Arkiverade sidor

Uttalande från Seminarium 17/4 på Katarina Norra skola med lokala skolstyrelser från hela landet

Pressmeddelande från Barnverket 2009-04-22

Ett nätverk som jobbar för verklig demokrati i skolan!

Vid mötet på Katarina Norra skola i Stockholm (se nedan) på fredagen bildades ett nätverk för lokala skolstyrelser med föräldramedverkan. På mötet konstaterades att den osäkra framtiden för lokala skolstyrelser är högst oroväckande. Församlingen, med skolstyrelserepresentanter från hela landet, utrycker förvåning och besvikelse över att frågan om lokala skolstyrelsers överlevnad inte klargjorts från regeringen, trots att nuvarande försöksperiod löper ut sista juni i år.

Det nybildade nätverket av lokala skolstyrelser ställer sig därför postitivt till det uttalande som Marie Granlund (s) gjorde i Ekot i lördags angående lokala skolstyrelser vid s.k. ”kommunala friskolor”. Vi ser fram emot fortsatt dialog kring ämnet och välkomnar alla i debatten.

Nätverkets huvuduppgift är att verka för att riskdagsförsöket med skolstyrelser permanentas genom att fullgott lagrum för lokala skolstyrelser ges i den kommande nya skollagen. Fram till dess måste det pågående försöket temporärt förlängas!

Modellen med lokala skolstyrelser gör det möjligt för elever och föräldrar att direkt delta i den demokratiska processen i skolan, i enlighet med de goda internationella erfarenheterna från bland annat Danmark och Nya Zeeland. Skolans ledning breddas och tillförs dessutom viktig kompetens.

 • Vi är kompisar med alla som är kompisar till barnen och barnens inlärning och kommer jobba aktivt för att skapa bra förutsättningar för föräldrar och elever att engagera sig i skolans utveckling, säger Martin Fredin på organisationen Barnverket och fortsätter: ”Det vore märkligt om denna verksamhet som visat sig vara så positiv på så många platser i världen inte skulle få möjlighet att fungera i Sverige.

Stockholm 2009-04-17, nätverksträffen för lokala skolstyrelser och Barnverket

Om mötet:

Aktiva föräldrar i styrelser stärker skolors ledning och höjer skolans resultat!

Men regeringen mörkar framtida möjligheter att utveckla arbetet med lokala skolstyrelser med föräldramedverkan. Barnverket kräver besked om ett permanentande av försöksverksamheten som löper ut 30 juni 2009.

I- Fredagen den 17/4 samlar vi föräldrar från skolstyrelser med föräldramajoritet från olika delar av landet i Stockholm. Vi vill lyfta upp deras insats i ljuset. Barnverket är övertygat om att ett ökat föräldraengagemang, byggt på reellt inflytande i skolan via medverkan i lokala skolstyrelser, är ett effektivt sätt att utveckla skolan. Förutom egna erfarenheter från skolor i Sverige finns internationell erfarenhet och forskning som visar på samma sak, säger Eva Datta, projektledare i Barnverket.

Sedan 1995 har riksdagen och Skolverket möjliggjort utvecklingsarbete med lokala skolstyrelser, men från 30 juni 2009 är läget ovisst. Inget besked om försöket skall permanentas, förlängas eller skrotas finns ännu.

– Det är nonchalant att hantera de aktiva föräldrastyrelserna så här! Dessutom tragiskt att man inte utvärderar arbetet noga i samband med den nya skollagen som är på väg. Man verkar också helt ha missat den utveckling inom området som pågår i flera andra länder. Vi vill med seminariet peka på de positiva erfarenheter som redan finns och uppmana riksdagens ledamöter att se till att möjligheten att utveckla lokala skolstyrelser förstärks i den kommande skollagen. Frågan borde uppgraderas – inte läggas åt sidan som regeringen nu förefaller att göra!

Barnverket bedriver bl.a. utvecklingsarbete tillsammans med Nynäshamns kommun kring skolstyrelser med föräldramajoritet. Föräldrasamverkan är idag en av Barnverkets högst prioriterade frågor.

