Lokal information

Dags att agera för en bättre skola!

Insändare till Mitti från tidigare lokalt nätverk i Upplands-Bro, 26/8-14. 

Dags att gå från ord till handling!

Det är mycket prat om att förbättra resultaten i skolan men inte hur. Att hänvisa till höjda löner och karriär som enda lösningen blir tomma ord. Det är dags att höja hela utbildningsbudgeten och se verksamheterna som de ser ut. Att ha ett helhetsperspektiv och lyssna på pedagogerna samt föräldrarna för att förstå verkligheten.

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står det i skollagen. I förskola är utbildning ett nytt begrepp där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att barn mår, utvecklas och lär bäst i mindre grupper oavsett ålder. Barns utveckling, hälsa och lärande kräver hälsofrämjande miljöer. Deras kropp, hjärna och sinnen befinner sig i en stark utveckling som påverkas direkt av den psykosociala och fysiska miljön.

Trots detta har barnantalet i grupperna växt genom åren. Samtidigt är det färre närvarande personal i grupperna. Stora barngrupper, buller och störande ljud kan försämra barnens tal- och språkutveckling, läsförståelse, minne och koncentration. Fler barn trycks in i befintliga lokaler, många i dåligt skick med fukt, mögel, felaktig ventilation, få toaletter och dålig städning. Detta leder ofta till stress, sämre hälsa och skolresultat.

Det pratas om att barn med behov av särskilt stöd ska få det tidigt. Varför har det inte redan skett? Barn, föräldrar och personal kämpar i motvind, vissa blir utbrända. Ofta är det utdragna processer innan barn ens får det stöd de behöver men de flesta får inget eller bristfälligt.

För att ha en bra verksamhet behövs riskbedömningar och konsekvensanalyser ur ett barnhälsoperspekt. Det saknas helt idag. Självklart ska personalen ha bättre löner men de måste också ha rätt att lyfta brister i verksamheten utan att bestraffas.

Det är dags att gå från fina ord på papper till insatser som gör skillnad!

Föräldrakraft i Upplands-Bro
lokalt nätverk BARNverket

Buller från Brommaflyget påverkar 8000 barns lärande i förskola och skola!

Foto: Holger.Ellgaard
Foto: Holger.Ellgaard

Hur går utbyggnaden av Bromma flygplats ihop med  skollagens 5 kap. “Trygghet och studiero”? 8 000 barns fysiska arbetsmiljö påverkas av utbyggnaden av Bromma flygplats. Hur tänker beslutsfattarna? 

Det undrar ett av våra lokala nätverk; Barnen och Brommaflyget:

“Skolresultaten sjunker – psykiska ohälsan ökar”. Stockholm ska ha “en skola i världsklass” och “kunskap i världsklass”. Mantran inom skolväsendet är: kunskap, kvalité, trygghet och lugn och ro – något som man som förälder knappast kan uppleva i samband med utbyggnaden av Bromma flygplats.

Hur har beslutsfattarna tänkt ur ett barnhälso- och lärandeperspektiv i samband med utbyggnaden av Bromma flygplats till en storflygplats? Vi pratar om betydligt tyngre plan och upp till fyra gånger fler flygrörelser med tunga plan jämfört med idag.


Barnen & Brommaflyget är mot en utökad flygtrafik med störande ljud – för barnens lärande och hälsa. Barn har kropp, sinnen och en känslig hjärna i utveckling som behöver stimulans, lugn och ro samt trygghet och studiero för att utvecklas och må bra samt nå bra skolresultat. Forskning visar att barn är en högriskgrupp när det gäller buller och är sårbara för effekterna av kronisk flygbullerexponering. Bullret kan försämra den kognitiva utvecklingen hos barn, såsom läsförståelse, minne och koncentration. Förskolor och skolor som utsätts för höga halter av flygbuller är inte några hälsoutbildningsmiljöer. Idag finns 45 förskolor, 12 grundskolor och 3 gymnasier med sammanlagt 8 000 barn under “Swedavias bullermatta” (med gränsvärde FBN 55 dBA). Hitintills har man talat mycket om störningar i Västerort men nu höjs rösterna också på Kungsholmen och på Södermalm.Kom till Barnen och Brommaflygets informationsmöte i Sundbyskolan den 29 april kl. 19.30. Plats Fritidsklubben, Arrendevägen 61. Obs! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn alltså.

