Medlemsbrev från Barnverket, maj 2010

Innehåll:

  • Kampanjen ”5 minuter för barnen”
  • Lansering av vår nya hemsida
  • Inspirationskväll om elevdemokrati och föräldrasamverkan i Nynäshamn
  • Barnverket i SVTs program Debatt
  • Frågor till politikerna inför valet
  • Riksmötets beslut och det gångna årets verksamheter
  • Stödföreningens årsmöte

Kampanjen ”5 minuter för barnen”

Kampanjen ”5 minuter för barnen” har dragit igång! Nu kan DU själv snabbt och enkelt (på bara några minuter) göra skillnad för barnen!
Gå in på www.5minuterforbarnen.se och skicka epost till din och andra kommuner för att lyfta frågan om BARNEN! Sprid också detta budskap till vänner, kollegor, media, politiker m fl.

Det är Ingvar Nilssons och Anders Wadeskogs socioekonomiska rapporter ligger som grund för informationsinnehållet på kampanjsidan i linje med Barnverkets plattform och mål men även Magnus Kihlbom, Birgitta Lidholt och Gunilla Niss bok ”Förskola för de allra minsta” ligger till grund för kampanjen.
På sajten finns det flera exempel och ekonomiska kalkyler som visar mycket tydligt hur kommunen markant kan minska både mänskligt lidande och de uppenbart onödiga utgifterna.

Kampanjsidan kommer även att användas för andra frågor som Barnverket vill framhäva, t ex lex förskola.

Lansering av vår nya hemsida

Vår nya hemsida lanseras denna vecka!  Grunden är WordPress som är en lätthanterlig bloggsida där lokala undergrupper kommer att kunna administrera sina egna kommunsidor. Även arbets- och sakfrågegrupper ska kunna utforma sina områdes- sidor själva. Genom att länka filmsnuttar från Youtube, mm. kan hemsidan göras mer dynamisk.

I samband med att vi lanserar en ny hemsida kommer vi även att lägga upp ett nytt system för vårt medlemsarbete.

Inspirationskväll om elevdemokrati och föräldrasamverkan i Nynäshamn

Den 6 maj 2010 arrangerade Föräldrasamverkansgruppen i Nynäshamn en inspirationskväll om föräldrars och barns inflytande i skolan och förskolan. Maja Frankel, som är författare till boken ”Vår förbannade rätt” och tidigare Ungdomsambassadör på Unicef, föreläste om elevdemokrati med Barnkonventionen som grundpelare. Det positiva arbetet i den lokala styrelsen i Tallbacka i Ösmo presenterades. Trots information om föreläsningen till alla skolor i Nynäshamns kommun, på kalendarium i NynäsPosten och på kommunens hemsida tog tyvärr alltför få föräldrar, skolpersonal och elever chansen till utmärkt fortbildning och inspiration!

Barnverket i SVTs program Debatt

Camilla Tängman från Barnverket Göteborg var en av deltagarna i SVTs program Debatt Valspecial den 6 maj för att diskutera varför skolan ser olika ut beroende på vilken kommun man bor i. Borde skolan förstatligas eller inte för att uppnå en likvärdig skola i alla kommuner? Barnverket anser fortfarande att vare sig kommunerna eller staten ser till att skapa tillräckliga förutsättningar för god verksamhet enligt beslutade styrdokument vare sig i skola, förskola eller skolbarnomsorg. Camilla pekade med tydliga exempel från hemkommunen Göteborg på vad det får för konsekvenser att inte satsa på barnen och hänvisade därmed till Barnverkets pågående kampanj: www.5minuterforbarnen.se

På www.svt.se/svtplay kan du se programmet igen. Avsnittet med skolan börjar en bit in i programmet.

Frågor till politikerna inför valet

Politikergruppen kommer inom kort att ställa några för Barnverket speciellt angelägna frågor till samtliga partier i Riksdagen. Svaren kommer att publiceras på Barnverkets nya hemsida och blir på så sätt tillgängliga och användbara för alla som önskar tränga vidare i partiernas inställning i frågor som rör verksamheterna skola, förskola och skolbarnsomsorg samt utbildningens övergripande syfte och kunskapssyn. Håll utkik om detta när den nya hemsidan finns på plats från och med nästa vecka!

Riksmötets beslut och det gångna årets verksamheter

Med anledning av Skolverkets nya krav på styrelseform i form av traditionell förening för erhållande av statsbidrag, beslutade Barnverkets Riksmöte den 17 april att godkänna att nätverket Barnverket omorganiseras till en enda förening ihop med Stödföreningen. Så långt som möjligt ska vi dock fortsätta jobba som ett nätverk. För att den nya föreningen ska kunna träda i kraft krävs ett beslut på ytterligare ett Riksmöte. Tidpunkt för sådant extra Riksmöte bestämdes vara 2 oktober 2010.

För att uppnå Barnverkets delmål och slutligen Barnverkets övergripande mål så beslutas varje år om prioriterade delmål som de olika arbetsgrupperna arbetar med så mycket som det är möjligt. Dessa finns beskrivna på hemsidan. Beslut togs att de delmål som det inte funnits möjlighet att uppnå p.g.a. olika anledningar ska stå kvar medan de uppnådda delmålen nu ska tas bort från listan på hemsidan. Prioriterade delmål som uppnåtts under året är bl. a. att vi verkat för att den lagmässiga basen för föräldrasamverkan genom lokala skolstyrelser stärkts (det har nu lagts in i skollagspropositionen), vi har också verkat för att skrivningar om barns arbetsmiljö och nationella riktlinjer för barngruppernas storlek och personaltäthet i förskolan kommer in i den nya skollagen.

De prioriterade delmålen för Skolbarnomsorg/Fritids kommer att slås ihop med målen för Skolan.

Stödföreningens årsmöte

Liksom nätverket Barnverkets nya organisationsförslag beslutades att Stödföreningen och nätverket Barnverket sammanförs till en förening. Beslut därför att ändra Stödföreningens stadgar § 1 till följande lydelse: “Barnverkets syfte är att verka för en hög prioritering i samhället av de generella verksamheterna för barn: förskola, fritidsverksamhet och skola. Barnverket verkar för högsta möjliga kvalitet i dessa verksamheter som ett led i att ge alla barn bästa möjliga start i livet, en god utbildning och goda förutsättningar för ett rikt och aktivt liv i ett demokratiskt samhälle.”

Stadgeändringen behöver bekräftas på ytterligare ett årsmöte.