Läs mer om Föräldrasamverkan och lokala styrelser här:

För ytterligare information, kontakta:

Eva Datta, Barnverkets samordningsgrupp, projektledare Föräldrasamverkan: 070-351 74 91, evadatta@telia.com

Ann-Charlotte Ekstedt, Barnverket Nynäshamn, ansvarig för utvecklingsarbete med lokala styrelser i Nynäshamns kommun. 076-348 0621. a-c.ekstedt@hotmail.com

Ulf Jederlund, Barnverkets arbetsgrupp Skola: 070-240 35 66, kontakta@musikladan.nu

Barnverket är ett rikstäckande nätverk av föräldrar och andra engagerade vuxna som verkar för barn i förskola, skola och på fritids. Barnverket bildades i april 2000 och har idag medlemmar i ca 200 av landets 289 kommuner.

www.barnverket.nu

Skolverket bjuder in till möte om skolans värdegrund

Barnverket har fått en inbjudan till referensmöte angående Skolverkets arbete med regeringsuppdrag om skolans värdegrund U2009/2848S.

Skolverket har i uppdraget om skolans värdegrund att bl.a. samråda med andra berörda organisationer för att på ett tidigt stadium ta del av synpunkter som kan vara värdefulla för planering och genomförande av uppdraget. Barnverket är en av åtta organisationer som fått denna inbjudan och självklart ställer vi upp på det här positiva initiativet.

Om du som medlem i Barnverket känner att du vill medverka i mötet med Skolverket eller om du vill veta mer så kan du kontakta vårsamordningsgrupp.

Mötet är den 29 oktober kl 13.30 – 15.00 hos Skolverket i Stockholm.

Organisationer som är inbjudna till mötet:
Barnens rätt i samhället, Barnverket föräldranätverk, Riksförbundet hem och skola, Riksorganisationen ungdom mot rasism, Rädda barnen, Röda korsets ungdomsförbund, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige och UNICEF.

Seminarium 17/4 på Katarina Norra och Barnverkets Riksmöte 2009

Pressmeddelande från Barnverket 2009-04-16

Aktiva föräldrar i styrelser stärker skolors ledning och höjer skolans resultat!

Men regeringen mörkar framtida möjligheter att utveckla arbetet med lokala skolstyrelser med föräldramedverkan. Barnverket kräver besked om ett permanentande av försöksverksamheten som löper ut 30 juni 2009.

 • Fredagen den 17/4 samlar vi föräldrar från skolstyrelser med föräldramajoritet från olika delar av landet i Stockholm. Vi vill lyfta upp deras insats i ljuset. Barnverket är övertygat om att ett ökat föräldraengagemang, byggt på reellt inflytande i skolan via medverkan i lokala skolstyrelser, är ett effektivt sätt att utveckla skolan. Förutom egna erfarenheter från skolor i Sverige finns internationell erfarenhet och forskning som visar på samma sak, säger Eva Datta, projektledare i Barnverket.

Sedan 1995 har riksdagen och Skolverket möjliggjort utvecklingsarbete med lokala skolstyrelser, men från 30 juni 2009 är läget ovisst. Inget besked om försöket skall permanentas, förlängas eller skrotas finns ännu.

– Det är nonchalant att hantera de aktiva föräldrastyrelserna så här! Dessutom tragiskt att man inte utvärderar arbetet noga i samband med den nya skollagen som är på väg. Man verkar också helt ha missat den utveckling inom området som pågår i flera andra länder. Vi vill med seminariet peka på de positiva erfarenheter som redan finns och uppmana riksdagens ledamöter att se till att möjligheten att utveckla lokala skolstyrelser förstärks i den kommande skollagen. Frågan borde uppgraderas – inte läggas åt sidan som regeringen nu förefaller att göra!

Barnverket bedriver bl.a. utvecklingsarbete tillsammans med Nynäshamns kommun kring skolstyrelser med föräldramajoritet. Föräldrasamverkan är idag en av Barnverkets högst prioriterade frågor. Av den anledningen tar Barnverket initiativ till seminariet på Katarina Norra 17/4. Vi avser på plats skapa ett nätverk för befintliga lokala skolstyrelser (drygt 220 idag).