Barnen & Brommaflyget kommer inom kort att starta upp en blogg med mer information.

 

Barnen & Brommaflyget
 för trygghet och studiero

 

 Lästips: 

Brommaflyget kan få bullra ännu mer, Tidningen Mitt i, Åsa Sturestig, 2013: http://www.mitti.se/brommaflyget-kan-fa-bullra-annu-mer/

Nu lutar vi åt att tillfälliga maxbullernivåer har större effekter på hälsan än konstant buller, säger Gösta Bluhm, docent i miljömedicin som har studerat ämnet för Naturvårdsverkets räkning.Han säger också att hur ofta man blir störd är viktigare än exakt hur mycket en överflygning låter. Det innebär att även om framtidens flygplan kommer att bullra något mindre, är den avgörande hälsofrågan hur ofta de flyger.”

Förstudie om flygbuller och 70 dB LAmax vid uteplatsNaturvårdsverket, Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Birgitta Berglund, Anna Preis, 2009:
 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-flyg/Forstudie-flygbuller-vid-uteplats.pdf

“Barn är särskilt sårbara eftersom buller hindrar inlärning under en kritisk utvecklingsperiod och barn har mindre kapacitet än vuxna att förutse, förstå och klara av miljöstressorer.”

“Forskningen visar också att flygbuller i skolor har en negativ inverkan på barns läsförståelse, inlärning och minne.”

“Vid framtagning av riktvärden för buller skall hänsyn tas till barn och ungdomar samt de med hörselnedsättning/skada. Detta gäller enlig WHO (2000) för typ av effekt (kommunikation, rekreation, störning, etc.), specifika miljöer (bostad, skola, parker, etc.)”
 
 
 


Kunskapsläget om effekter av flygbuller på människor. En uppdatering och revidering av en rapport till LFV maj 2007,Naturvårdsverket, Staffan Hygge  (2009) http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-flyg/Kunskapslaget-effekter-av-flygbuller-2009-12-15.pdf
 

“Även om studierna är få finns det fog för slutsatsen att barns minne, inlärning och läsförmåga försämras av kronisk bullerexponering och särskilt exponering för flygbuller.”

Pedagoger och föräldrar känner sig svikna av kommunen om förskolan i Gävle

Det är upprorsstämning i Gävle, pedagogerna känner sig svikna och oroliga, föräldrarna lika så. Detta efter ett förslag från Gävle kommun som kan tvinga skolor och förskolor att spara. Kommunen vill spara 89 miljoner kronor på skola och förskola från och med nästa år och tre år framöver. Detta skulle bland annat innebära att kommunen tvingas backa om löftet att kommunen ska minska barngrupperna i förskolan.

Foto: Sveriges Radio SR P4 Gävleborg har sänt flera reportage om de planerade nedskärningarna. Bland annat intervjuar de föräldern AnnaCarin Söderhielm (som även är Barnverkets lokala kontaktperson i Gävle).

Så här säger hon till P4 Gävleborg:
– När jag ser besparingsförslagen blir jag rädd. Det är skrämmande, vi har ju sett under flera år vilken betydelse ekonomin har. Och blir det ännu mindre pengar så blir jag orolig.

Förslaget om besparingar tas upp i kommunfullmäktige i juni.

Här hittar du flera reportage som P4 Gävleborg sänt senaste veckorna. Du kan också spela upp reportagen via de P4-spelare för de olika reportagen som du hittar här nedan.