Organisation, formalia

Kallelse till Riksmöte 2014 för BARNverket

Riksmöte 2014 för BARNverket genomförs lördagen den 15 mars, kl  9.00 – 15.00.

Platsen är Stockholms innerstad, lokal meddelas senare.

Anmälan önskvärd av lokalbokningsskäl. Anmäl dig via formuläret här nedan.

Detaljerat program med innehåll och riksmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här på Barnverkets hemsida senast den 22 februari 2014.

I anslutning till Riksmötet hålls som programdel ”med innehåll av intresse för Barnverkets medlemmar” ( stadgarna §8 ): Heldagskonferens kring frågorna:
”Har förskola, skola och fritidsverksamhet blivit en riskfaktor för våra barns hälsa och lärande?” ” Var är barnhälsoperspektivet och föräldrars inflytande?”

Föreläsningar blandas med föräldrars berättelser om hur barn har det och om föräldrainflytande fredagen den 14 mars kl. 9.00 – 16.00 i ABF-huset, Sveavägen 14, Stockholm. Fri entré för medlemmar. Övriga 500:-. Anmälan obligatorisk. Inbjudan och anmälan till heldagskonferensen hittar du här.

VÄLKOMMEN TILL BARNverkets KONFERENS OCH RIKSMÖTE 14-15 mars 2014!

Anmälan till Riksmötet 15 mars 2014

[contact-form-7 id=”3896″ title=”Anmälan Riksmötet 2014″]

Gunilla Niss vald till ny ordförande i Barnverket

Gunilla Niss valdes som ny ordförande i Barnverket vid Riksmötet som hölls söndagen den 21 april. Gunilla är leg psykolog med lång erfarenhet som förskole- och skolpsykolog. Hon är även författare till flera böcker.

Den nya samordningsgruppen (styrelsen) i Barnverket består av:

Gunilla Niss, ordförande
Eva-Lotta Kling von Schmalensée, kassör
Monica Wester
Meta Dest
Åsa Hammarberg Söder
Rolf Skärberg
Lena Olsson

Suppleanter:
Katarina Johansson
Hanna Forsberg

Verksamhetsberättelse Barnverket 2012

Inför Barnverkets Riksmöte 20-21 april så publicerar vi vår verksamhetsberättelse för 2012. Här kan du läsa lite om vad vi gjort under året. Vi välkomnar er alla till vårt riksmöte där du kan ta del övriga föreningsinformation och vara med och påverka vår verksamhet. Vi kommer även att lägga upp mer dokumentation inför Riksmötet har inom kort.

Verksamhetsberättelse Barnverket 2012 (PDF)

Barnverkets Riksmöte
Tid:
 20-21 april 2013, kl 9:30 – 12:00 samt kl 13:00 – 16:00
Plats: Södertörns folkhögskola, Stora Nygatan 27, Gamla Stan, Stockholm
Anmälan: Alla är välkomna den tid de kan. Anmäl senast 15 april.

Läs mer, anmäl dig och ta del av vårt program för bägge dagarna här.

Kallelse och invitation till Barnverkets Riksmöte 2013

riksmote2013Vi hälsar välkommen till Barnverkets Riksmöte 2013.

Praktiska detaljer:

Tid: 20-21 april 2013, kl 9:30 – 12:00 samt kl 13:00 – 16:00
Plats: Södertörns folkhögskola, Stora Nygatan 27, Gamla Stan, Stockholm

Ersättning: Reskostnad (billigaste varianten) betalas av Barnverket mot kvitto

Anmälan: Alla är välkomna den tid de kan. Anmäl senast 15 april vilka pass (A, B, C, D, se program nedan) du kan vara med på, så vi kan planera mötet så bra som möjligt. Du skickar din anmälan via e-post samordning@barnverket.se

Det finns ett Facebook-evenemang https://www.facebook.com/events/152643468224182/ som du gärna får hjälpa till att sprida genom att bjuda in dina vänner. Anmälan är endast bindande via e-post samordning@barnverket.se eftersom riksmötet är uppdelat i fyra pass.

Motioner: Om du vill lämna en motion (förslag) till Årsmötet vänligen maila den till samordning@barnverket.se senast en vecka i förväg. Eventuella övriga mindre frågor anmäls i början av mötet.