MEDIA BJUDS IN TILL SEMINARIET 17/4 UNDER EN TIMMA: 13.30 – 14.30. KATARINA NORRA SKOLA, TJÄRHOVSGATAN, SÖDERMALM.

Barnverket håller även sitt åttonde riksmöte i helgen, på Fryshuset lördag – söndag 18-19 april. Under lördagen kommer bland annat resultatet av seminariet diskuteras och det fortsatta arbetet med Föräldrasamverkan att planeras.

MEDIA BJUDS IN ATT NÄRVARA UNDER RIKSMÖTET PÅ LÖRDAG 18/4, PÅ FRYSHUSET (Ring oss för ök om lämplig tid att komma)

Läs mer om Föräldrasamverkan och lokala styrelser här:

För ytterligare information, kontakta:

Eva Datta, Barnverkets samordningsgrupp, projektledare Föräldrasamverkan: 070-351 74 91, evadatta@telia.com

Ann-Charlotte Ekstedt, Barnverket Nynäshamn, ansvarig för utvecklingsarbete med lokala styrelser i Nynäshamns kommun. 076-348 0621. a-c.ekstedt@hotmail.com

Ulf Jederlund, Barnverkets arbetsgrupp Skola: 070-240 35 66, kontakta@musikladan.nu

Barnverket är ett rikstäckande nätverk av föräldrar och andra engagerade vuxna som verkar för barn i förskola, skola och på fritids. Barnverket bildades i april 2000 och har idag medlemmar i ca 200 av landets 289 kommuner.

www.barnverket.nu

Synpunkter på ändringar som ska göras i Läroplanen för förskolan, Lpfö98

Skrivelse till Skolverket

Inledningsvis ser vi det inom Barnverket som önskvärt att man i Läroplanen anger vilka studier man har till grund för ändringarna och förtydligandena. Det underlättar för föräldrar och pedagoger att ha studier att förhålla sig till. Förslagsvis kan man utgå från de studier som nämns i ”Forskning pågår- förskola”. Skolverket har ju också kommit med en utmärkt rapport. ”Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002 Lusten att lära – med fokus på matematik”.

Med utgångspunkt från nämnda rapport anser vi att: • Att samma fokus läggs på lust och motivation att lära • Att man fortsatt ska betona inlärning genom socialkonstruktivistisk teori,

Metakognitiv teori, där också kognitiv teori ingår och symbolisk interaktionism • Att man fortsättningsvis betonar kontinuiteten. Grunden för inlärning, pedagogik och

bibehållen lust och motivation läggs i förskolan. Förskolan är alltings början.

Vidare anser vi att:

• Att man tydliggör och lyfter fram förskollärarens roll och ansvar. Barn med behov av särskilt stöd ska inte hamna på undantag. Särskilt viktigt är det för dem att de är förskollärarnas ansvar och att de får stöd av kvalificerad personal.

• Att man kan och bör ange grundförutsättningar för att denna pedagogik ska kunna implementeras

• Tydligare fokus kan läggas på att använda sig av kompensatoriska IT-verktyg. Det står i läroplanen “Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”. ”Kan” bör ändras till ”ska”.

• Utvärdering ska ske av förskolans förmåga att leva upp till målen. • Förskolebarnen ska under inga omständigheter utvärderas

Slutligen kan vi inom Barnverket inte nog poängtera att det är skolan som ska ”förskolifieras” och inte tvärtom. Förskolebarn är inte elever. Vidare måste pedagogernas förutsättningar förbättras om inte ännu tydligare krav på dem, enligt nya läroplanen, ska leda till uppgivenhet och utbränning. Lärarförbundet gjorde för några år sedan en enkät: 2/3 av förskollärarna säger själva att de inte har förutsättningar att arbeta efter förskolans läroplan. Som den ser ut idag.

Anna Rönmark för Barnverket, Förskolegruppen. Email: annron@ownit.nu Tel: 073 930 78 90

Uppvaktning av utbildningsministern angående föräldrainflytande i skola och förskola i form av lokala skolstyrelser

Utbildningsdepartementet registrator, utbildningsminister Jan Björklund

1. Barnverket vill uppvakta Utbildningsministern angående föräldrainflytande i skola och förskola i form av lokala skolstyrelser.

