för lokala skolstyrelser med föräldramedverkan. På mötet konstaterades att den osäkra framtiden för lokala skolstyrelser är högst oroväckande. Församlingen, med skolstyrelserepresentanter från hela landet, utrycker förvåning och besvikelse över att frågan om lokala skolstyrelsers överlevnad inte klargjorts från regeringen, trots att nuvarande försöksperiod löper ut sista juni i år.

Det nybildade nätverket av lokala skolstyrelser ställer sig därför postitivt till det uttalande som Marie Granlund (s) gjorde i Ekot i lördags angående lokala skolstyrelser vid s.k. ”kommunala friskolor”. Vi ser fram emot fortsatt dialog kring ämnet och välkomnar alla i debatten.

Nätverkets huvuduppgift är att verka för att riskdagsförsöket med skolstyrelser permanentas genom att fullgott lagrum för lokala skolstyrelser ges i den kommande nya skollagen. Fram till dess måste det pågående försöket temporärt förlängas!

Modellen med lokala skolstyrelser gör det möjligt för elever och föräldrar att direkt delta i den demokratiska processen i skolan, i enlighet med de goda internationella erfarenheterna från bland annat Danmark och Nya Zeeland. Skolans ledning breddas och tillförs dessutom viktig kompetens.

  • Vi är kompisar med alla som är kompisar till barnen och barnens inlärning och kommer jobba aktivt för att skapa bra förutsättningar för föräldrar och elever att engagera sig i skolans utveckling, säger Martin Fredin på organisationen Barnverket och fortsätter: ”Det vore märkligt om denna verksamhet som visat sig vara så positiv på så många platser i världen inte skulle få möjlighet att fungera i Sverige.

Stockholm 2009-04-17, nätverksträffen för lokala skolstyrelser och Barnverket

Om mötet:

Aktiva föräldrar i styrelser stärker skolors ledning och höjer skolans resultat!

Men regeringen mörkar framtida möjligheter att utveckla arbetet med lokala skolstyrelser med föräldramedverkan. Barnverket kräver besked om ett permanentande av försöksverksamheten som löper ut 30 juni 2009.

I- Fredagen den 17/4 samlar vi föräldrar från skolstyrelser med föräldramajoritet från olika delar av landet i Stockholm. Vi vill lyfta upp deras insats i ljuset. Barnverket är övertygat om att ett ökat föräldraengagemang, byggt på reellt inflytande i skolan via medverkan i lokala skolstyrelser, är ett effektivt sätt att utveckla skolan. Förutom egna erfarenheter från skolor i Sverige finns internationell erfarenhet och forskning som visar på samma sak, säger Eva Datta, projektledare i Barnverket.

Sedan 1995 har riksdagen och Skolverket möjliggjort utvecklingsarbete med lokala skolstyrelser, men från 30 juni 2009 är läget ovisst. Inget besked om försöket skall permanentas, förlängas eller skrotas finns ännu.

– Det är nonchalant att hantera de aktiva föräldrastyrelserna så här! Dessutom tragiskt att man inte utvärderar arbetet noga i samband med den nya skollagen som är på väg. Man verkar också helt ha missat den utveckling inom området som pågår i flera andra länder. Vi vill med seminariet peka på de positiva erfarenheter som redan finns och uppmana riksdagens ledamöter att se till att möjligheten att utveckla lokala skolstyrelser förstärks i den kommande skollagen. Frågan borde uppgraderas – inte läggas åt sidan som regeringen nu förefaller att göra!

Barnverket bedriver bl.a. utvecklingsarbete tillsammans med Nynäshamns kommun kring skolstyrelser med föräldramajoritet. Föräldrasamverkan är idag en av Barnverkets högst prioriterade frågor.

Läs mer om Föräldrasamverkan och lokala styrelser här:

För ytterligare information, kontakta:

Eva Datta, Barnverkets samordningsgrupp, projektledare Föräldrasamverkan: 070-351 74 91, evadatta@telia.com

Ann-Charlotte Ekstedt, Barnverket Nynäshamn, ansvarig för utvecklingsarbete med lokala styrelser i Nynäshamns kommun. 076-348 0621. a-c.ekstedt@hotmail.com

Ulf Jederlund, Barnverkets arbetsgrupp Skola: 070-240 35 66, kontakta@musikladan.nu

Barnverket är ett rikstäckande nätverk av föräldrar och andra engagerade vuxna som verkar för barn i förskola, skola och på fritids. Barnverket bildades i april 2000 och har idag medlemmar i ca 200 av landets 289 kommuner.

www.barnverket.nu

Skolverket bjuder in till möte om skolans värdegrund

Barnverket har fått en inbjudan till referensmöte angående Skolverkets arbete med regeringsuppdrag om skolans värdegrund U2009/2848S.

Skolverket har i uppdraget om skolans värdegrund att bl.a. samråda med andra berörda organisationer för att på ett tidigt stadium ta del av synpunkter som kan vara värdefulla för planering och genomförande av uppdraget. Barnverket är en av åtta organisationer som fått denna inbjudan och självklart ställer vi upp på det här positiva initiativet.

Om du som medlem i Barnverket känner att du vill medverka i mötet med Skolverket eller om du vill veta mer så kan du kontakta vårsamordningsgrupp.

Mötet är den 29 oktober kl 13.30 – 15.00 hos Skolverket i Stockholm.

Organisationer som är inbjudna till mötet:
Barnens rätt i samhället, Barnverket föräldranätverk, Riksförbundet hem och skola, Riksorganisationen ungdom mot rasism, Rädda barnen, Röda korsets ungdomsförbund, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige och UNICEF.