Valberedning: Inför riksmötet söker Barnverket flera nya medlemmar som vill engagera sig i arbetet på riksnivå. Samordningsgruppen (Sg) behöver nya ledamöter! Vi söker framför allt personer med intresse och kunskap av samordning och organisationsledning. Barnverket måste bli effektivare i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter (verksamhetsplan – budget – uppföljning) för att nå våra viktiga mål! En viktig post som skall nytillsättas är t.ex. kassör. Känner Du dig sugen och kallad själv? Eller har du förslag på annan person som skulle passa in på beskrivningen? Tveka inte att kontakta valberedningen: valberedning@barnverket.se

Program dag 1

Förmiddagspass A lördagen den 20 april:
09:30-10:00  Incheckning med kaffe och te
10:00-11:00  Programförklaring, välkomna, presentation deltagare, etc
11:00-12:00  Psykiska & fysiska faktorers betydelse för barns hälsa & lärande
Gunilla Niss & Monica Wester leder en workshop utifrån konceptet Hela Barnet
12:00-13:00 Lunch i egen regi på stan

Eftermiddagspass B lördagen den 20 april:
13:00-15:00  Presentation av förslag utifrån Genomlysningsgruppens arbete: Leder genomlysningen av de styrdokument som förskola/skola/fritids regleras av till att Barnverket bör göra en plattformsändring?
Barnverkets plattform: Utgångspunkten för Barnverkets alla aktiviteter och det varje individ tar ställning för genom medlemskap.
15:00-16:00  Workshop för lokala grupper samt ämnesspecifika arbetsgrupper för att diskutera & förbereda inför riksmötets formella del söndag eftermiddag

Program dag 2

Förmiddagspass C söndagen den 21 april:
09:30-10:00  Incheckning med kaffe och te
10:00-12:00  Workshop kring Barnverkets mål, från riksnivå till lokalnivå:
Barnverkets delmål för förskola, skola och fritidsverksamhet: För att öka förståelsen för Barnverkets övergripande mål skapas delmål. Delmålen fungerar som medel att nå det övergripande målet.
Barnverkets prioriterade delmål för nästkommande verksamhetsår: De prioriterade målen anger huvudinriktningen för det konkreta arbetet inom Barnverket under det kommande verksamhetsåret.
12:00-13:00  Barnverket bjuder på lunch

Eftermiddagspass D söndagen den 21 april
13:00-14:30  Årsmöte, se dagordning nedan
14:30-16:00 Utrymme för fortsatta workshops inom lokal- samt arbetsgrupper, samt konstituering av nyvald samordningsgrupp

Dagordning för årsmöte kl 13:00-14:30 den 21 april

a.  Upprättande av röstlängd

b.  Fastställande av dagordningen för årsmötet

c.  Frågan om Riksmötets behöriga utlysande

d.  Val av mötesordförande och sekreterare

e.  Val av två justerare tillika rösträknare

f.   Verksamhetsberättelse

g.  Ekonomisk berättelse och budget

h.  Revisors utlåtande

i.   Frågan om ansvarsfrihet för avgående sg

j.   Val av ordförande, kassör och övriga sg-ledamöter (totalt minst 5 personer)

k.  Val av sg-suppleanter (totalt 2 personer)

l.   Inkomna motioner

m. Val av revisor

n.  Val av valberedning

o.  Övriga frågor (vilka anmälts och antagits av Riksmötet under punkt b

Kan barnverket stödja de nya styrdokumenten för förskola, skola och fritidshem?

Barnverkets genomlysningsgruppBarnverket har tillsatt en arbetsgrupp för genomlysning av nu gällande styrdokument för förskola, skola och fritidshem. Arbetet har satt igång och vi har reserverat en avdelning här på hemsidan för att presentera arbetet.

Nu vi vill  ha din hjälp att kommentera de synpunkter som arbetsgruppen efter hand presenterar.
Allt material hittar du här på hemsidan för Barnverkets genomlysningsgrupp. Klicka på det dokument du är intresserad av och skriv dina kommentarer i slutet av dokumentet eller skicka direkt till genomlysningsgruppen – genomlysning@barnverket.se.

Kommentera även styrdokumenten

Du kan också i likhet med Jos van Kampen kommentera de befintliga styrdokumenten för förskola, skola och fritidshem.
Gör så här:

  1. Gå till avdelningen för Barnverkets genomlysningsgrupp här på hemsidan.
  2. Läs de styrdokument du är intresserad av, du hittar länkarna till dem på sidan.
  3. Skriv kommentar här nedan eller maila direkt till genomlysningsgruppen – genomlysning@barnverket.se.