Med anledning av att försöksverksamheten för ”lokala skolstyrelser med föräldramajoritet” (i dagsläget finns drygt 200 sådana styrelser på skolor i hela landet) löper ut 2009-06-30 och inget besked om hur frågan hanteras inför framtiden ännu lämnats av regeringen känner vi engagerade föräldrar idag oro över att denna möjlighet till reellt inflytande och stärkande av skolan skall gå förlorad. Vi önskar av denna anledning få träffa utbildningsminister Jan Björklund snarast möjligt, i maj eller juni månad.

Inom Barnverket har vi blivit allt mer övertygade om att föräldrar har massor att tillföra skolan och att direkt och reellt inflytande genom lokala styrelser är något vi bör satsa mer på. Av den anledningen har Barnverket tillsammans med Nynäshamns kommun och med stöd från Skolverket under 2008 – 2009 startat ett pilotprojekt med en helt ny styrelse vid Tallbackaskolan i Ösmo. Här har skapats ett stort engagemang i kommunen för detta sätt att utveckla skolan. Projektet kommer att dokumenteras och utvärderas vetenskapligt. Fler skolor i Nynäshamn står antagligen också på tur att starta styrelser.

Barnverket har även tagit initiativ till bildandet av ett riksnätverk för de befintliga lokala skolstyrelserna. Den 17 april hölls nätverkets första träff i Stockholm med ca 25 deltagare. I det helt nybildade nätverket deltar redan ett 50-tal lokala skolstyrelser.

Arbetet med Lokala Skolstyrelser (Barnverket använder inte begreppet ”med föräldramajoritet” då vi inte anser att majoritetsförhållandet är avgörande, det viktiga är samverkan och delaktighet) har utvecklats betydligt mer i flera andra länder och goda erfarenheter och inspiration kan hämtas från t.ex. Nya Zeeland och Danmark. Internationell skolforskning om framgångsrika skolor visar att faktorn engagerade medverkande föräldrar är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skola.

I detta läge menar Barnverket att lagrummet för lokala skolstyrelser måste befästas och förstärkas i arbetet med den nya skollagen.

Vi kräver att den pågående försöksverksamheten förlängs till dess den nya skollagen är antagen med starka skrivningar om lokala skolstyrelser, så att inte de mer än 200 styrelser som idag fungerar, och de nya initiativ som tagits så sent som i år av Nynäshamns kommun m.fl., omintetgörs.

2. Barnverket anmäler sig härmed som remissinstans för kommande skollagsremiss:

Barnverket, c/o Jederlund, Katarina Bangata 71 3tr ö.g. samordning@barnverket.nu och skolan@barnverket.nu och forskolan@barnverket.nu

Bästa hälsningar!

Ulf Jederlund, Eva Datta, Ann-Charlotte Ekstedt, Martin Fredin Barnverket

Medlemsbrev från Barnverket, november 2009

Innehåll:

• Diskutera skolans arbetsmiljö med Barn och elevombudet – BEO, Lars Arrhenius!

• Ny ”avdelning” i Gävle

• Det kokar i Göteborg…

• Rapport från samrådsmöte med skolverket om värdegrundsarbetet i skolan.

Diskutera skolans arbetsmiljö med Barn och elevombudet – BEO, Lars Arrhenius!

Den 17 november, klockan 18.30 – 20.30 på Sensus i Medborgarhuset i Stockholm möts Christer Nylander (fp), Riksdagens utbildningsutskott, Sofia Brändström, vice ordförande för Sveriges elevråd SVEA, Lars Arrhenius, Barn- och elevombudet och Göran Bergström, VD för Norrvikens skola och styrelseledamot i SAMBA för att diskutera skolans arbetsmiljö. Barnverket representeras av seminarieledare Ulf Jederlund.

Ur inbjudan:
Det är dags att på allvar prioritera barnen och deras behov. Vi vet att en av de viktigaste frågorna för framtiden är hur skolan lyckas med att ge barn och unga de kunskaper och färdigheter de behöver för sitt yrkesliv. Samtidigt är skolresultaten i alltför många skolor undermåliga och mer än tio tusen elever (f.n. ca 11 % av eleverna i 9:an) misslyckas varje år att komma in på gymnasiernas nationella program.