Välkomna till Barnverkets höstmöte söndag 28 oktober

Varje år på hösten försöker vi samlas för att fylla på med energi och jobba för att komma vidare kring frågor vi ställer oss.

Därför vore det toppen om DU ville komma och vara med vid vårt höstmöte i Stockholm söndagen 28 oktober mellan 9-15.

Plats: ABF Gamla stan, Stora nygatan 27, Stockholm

Program

Kl 9 samling med kaffe
Kl 10-12 föreläsning/workshop av och med Sanna Nova Emilia
Kl 12-13 lunch
Kl 13-15 Dialogen fortsätter, omsättning i praktisk handling, vad kan vi göra tillsammans som gör skillnad

Anmäl om du tänker komma till: samordning@barnverket.nu
eller via Facebook –  https://www.facebook.com/events/405846866137906/

Om Sanna Nova Emilia
Hennes stora kall i livet är att bidra till ett samhälle där varje individ känner sitt eget värde och så även andras, ett samhälle av inifrånstyrda människor som drivs av inifrånstyrd motivation och ambition och som vågar ta fullt ut ansvar för sina liv, sina behov, sina känslor och sina relationer.

För tre år sedan startade hon True Heart Education med målet att bidra till en skolvärld av optimalt lärande och utveckling likväl som till optimalt välmående och hälsa för både vuxna och barn. I november 2011 publicerades min senaste bok Att lära med Hjärtat – När kunskap och värde blir ett som i första hand vänder sig till föräldrar och pedagoger, men som kan ge varje människa en ökad förståelse för hur barndomens och uppväxtens präglingar kan begränsa och påverka en människas fortsatta liv, likväl som samhällets utveckling i stort.

Sannas fokus ligger just nu på att föra in en ökad medvetenhet i den svenska skolan för våra barns känslomässiga och psykiska behov och ge vuxenvärlden en ökad förståelse för begreppen inifrånstyrning och utifrånstyrning och vikten av att bygga på barnens självkänsla och individualitet.

Läs mer om henne på http://www.sannanovaemilia.se/

Anmäl till seminarium om lokala föräldrastyrelser och Barnverkets Riksmöte 23-24 mars

Fredag och lördag, den 23-24 mars 2012, blir det viktiga diskussioner och planering för framtiden när Barnverket bjuder in till ett seminarium om lokala föräldrastyrelser och vårt riksmöte. Missa inte detta tillfälle att vara med och påverka vårt fortsatta arbete för barnen i förskola, skola och fritids.

Seminarium om lokala föräldrastyrelser, 23/3 kl. 14-17

Plats: Sensus lokaler, plan 4 i Medborgarhuset, Medborgarplatsen i Stockholm
Tid: Fredag 23/3, klockan 14.00-17.00.

  • Barnverket presenterar sitt arbete med lokala styrelser; tillbakablickar och framtidsvisioner
  • Varför är lokala styrelser bra och viktiga? Befintliga lokala styrelser delar med sig av sina erfarenheter och synpunkter.
  • Hur fortsätta utbyta erfarenheter, skapa kontakter och stimuleras till fortsatt arbete och engagemang för lokala styrelser och föräldrars delaktighet? Föredrag om vikten av att främja uppbygglig verksamhet och om möjligheten att ”göra skillnad”, gruppdiskussioner och summering.
  • Gemensamt restaurangbesök, för alla som vill med.

Anmälanforaldrasamverkan@barnverket.se

Barnverkets Riksmöte, 24/3 kl. 10.00-16.30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Lördag 24/3, kockanl 10.00 – 16.30.

Som medlem har Du stor möjlighet att påverka Barnverkets arbete! Hjärtligt välkomna! På riksmötet fastställs Barnverkets inriktning för arbetet 2012. Årsmöteshandlingar kommer läggas ut på hemsidan senast en vecka innan mötet. En ny samordningsgrupp ska väljas. Vill du nominera någon? Hör av dig till valberedningen – valberedning@barnverket.nu

Anmälansamordning@barnverket.se

Reseersättning utgår för medlemmar till Riksmöte (24/3) och seminarium (23/3)