Kom dit och lyssna, ställ frågor och diskutera!

Läs mer på www.barnverket.nu

Ny “avdelning” i Gävle

Numera finns Barnverket även i Gävle. Genom ett antal engagerade föräldrar som fick nog startades det upp ett lokalt nätverk. Vi hälsar förstås alla nya välkomna!

Det kokar i Göteborg

I Göteborg har ett flertal föräldraföreningar jobbat för att försöka påverka den väldigt negativa spiral av nedskärningar. Bland annat har de skapat en namninsamling för mindre barngrupper i förskolan. Surfa in på www.mindreforskolegrupper.se för att skriva under.

Rapport fr samrådsmöte med skolverket om värdegrundsarbetet i skolan

Tillsammans med sex andra “tunga” intresseorganisationer inbjöds Barnverket i slutet av oktober till samrådsmöte på Skolverket.

Mötet hölls med anledning av ett nytt regeringsuppdrag om värdegrundsfrågor som Skolverket fått. Bakgrunden är i korthet följande:

 1. den svenska skolan har och ska fortsättningsvis ha ett fostrande uppdrag tillsammans med föräldrarna,
 2. undersökningar visar att arbetet med likabehandlingsplaner lokalt inte bedrivs som det var tänkt och
 3. barns medvetenhet om sina rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention är för dålig

Resultaten av dessa undersökningar är oroande menar regeringen och pekar på följande:

 • Trygghet är övergripande av stor betydelse för elevernas inlärning och utveckling, därför är det viktigt att arbeta med värdegrundsfrågor.
 • Verktyg och metoder behövs för att möjliggöra diskussioner med elever kring värdegrundsfrågor och empatisk förmåga utifrån konkreta vardagsmiljöer.
 • Tydliggöranden av samband mellan skolans värdegrund och internationella konventioner behöver ske.
 • Skolans mobbningsförebyggande arbete bör ses som en del av det större arbetet med skolans värdegrund.
 • Elevers inflytande och delaktighet i enlighet med barnkonventionen behöver utvecklas.
 • Skolan skall ges möjligheter att inkludera föräldrarna i värdegrundsarbetet.

Sammantaget ser man att Barnverkets satsning på föräldrasamverkan i form av lokala styrelser ligger helt i linje med regeringsuppdraget, vilket vi som representerade Barnverket på mötet (Eva Datta, Ove Sjöbom och Gunilla Niss) också framhöll. I Skolverkets egna minnesanteckningar från mötet finns formuleringen:

” Lokala föräldrastyrelser är exempel på forum som direkt kan uppmärksamma och ta tag i värdegrundsproblematiken där den utspelar sig”

Så vitt vi vet är Barnverket den enda organisation som tagit initiativ till att konkret förstärka och utveckla skolan, förskolan och fritidshemmet på ett mer heltäckande sätt. Projektet i Nynäshamn med igångsättning av en lokal styrelse med föräldramajoritet och med ambition att sprida verksamheten till andra skolor i kommunen och andra kommuner skapar möjligheter av skilda slag. Värdegrundsarbetet tillsammans med elevdelaktighet och betonandet av skolans och föräldrars fostrande roller i gemenskap lämpar sig utomordentligt väl för organiserad föräldraaktivitet i vår tappning. Regeringsuppdraget ger oss nu gott bränsle i kampen att förverkliga våra visioner.

Samarbetet med på området erfaren forskare ökar även våra kvalitativa möjligheter till genomslag för projektet väsentligt, något som noterades särskilt av Skolverket.

Tillsammans med övriga organisationer framhöll Barnverket även de höga ambitionernas oförenlighet med den krassa ekonomiska verkligheten och frånvaron av hållbara satsningar på våra barn och ungdomar på många håll i landet. De stora barngrupperna och den låga personaltätheten i förskolan, otillräckliga lärarresurser och elevhälsa i skolan, fokuseringen på ”absolut” kunskap och en tilltagande tendens att sortera och marginalisera människor, inte minst från andra kulturer och sociala sammanhang kan få förödande konsekvenser på sikt.

Nästa möte kring arbetet med värdegrunden i skolan är i juni 2010.